Home / Juristen / Robert Lucassen
Portret van Robert Lucassen

Robert Lucassen

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Robert Lucassen werkt binnen onze vastgoedpraktijk met het accent op gebiedsontwikkeling, grondbeleid, grondexploitatie, ruimtelijk bestuursrecht, overheidsaansprakelijkheid en contracten met en door de overheid. Robert beschikt over specifieke kennis en (proces) ervaring op het terrein van het gemeentelijk voorkeursrecht.

Zijn focus ligt op zaken die zich afspelen op het snijvlak van privaat- en publiekrecht. Zijn werkzaamheden bestaan uit adviseren, het opstellen en beoordelen van contracten, en procederen bij zowel de civiele rechter als de bestuursrechter. Tot zijn cliënten behoren overheden en projectontwikkelaars. De laatste jaren heeft Robert veel geadviseerd over allerlei kwesties rond kostenverhaal in het kader van grondexploitatie.

Robert heeft diverse lezingen en publicaties over het gemeentelijk voorkeursrecht van koop van gronden en grondexploitatie op zijn naam staan. In 2011 schreef hij het boek "Vraagbaak Wet voorkeursrecht gemeenten" (Kluwer). Robert is sinds jaren als docent verbonden aan het Instituut voor Juridische Opleidingen en aan de leergang 'Grondverwerving en schadevergoedingen' van Reed Business Elsevier (thans: NCOI).

Robert Lucassen is sinds 1998 werkzaam in de advocatuur binnen de Praktijkgroep Real Estate & Construction. Daarvoor was hij gedurende 11 jaar werkzaam als bouwjurist en manager adviesgroep juridische zaken bij een adviesbureau in de sector volkshuisvesting. De veranderingen waaraan deze sector onderhevig is, hebben dan ook nog steeds zijn bijzondere belangstelling.

Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • Docent Instituut voor Juridische Opleidingen (Vastgoedcontracten met de overheid en De overheid als partij bij vastgoedcontracten)
  • Docent Het Vastgoed-Instituut (Vastgoedrecht voor de niet-jurist, de onderdelen Grondbeleid en Grondexploitatie)
  • Docent Reed Business Opleidingen (Leergang Grondverwerving & Schadevergoeding, onderdeel Wet voorkeursrecht gemeenten)
  • Vereniging voor Bouwrecht
  • Vereniging Vastgoed Juristen
Meer Minder

Opleidingen

  • Onroerend goedrecht, Grotius Academie
  • Nederlands recht (staats- en bestuursrecht), Universiteit van Amsterdam
Meer Minder

