Home / Juristen / Simon Hardonk
De foto van Simon Hardonk

Simon Hardonk

Counsel
Advocaat

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Talen Duits, Engels, Nederlands

Simon Hardonk is advocaat in de Praktijkgroep Corporate Restructuring & Insolvency van ons kantoor. Hij is werkzaam op het gebied van herstructurering en herfinanciering van ondernemingen. Daarnaast is hij gespecialiseerd in het insolventierecht.

Tot zijn cliënten behoren zowel financiële instellingen en ondernemingen,  alsmede hun bestuur en aandeelhouders, zowel nationaal als internationaal. Simon werkt regelmatig vanuit ons kantoor in Londen. Simon adviseert zijn cliënten in diverse vennootschaprechtelijke kwesties, waaronder aandeelhoudersconflicten en herstructurering van vennootschappen.

De aandachtsgebieden van de procespraktijk van Simon zien onder meer op bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersconflicten en op financiering- en insolventievraagstukken. Simon is lid van de Vereniging Corporate Litigation.

Simon wordt regelmatig door rechtbanken als curator in faillissementen aangesteld. Door zijn ervaring als curator gecombineerd met zijn ervaring binnen de adviespraktijk, is Simon optimaal in staat zijn cliënten bij een herstructurering en herfinanciering van vennootschappen te begeleiden.

Meer Minder

Opleidingen

  • Vennootschaps- en ondernemingsrecht, Grotius Academie
  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

Toon alleen
04/02/2021
CMS Green Guid­an­ce - Duur­zaam­heid is geen show­ca­se meer
Duur­zaam­heid in fi­nan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning wordt een sec­tor op zich­zelf. Eén waar­in ex­per­ti­ses op het ge­bied van fi­nan­cie­ring, duur­zaam­heid, com­pli­an­ce en legal el­kaar vin­den. In CMS Green Guid­an­ce...
25 maart 2020
CO­VID-19: Legal Q&A
De ge­vol­gen van de co­rona­cri­sis lei­den bij veel be­drij­ven tot on­ze­ker­he­den. In de­ze Q&A ge­ven een aan­tal prak­tijk­groe­pen ant­woord op de meest voor­ko­men­de vra­gen. De­ze pa­gi­na zal re­gel­ma­tig ge­üp­da­tet...
12/06/2019
De fi­nan­cie­ring van Mo­bi­li­ty ini­ti­a­tie­ven
Duur­zaam trans­port  Zo­wel bin­nen Eu­ro­pa als bin­nen de Ne­der­land­se po­li­tiek zijn duur­zaam en vei­lig trans­port, cir­cu­lai­re eco­no­mie en kli­maat­ver­an­de­rin­gen be­lang­rij­ke the­ma's. Zo heeft het Ne­der­land­se...
30/01/2014
CMS be­ge­leidt Hei­ploeg Group bij door­start door mid­del van pre-pack
Een team van CMS ad­vo­ca­ten on­der lei­ding van Jan Wil­lem Bou­man en Si­mon Har­donk heeft de af­ge­lo­pen we­ken ge­werkt aan de 'p­re-pack' door­start van de Eu­ro­pees markt­lei­der in in­koop, ver­wer­king en ver­koop...
14/12/2011
Be­las­ting­dienst kan zich niet met voor­rang op show­room­mo­del­len ver­ha­len
De Ho­ge Raad heeft op 9 de­cem­ber jl. ge­oor­deeld dat show­room­mo­del­len niet die­nen ter stof­fe­ring van de bo­dem van een win­kel­fi­li­aal. De be­las­ting­dienst kan zich op grond van haar bo­dem­voor­recht niet met...
11/07/2011
CMS ad­vi­seert Uni­pa­pel over bin­dend bod voor grens­over­schrij­den­de over­na­me
CMS heeft Uni­pa­pel ge­ad­vi­seerd over haar on­her­roe­pe­lij­ke bod tot over­na­me van de Spi­cers groep, on­der­deel van FT­SE 250 com­pa­ny DS Smith, voor on­ge­veer € 222 mil­joen. Uni­pa­pel heeft ge­lijk­tij­dig een...
30/03/2010
De 403-ver­kla­ring en de cu­ra­tor
Als een schuld­ei­ser op een fail­lie­te doch­ter­ven­noot­schap een vor­de­ring heeft die on­der een 403-ver­kla­ring kan wor­den ge­claimd bij de (voor­heen) con­so­li­de­ren­de (moe­der)ven­noot­schap, ko­men dan de­zelf­de...