Home / Juristen / Robert Jan Dil
Portret van Robert Jan Dil

Robert Jan Dil

Of Counsel
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Engels, Nederlands

Robert Jan Dil is Of Counsel in de ondernemingsrechtpraktijk. 

Hij is raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Voorts is hij voorzitter van de Kamer Seksuele Intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak, lid van de Licentiecommissie van de KNVB en voorzitter van de Licentiecommissie van de KNSB.

Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht, Radboud Universiteit
Meer Minder

Robert Jan Dil is Of Counsel in de ondernemingsrechtpraktijk. 

Hij is raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Voorts is hij voorzitter van de Kamer Seksuele Intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak, lid van de Licentiecommissie van de KNVB en voorzitter van de Licentiecommissie van de KNSB.

Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht, Radboud Universiteit
Meer Minder

Feed

04/12/2018
CMS ad­vi­seert ISS bij ver­koop aan CSU
CMS heeft ISS ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van de en­kel­vou­di­ge schoon­maak­dien­sten aan CSU, als ge­volg waar­van cir­ca 70 klan­ten zijn over­ge­dra­gen en cir­ca 2.200 werk­ne­mers zijn over­ge­gaan. ISS is een van...
13/07/2018
Ho­ge Raad be­krach­tigt nieu­we wen­ding in recht­spraak bij ont­slag op staan­de...
De Ho­ge Raad heeft van­daag een bij­zon­der ar­rest ge­we­zen over de ver­plich­ting tot loon­door­be­ta­ling na een in ho­ger be­roep ver­nie­tigd ont­slag op staan­de voet. Het is de eer­ste keer dat de Ho­ge Raad zich...
12/06/2017
CMS cre­ëert no­vum in ho­ger be­roep bij ont­slag op staan­de voet
Ad­vo­ca­ten van CMS heb­ben een no­vum in de ju­ris­pru­den­tie over ont­slag op staan­de voet ge­cre­ëerd.  Een werk­ne­mer werd op 7 ok­to­ber 2015 op staan­de voet ont­sla­gen we­gens dief­stal van drie boe­ken. In eer­ste...
01/09/2016
Span­ning tus­sen WNT en WWZ – een up­da­te
De Wet Nor­me­ring Top­in­ko­mens (WNT) en de Wet Werk en Ze­ker­heid (WWZ) zijn twee wet­ten die naast el­kaar van toe­pas­sing (kun­nen) zijn in ar­beids­re­la­ties. In de­ze news­flash ko­men twee re­cen­te uit­spra­ken...
01/09/2016
Span­ning tus­sen WNT en WWZ – een up­da­te
De Wet Nor­me­ring Top­in­ko­mens (WNT) en de Wet Werk en Ze­ker­heid (WWZ) zijn twee wet­ten die naast el­kaar van toe­pas­sing (kun­nen) zijn in ar­beids­re­la­ties. In de­ze news­flash ko­men twee re­cen­te uit­spra­ken...
16/06/2016
Wat is bil­lijk?
Met de WWZ heeft de bil­lij­ke ver­goe­ding haar in­tre­de ge­daan. De bil­lij­ke ver­goe­ding kan naast de wet­te­lijk ver­schul­dig­de tran­si­tie­ver­goe­ding wor­den toe­ge­we­zen als het ont­slag het ge­volg is van ern­stig...
24/05/2016
Wat is bil­lijk?
Met de WWZ heeft de bil­lij­ke ver­goe­ding haar in­tre­de ge­daan. De bil­lij­ke ver­goe­ding kan naast de wet­te­lijk ver­schul­dig­de tran­si­tie­ver­goe­ding wor­den toe­ge­we­zen als het ont­slag het ge­volg is van ern­stig...
18/12/2015
Nor­me­ring top­in­ko­mens: val­len WW-aan­vul­lin­gen on­der het maxi­mum van de...
De Wet nor­me­ring be­zol­di­ging top­func­ti­o­na­ris­sen pu­blie­ke en se­mi­pu­blie­ke sec­tor (hier­na: WNT) heeft gro­te ge­vol­gen ge­had voor het ni­veau van be­lo­nin­gen en af­vloei­ings­re­ge­lin­gen in de se­mi-pu­blie­ke sec­tor...
03/06/2015
Ver­wijt­baar werk­loos en geen WW-uit­ke­ring: wel­ke toets is lei­dend
09/12/2014
Ern­stig mis­drijf niet al­tijd een drin­gen­de re­den
Als een werk­ne­mer zich schul­dig maakt aan een ern­stig mis­drijf waar­voor hij ver­oor­deeld wordt tot een ge­van­ge­nis­straf van meer­de­re ja­ren, le­vert dat nog niet 'au­to­ma­tisch' een drin­gen­de re­den op voor...
31/10/2014
Wel of geen hon­ger­loon­tje?
De Wet nor­me­ring be­zol­di­ging top­func­ti­o­na­ris­sen in de pu­blie­ke en se­mi­pu­blie­ke sec­tor (WNT ) is op 1 ja­nu­a­ri 2013 in wer­king ge­tre­den. Het doel hier­van is om be­stuur­ders en toe­zicht­hou­ders in de­ze sec­to­ren...
24/09/2014
Toe­zicht­hou­ders in het mij­nen­veld van de top­be­lo­nin­gen
Com­mis­sa­ris­sen en toe­zicht­hou­ders er­va­ren de nieu­we wet­ge­ving over top­be­lo­nin­gen als een gro­te uit­da­ging. Nieu­we re­gels heb­ben in­vloed op het sa­la­ris­ge­bouw, de con­cur­ren­tie­po­si­tie op de ar­beids­markt en...