Feed

31/03/2021
CMS be­ge­leidt Hes­sing Su­per­vers bij ‘fa­briek van de toe­komst’
CMS heeft Hes­sing Su­per­vers be­ge­leid bij haar pro­ject in Noord-Lim­burg (Ven­lo-re­gio), waar de pro­du­cent van ge­sne­den groen­te en fruit haar nieu­we ‘fa­briek van de toe­komst’ zal re­a­li­se­ren en waar haar...
10/11/2020
Pu­bliek­rech­te­lijk voor­keurs­recht en fail­lis­se­ment
De ei­ge­naar van of be­perkt ge­rech­tig­de tot grond waar­op een ge­meen­te­lijk voor­keurs­recht rust, is in be­paal­de in de wet ge­noem­de uit­zon­de­rings­ge­val­len niet ge­bon­den aan de wet­te­lij­ke ver­plich­ting om die...
15/09/2020
Ma­cro-af­top­ping al­leen van toe­pas­sing bij pu­bliek­rech­te­lijk kos­ten­ver­haal
In­dien een ge­meen­te en een pro­ject­ont­wik­ke­laar een pos­te­ri­eu­re ex­ploi­ta­tie­over­een­komst heb­ben ge­slo­ten zon­der een af­re­ken­be­ding en er een ex­ploi­ta­tie­te­kort op­treedt, kan de ont­wik­ke­laar zich niet met...
19/08/2020
Re­al Es­ta­te: Over­zicht ju­ris­pru­den­tie - ju­li t/m au­gus­tus 2020
I. Pro­ject­ont­wik­ke­ling­Af­bre­ken on­der­han­de­lin­gen over ver­koop ter­rein­Wan­neer par­tij­en met el­kaar in on­der­han­de­ling zijn ge­tre­den over het slui­ten van een over­een­komst, staat het ie­der van hen in be­gin­sel...
22/07/2020
Re­al Es­ta­te: over­zicht ju­ris­pru­den­tie - maart t/m ju­ni 2020
I. Pro­ject­ont­wik­ke­ling    Koop van een zelf­bouw­ka­vel in een pro­ject. Be­te­ke­nis van een beeld­kwa­li­teits­plan­Het door de ont­wik­ke­laar op­ge­stel­de beeld­kwa­li­teits­plan (BKP) vormt geen in­te­graal on­der­deel...
20/02/2020
Het voor­keurs­recht en zelf­re­a­li­sa­tie
On­der de hui­di­ge Wet voor­keurs­recht ge­meen­ten speelt een be­roep op zelf­re­a­li­sa­tie geen en­ke­le rol. De ei­ge­naar van grond waar­op een voor­keurs­recht is ge­ves­tigd heeft wei­nig kans om met een be­roep op zelf­re­a­li­sa­tie...
18/10/2019
Ves­ti­ging ge­meen­te­lijk voor­keurs­recht in ver­band met een struc­tuur­vi­sie...
Een noot van Ro­bert Lu­cas­sen bij de uit­spraak van de Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak van de Raad van Sta­te, 22 mei 2019, nr. 201807097/1/A3. De­ze uit­spraak heeft be­trek­king op de recht­ma­tig­heid van een be­sluit...
22/08/2019
Ver­trou­wens­be­gin­sel: per­spec­tief van de bur­ger staat voort­aan cen­traal
In het be­stuurs(pro­ces)recht wordt met eni­ge re­gel­maat door een bur­ger of be­drijf (hier­na: een bur­ger) een be­roep ge­daan op het ver­trou­wens­be­gin­sel met als doel dat het be­trok­ken be­stuurs­or­gaan een voor...
30/10/2018
Ex­ploi­ta­tie­over­een­komst ver­huur fluis­ter­bo­ten (Afd. be­stuurs­recht­spraak...
Een noot van Ro­bert Lu­cas­sen bij de uit­spraak van de Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak van de RvS, 13 ju­ni 2018, nr. 201704693/1/A3. Uit­spraak be­treft ex­ploi­ta­tie­over­een­komst in­za­ke de ver­huur van fluis­ter­bo­ten...
07/08/2018
Pos­te­ri­eu­re over­een­komst zon­der af­re­ken­be­ding: aan de ex­ploi­ta­tie­bij­dra­ge...
In dit ar­ti­kel wordt een uit­spraak van de Recht­bank Den Haag van 21 maart 2018 over de vrij spo­ra­disch voor­ko­men­de pos­te­ri­eu­re over­een­komst be­com­men­ta­ri­eerd. Cen­traal stond de vraag of de ge­meen­te on­ver­kort...
29/06/2018
Grond­be­drij­ven ge­meen­ten: ac­tu­a­li­tei­ten op het ge­bied van ruim­te­lijk be­stuurs­recht
In het ka­der van het the­ma­num­mer 'grond­be­drij­ven ge­meen­ten' heb­ben de au­teurs een se­lec­tie ge­maakt van ac­tu­e­le recht­spraak op het ter­rein van het ruim­te­lijk be­stuurs­recht, ver­sche­nen in 2017 en in een...
23/02/2018
Wie is be­lang­heb­ben­de bij be­slui­ten in­za­ke de aan­leg van een wind­park op...
Een af­stand van tien keer de tip­hoog­te van de voor de ap­pel­lant dichtst­bij­zijn­de wind­tur­bi­ne: dat is de af­stand waar­bin­nen zich vol­gens de Af­de­ling Be­stuurs­recht­spraak van de Raad van Sta­te ('de Af­de­ling')...