Home / Juristen / Roderick Nieuwmeyer
Portret van Roderick Nieuwmeyer

Roderick Nieuwmeyer

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Italiaans, Frans, Engels, Duits

Roderick Nieuwmeyer is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Competition & EU van ons kantoor.

Roderick beschikt over brede kennis van het Europese recht en is gespecialiseerd in het mededingingsrecht. Hij adviseert onder meer op het gebied van kartelrecht, concentratiecontrole, machtsposities, distributiepraktijken en (mededingingsrechtelijke) compliance. Daarnaast procedeert hij in procedures bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Europese Commissie en voor nationale rechtbanken. Roderick werkt in vier talen (Nederlands, Duits, Engels en Frans) en spreekt tevens Italiaans.

Roderick maakt binnen CMS deel uit van de Life Sciences sectorgroep en het Innovation Advocates Team, waarmee hij innovatieve start-up ondernemingen juridisch begeleidt. Hij is tevens lid van het CMS Dawn Raid Team en de German Desk.

Roderick is sinds 2012 werkzaam bij CMS. Daarvoor werkte hij als advocaat bij Houthoff Buruma in Amsterdam, nadat hij een LL.M aan het prestigieuze Collège d'Europe te Brugge met succes had afgerond.

Meer Minder

Roderick Nieuwmeyer is recommended.

The Legal 500 EMEA, 2020

Lidmaatschappen en functies

  • Vereniging van Mededingingsrecht (VvM)
  • CMS Innovation Advocates team
  • Nederlandse Orde van Advocaten
  • Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (EU-lijst)
  • Holland House Brussels
Meer Minder

Opleidingen

  • Europees recht, Europacollege, België
  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Leiden
  • Nederlands recht (internationaal - en Europees recht), Universiteit Leiden
  • Programme International, Institut d'etudes politiques de Paris, Frankrijk
Meer Minder
Get in contact with

Feed

12 mei 2021
CMS ad­vi­ses Equi­tix on Eu­ro­pean pro­ject port­fo­lio ac­qui­si­ti­on
CMS has ad­vi­sed key in­fra­struc­tu­re fund client Equi­tix on the con­di­ti­o­nal ac­qui­si­ti­on of sta­kes in six pu­blic-pri­va­te part­ner­ship (PPP) pro­jects held by DIF Ca­pi­tal Part­ners.The pro­jects are lo­ca­ted in...
14 april 2021
Ran­kings Legal 500 EMEA 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieuw­ste edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2021. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven...
15 april 2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2020 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als ‘ac­cu­ra­te, quick, flexi­ble and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
20/03/2020
Is meer sa­men­wer­king tus­sen con­cur­ren­ten mo­ge­lijk in tij­den van Co­ro­na?
De toe­pas­sing van con­cur­ren­tie­re­gels wordt ver­soe­peld, zo is aan­ge­kon­digd. Con­cur­ren­ten mo­gen meer sa­men­wer­ken om de Co­rona­cri­sis te be­zwe­ren. Nood buigt de Me­de­din­gings­wet, maar breekt de­ze niet. Dat...
20 maart 2020
Is meer sa­men­wer­king tus­sen con­cur­ren­ten mo­ge­lijk in tij­den van Co­ro­na?
De toe­pas­sing van con­cur­ren­tie­re­gels wordt ver­soe­peld, zo is aan­ge­kon­digd. Con­cur­ren­ten mo­gen meer sa­men­wer­ken om de Co­rona­cri­sis te be­zwe­ren. Nood buigt de Me­de­din­gings­wet, maar breekt de­ze niet. Dat...
18/03/2019
Co­ro­na en con­ti­nu­ï­teit
De co­ro­na cri­sis raakt de eco­no­mie steeds har­der. Af­zet stag­neert; toe­le­ve­ring van grond­stof­fen en half­fa­bri­ca­ten wordt be­moei­lijkt of blijft uit en eco­no­mi­sche ac­ti­vi­tei­ten ne­men af. On­der­ne­mers zijn...
11/03/2020
Vol­doet uw web­shop wel aan de wet­te­lij­ke ver­eis­ten?
In Ne­der­land ge­nie­ten con­su­men­ten om­vang­rij­ke be­scher­ming. De wet stelt dan ook ve­le ver­eis­ten aan de web­shops waar con­su­men­ten hun pro­duc­ten kun­nen ko­pen. Dit wordt vast­ge­legd in ar­ti­kel 6:230g e.v...
10 april 2019
Con­su­mer Pro­ducts se­mi­nar - de cir­cu­lai­re eco­no­mie
Dit se­mi­nar is ver­plaatst naar het na­jaar 2019.Grond­stof­fen wor­den steeds schaar­ser. Een cir­cu­lai­re eco­no­mie is daar­om nood­za­ke­lijk. Maar wat is ei­gen­lijk cir­cu­lair? Hoe past u dit toe bin­nen uw or­ga­ni­sa­tie?...
21 februari 2019
ACM gaat meer boe­tes uit­de­len!
De nieu­we be­stuurs­voor­zit­ter van de Au­to­ri­teit Con­su­ment en Markt (ACM) heeft pu­blie­ke­lijk aan­ge­kon­digd meer boe­tes voor over­tre­din­gen van het me­de­din­gings­recht te gaan uit­de­len.   Wie? In sep­tem­ber...
20/02/2019
ACM gaat meer boe­tes uit­de­len!
De nieu­we be­stuurs­voor­zit­ter van de Au­to­ri­teit Con­su­ment en Markt (ACM) heeft pu­blie­ke­lijk aan­ge­kon­digd meer boe­tes voor over­tre­din­gen van het me­de­din­gings­recht te gaan uit­de­len.Wie?In sep­tem­ber 2018...
06/02/2019
CMS ad­vi­seert Vat­ten­fall bij de over­na­me van DEL­TA Ener­gie
CMS ad­vi­seert Vat­ten­fall bij de over­na­me van DEL­TA Ener­gie, het on­der­deel van DEL­TA dat groe­ne stroom en gas le­vert aan con­su­men­ten en het mkb.   Met de­ze over­na­me­ver­ste­vigt Vat­ten­fall haar po­si­tie...
04/02/2019
CMS lan­ceert gra­tis mo­bie­le app voor hulp bij in­val­len door me­de­din­gings­au­to­ri­tei­ten
In­val­len bij be­drij­ven of per­so­nen door me­de­din­gings­au­to­ri­tei­ten ko­men steeds va­ker voor (zo­ge­he­ten 'dawn raids'). Enorm ho­ge boe­tes wor­den op­ge­legd en in­spec­teurs ver­schij­nen op ver­schil­len­de lo­ca­ties...