Home / Juristen / Roman Tarlavski
Portret van Roman Tarlavski

Roman Tarlavski

Partner
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Russisch, Hebreeuws, Duits, Engels, Nederlands

Roman Tarlavski is partner in onze Praktijkgroep Corporate/M&A. Hij is gespecialiseerd in grensoverschrijdende fusies en overnames, structured joint ventures en private equity-transacties. Roman heeft uitgebreide ervaring in de hotel en TMT branche.

Roman is sinds 2002 werkzaam bij CMS en was daarvoor partner bij Andersen Legal, waar hij sinds 1993 werkte.

Meer Minder

Roman is great to deal with. He is intelligent, personable, efficient and to the point. An exceptional transactional lawyer and client service provider.

IFLR1000, 31st edition

Strong personality, knowledgeable as a lawyer and very knowledgeable towards my business.

IFLR1000, 30th edition

Roman Tarlavski is highly regarded.

IFLR1000, 30th edition

Roman Tarlavski is recommended.

The Legal 500 EMEA, 2020

"Roman Tarlavski heads the department."

Chambers Global, 2020

"Very strong at finding solutions."

IFLR1000, 2020

“He is extremely well prepared and very good in finding solutions in M&A. It is a pleasure to work with him (and his team).”

IFLR1000, 2019

“Probably the best lawyer I have worked with during my 30 years of services.”

IFLR1000, 2019

Opleidingen

  • Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam
  • Vennootschaps- en ondernemingsrecht, Grotius Academie
Meer Minder

Feed

20/12/2021
CMS be­ge­leidt Gar­den Ca­pi­tal Group bij de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang...
CMS heeft Gar­den Ca­pi­tal Group, een ven­noot­schap van de fa­mi­lie Dijkstra, bij­ge­staan bij de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang in de Ne­der­land­se ho­tel­groep Eden Ho­tels aan een doch­ter­ven­noot­schap van...
25/11/2021
CMS be­ge­leidt JB Wealth Ma­na­ge­ment bij ver­koop Ap­plied Risk aan DNV AS
CMS heeft JB Wealth Ma­na­ge­ment bij­ge­staan bij de ver­koop van Ap­plied Risk Hol­ding B.V. aan DNV AS. Ap­plied Risk is een cy­ber se­cu­ri­ty spe­ci­a­list op het ge­bied van in­du­stri­ë­le sys­te­men. Met de­ze over­na­me...
14/09/2021
The Road to Re­co­ve­ry: Eu­ro­pean M&A Out­look 2022
Pri­va­te equi­ty pro­fi­teert meer van de co­rona­cri­sis dan stra­te­gi­sche ko­per­s­Pri­va­te equi­ty-par­tij­en pro­fi­te­ren meer dan stra­te­gi­sche ko­pers van de koop­kan­sen als ge­volg van de co­rona­cri­sis. Dat stelt maar...
10/06/2021
CMS ad­vi­seert Co­ren­don in­za­ke Man­gro­ve Beach Co­ren­don Cu­ra­çao Re­sort
CMS heeft Co­ren­don ge­ad­vi­seerd ter za­ke van een fran­chi­se­over­een­komst met be­trek­king tot de trans­for­ma­tie van het hui­di­ge Man­gro­ve Beach Co­ren­don Cu­ra­çao Re­sort tot een Cu­rio Col­lec­ti­on by Hil­ton re­sort.Het...
23/04/2021
CMS ad­vi­seert Xead Group bij ver­koop van Flet­cher Ho­tels
CMS heeft de Luxem­burg­se ho­te­l­in­ves­teer­der Xead Group ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van Flet­cher Ho­tels aan de Ne­der­land­se in­ves­teer­der Ege­ria.Xead Group en me­de-aan­deel­hou­der NIBC heb­ben hun min­der­heids­be­lang...
14/04/2021
Ran­kings Legal 500 EMEA 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieuw­ste edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2021. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven...
24/03/2021
Eu­ro­pe­se M&A-markt meer 'ko­per-vrien­de­lijk' door CO­VID-19
In Eu­ro­pa heerst weer een meer 'ko­per-vrien­de­lijk' kli­maat, na­dat de CO­VID-19 pan­de­mie tot meer ri­si­co­mij­dend ge­drag leid­de. De jaar­lijk­se M&A-stu­die van CMS con­sta­teert een toe­na­me van de hoog­te van...
11/03/2021
CMS ad­vi­seert World Brain bij de ver­koop van At­lan­tis Press
CMS heeft World Brain bij­ge­staan bij de ver­koop van At­lan­tis Press aan Sprin­ger Na­tu­re.At­lan­tis Press is een 'o­pen ac­ces­s' uit­ge­ver van we­ten­schap­pe­lij­ke, tech­ni­sche en me­di­sche (STM) pu­bli­ca­ties, op­ge­richt...
18/02/2021
Ran­kings CMS in Cham­bers Glo­bal 2021
De Cham­bers Glo­bal Gui­de voor 2020 is uit. CMS wordt daar­in als or­ga­ni­sa­tie ver­meld met daar­bin­nen de ver­mel­ding per land, rechts­ge­bied en ju­rist. Op ba­sis van on­af­han­ke­lijk on­der­zoek in de markt en...
30/11/2020
CMS ad­vi­seert Oak­tree bij ver­koop Ka­dans Sci­en­ce Part­ner
CMS heeft Oak­tree Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment ge­ad­vi­seerd met be­trek­king tot de Ne­der­land­se as­pec­ten van de ver­koop van Ka­dans Sci­en­ce Part­ner aan AXA In­vest­ment Ma­na­gers.Vast­goed­ont­wik­ke­laar en in­ves­teer­der Ka­dans...
22/09/2020
Eu­ro­pe­se fu­sie- en over­na­me­markt: som­be­re voor­uit­zich­ten maar ook kan­sen
De CO­VID-19-pan­de­mie heeft een gro­te weer­slag op de Eu­ro­pe­se fu­sie- en over­na­me­markt. De voor­uit­zich­ten voor trans­ac­ties in Eu­ro­pa zijn som­ber. Toch zijn er kan­sen en mo­ge­lijk­he­den voor de­ge­nen die ri­si­co's...
28/08/2020
CMS ad­vi­seert Tri­ga­no bij haar in­ves­te­ring in Gim­eg
CMS heeft Tri­ga­no bij­ge­staan bij de over­na­me van 60% van de aan­de­len in Gim­eg. De ove­ri­ge 40% van de aan­de­len wor­den ge­hou­den door het ma­na­ge­ment team van Gim­eg en kun­nen in de toe­komst door Tri­ga­no...