Home / Juristen / Robert Lucassen
De foto van Robert Lucassen

Robert Lucassen

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Robert Lucassen werkt binnen onze vastgoedpraktijk met het accent op gebiedsontwikkeling, grondbeleid, grondexploitatie, ruimtelijk bestuursrecht, overheidsaansprakelijkheid en contracten met en door de overheid. Robert beschikt over specifieke kennis en (proces) ervaring op het terrein van het gemeentelijk voorkeursrecht.

Zijn focus ligt op zaken die zich afspelen op het snijvlak van privaat- en publiekrecht. Zijn werkzaamheden bestaan uit adviseren, het opstellen en beoordelen van contracten, en procederen bij zowel de civiele rechter als de bestuursrechter. Tot zijn cliënten behoren overheden en projectontwikkelaars. De laatste jaren heeft Robert veel geadviseerd over allerlei kwesties rond kostenverhaal in het kader van grondexploitatie.

Robert heeft diverse lezingen en publicaties over het gemeentelijk voorkeursrecht van koop van gronden en grondexploitatie op zijn naam staan. In 2011 schreef hij het boek "Vraagbaak Wet voorkeursrecht gemeenten" (Kluwer). Robert is sinds jaren als docent verbonden aan het Instituut voor Juridische Opleidingen en aan de leergang 'Grondverwerving en schadevergoedingen' van Reed Business Elsevier (thans: NCOI).

Robert Lucassen is sinds 1998 werkzaam in de advocatuur binnen de Praktijkgroep Real Estate & Construction. Daarvoor was hij gedurende 11 jaar werkzaam als bouwjurist en manager adviesgroep juridische zaken bij een adviesbureau in de sector volkshuisvesting. De veranderingen waaraan deze sector onderhevig is, hebben dan ook nog steeds zijn bijzondere belangstelling.

Meer Minder

Opleidingen

  • Onroerend goedrecht, Grotius Academie
  • Nederlands recht (staats- en bestuursrecht), Universiteit van Amsterdam
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Docent Instituut voor Juridische Opleidingen (Vastgoedcontracten met de overheid en De overheid als partij bij vastgoedcontracten)
  • Docent Het Vastgoed-Instituut (Vastgoedrecht voor de niet-jurist, de onderdelen Grondbeleid en Grondexploitatie)
  • Docent Reed Business Opleidingen (Leergang Grondverwerving & Schadevergoeding, onderdeel Wet voorkeursrecht gemeenten)
  • Vereniging voor Bouwrecht
  • Vereniging Vastgoed Juristen
Meer Minder

Feed

Toon alleen
15/09/2020
Ma­cro-af­top­ping al­leen van toe­pas­sing bij pu­bliek­rech­te­lijk kos­ten­ver­haal
17 september 2020
We­bi­nar: fi­nan­ci­ë­le bij­dra­gen aan ge­bieds­ont­wik­ke­ling
Vo­rig jaar heeft de Raad van Sta­te een be­lang­rij­ke uit­spraak ge­daan over de mo­ge­lijk­heid voor ge­meen­ten om met de ini­ti­a­tief­ne­mer van een be­paal­de ruim­te­lij­ke ont­wik­ke­ling af te spre­ken dat de­ze een fi­nan­ci­ë­le bij­dra­ge be­taalt in ruil voor ge­meen­te­lij­ke p
16 juni 2016
Nieu­we ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling óók mo­ge­lijk bij en­ke­le, sub­stan­ti­ë­le func­tie­wij­zi­ging
De ju­ris­pru­den­tie over het toe­pas­sings­be­reik van de zo­ge­he­ten "Lad­der voor duur­za­me ver­ste­de­lij­king" (hier­na: "de Lad­der") blijft in be­we­ging. Met haar uit­spraak van 1 ju­ni jongst­le­den heeft de Af­de­ling...
19/08/2020
Re­al Es­ta­te: Over­zicht ju­ris­pru­den­tie - ju­li t/m au­gus­tus 2020
Ac­tu­e­le ju­ris­pru­den­tie over on­der an­de­re pro­ject- en ge­bieds­ont­wik­ke­ling, be­stem­mings­plan­nen, grond­ex­ploi­ta­tie en om­ge­vings­ver­gun­nin­gen
22/07/2020
Re­al Es­ta­te: over­zicht ju­ris­pru­den­tie - maart t/m ju­ni 2020
Ac­tu­e­le ju­ris­pru­den­tie over on­der an­de­re pro­ject- en ge­bieds­ont­wik­ke­ling, be­stem­mings­plan­nen, grond­ex­ploi­ta­tie en om­ge­vings­ver­gun­nin­gen
20/02/2020
Het voor­keurs­recht en zelf­re­a­li­sa­tie
18/10/2019
Ves­ti­ging ge­meen­te­lijk voor­keurs­recht in ver­band met een struc­tuur­vi­sie...
22/08/2019
Ver­trou­wens­be­gin­sel: per­spec­tief van de bur­ger staat voort­aan cen­traal
23/02/2018
Wie is be­lang­heb­ben­de bij be­slui­ten in­za­ke de aan­leg van een wind­park op...
22/02/2018
Ge­meen­te­lijk voor­keurs­recht: ver­nie­ti­ging rechts­han­de­ling dis­pro­por­ti­o­neel...
06/02/2018
Toe­de­ling bo­ven­wijk­se kos­ten af­han­ke­lijk van si­tu­e­ring voor­zie­ning: koers­wij­zi­ging...
20/11/2017
De her­zie­ning van een ex­ploi­ta­tie­plan met veel pos­ten bo­ven­wijk­se voor­zie­nin­gen
Een ar­ti­kel­noot bij de uit­spraak van de Af­de­ling Be­stuurs­recht­spraak van de Raad van Sta­te van 15 ju­ni 2016