Home / People / Simon Hardonk
Portret van Simon Hardonk

Simon Hardonk

Counsel
Advocaat

Contact
CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Engels, Nederlands

Simon Hardonk is advocaat in onze praktijkgroep Corporate Restructuring & Insolvency. Hij adviseert financiële instellingen, investeerders en ondernemingen bij alle juridische aspecten op het gebied van herstructurering en herfinanciering, waaronder ‘distressed M&A’ transacties, zowel nationaal als internationaal. Simon werkt regelmatig vanuit ons kantoor in Londen. Hij heeft een speciale interesse in sustainable finance.

Hij is een ervaren procesadvocaat met als aandachtsgebieden bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersconflicten en insolventievraagstukken. Simon treedt ook regelmatig op als rechter-plaatsvervanger voor de Rechtbank Rotterdam.

Als expert op het gebied van insolventierecht heeft hij uitgebreide ervaring curator. Hierdoor is Simon optimaal in staat zijn cliënten bij een herstructurering en herfinanciering te begeleiden.

Meer Minder

Opleidingen

  • Global Executive OneMBA, Rotterdam School of Management, Erasmus University. RSM (NL), UNC (USA), FGV (Brazil), Xiamen University (China),Egade (Mexico), University of Miami (USA)
  • Vennootschaps- en ondernemingsrecht, Grotius Academie
  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

23/01/2023
Duur­za­me fi­nan­cie­ring en uit­da­gen­de re­gel­ge­ving
10-11-2022 Het ver­an­de­ren­de (po­li­tie­ke) kli­maat, ge­wij­zig­de op­vat­tin­gen en nieu­we (fi­nan­ci­ë­le) ESG-re­gel­ge­ving bren­gen voor on­der­ne­min­gen ver­schil­len­de uit­da­gin­gen én kan­sen op het ge­bied van fi­nan­cie­ring.De kli­maat­ri­si­co’s en tran­si­tie­ri­si­co’s zet­ten de re­sul­ta­ten van on­der­ne­min­gen, die hun fi­nan­cie­ring vaak deels be­trek­ken bij fi­nan­ci­ë­le on­der­ne­min­gen (kre­diet­ver­strek­kers), on­der druk. Van­uit fi­nan­cie­rings­oog­punt is een sustai­na­ble bu­si­ness­mo­del on­mis­baar voor de le­vens­vat­baar­heid van een on­der­ne­ming en be­houd van kas­stro­men.Daar­naast zien niet-fi­nan­ci­ë­le on­der­ne­min­gen de fi­nan­cier­baar­heid van hun ac­ti­vi­tei­ten af­ne­men als ge­volg van toe­ne­men­de ESG-re­gel­druk voor fi­nan­ci­ë­le on­der­ne­min­gen. Fi­nan­ci­ë­le on­der­ne­min­gen wor­den steeds va­ker ge­dwon­gen slechts sustai­na­ble bu­si­ness­mo­del­len te fi­nan­cie­ren. Bo­ven­dien staat dit on­der­werp hoog op de agen­da van toe­zicht­hou­ders.In dit hoofd­stuk kij­ken we al­ler­eerst naar de cru­ci­a­le rol die is weg­ge­legd voor kre­diet­ver­strek­kers bij het be­ha­len van duur­zaam­heids­doel­stel­lin­gen waar­na we in­gaan op de Eu­ro­pe­se duur­zaam­heids­wet­ge­ving en rol van de toe­zicht­hou­ders. Ver­vol­gens kij­ken we naar en­ke­le vor­men van duur­zaam fi­nan­cie­ren, die voor­de­len voor on­der­ne­min­gen kun­nen op­le­ve­ren.
16/02/2023
ESG Ont­bijt­ses­sie: Duur­za­me Fi­nan­cie­ring
CMS or­ga­ni­seert op don­der­dag 16 fe­bru­a­ri 2023 een ont­bijt­ses­sie over Duur­za­me Fi­nan­cie­ring. Tij­dens de ont­bijt­ses­sie gaan we in op de toe­pas­sing en wer­king van re­cen­te ESG-re­gel­ge­ving en staan wij stil...
15/11/2022
CMS ken­nis­part­ner van de pod­cast­se­rie Sustai­na­ble Fi­nan­ce
Vol­gens de IPCC-kli­maat­we­ten­schap­pers moet er drie tot zes keer meer ge­ïn­ves­teerd wor­den in kli­maat­maat­re­ge­len dan nu ge­beurt. Het ver­an­de­ren­de (po­li­tie­ke) kli­maat, ge­wij­zig­de op­vat­tin­gen en nieu­we ESG-re­gel­ge­ving bren­gen voor on­der­ne­min­gen ver­schil­len­de uit­da­gin­gen én kan­sen op het ge­bied van duur­za­me fi­nan­cie­ring. Pod­cast­se­rie Sustai­na­ble Fi­nan­ce In de door de Lea­ders in Fi­nan­ce Aca­de­my ge­lan­ceer­de pod­cast­se­rie "Sustai­na­ble Fi­nan­ce" ko­men de meest ac­tu­e­le on­der­wer­pen en di­lem­ma's van sustai­na­ble fi­nan­ce aan bod. Der­tig ex­perts van­uit de fi­nan­ci­ë­le sec­tor, over­heid, de toe­zicht­hou­der, de we­ten­schap, NGO's, con­sul­tan­cy en ad­vo­ca­tuur ge­ven een uniek in­kijk­je in de we­reld van sustai­na­ble fi­nan­ce. Met voor­beel­den wor­den on­der­wer­pen con­creet ge­maakt voor de al­le­daag­se prak­tijk van pro­fes­si­o­nals werk­zaam bij ban­ken, ver­ze­ke­raars, pen­si­oen­fond­sen en ver­mo­gens­be­heer­ders.CMS is trots om met ken­nis ex­perts Si­mon Har­donk en Eti­en­ne Cour­bois een be­lang­rij­ke bij­dra­ge te kun­nen le­ve­ren aan de­ze edu­ca­tie­ve pod­cast­se­rie van 6 af­le­ve­rin­gen:Af­le­ve­ring 1: "Geld op de juis­te plek­ken"Af­le­ve­ring 2: "Duur­zaam fi­nan­cie­ren"Af­le­ve­ring 3: "Duur­zaam be­leg­gen"Af­le­ve­ring 4: "Wet- en re­gel­ge­ving en de rol van over­heid en toe­zicht­hou­ders"Af­le­ve­ring 5: "ESG-da­ta en ri­si­co's"Af­le­ve­ring 6: "De toe­komst"Deel­ne­men­de or­ga­ni­sa­ties: ABN AM­RO, Ach­mea, ING, a.s.r., Ra­bo­bank, NN, APG, Na­tuur & Mi­li­eu, PGGM, ASN, De Ne­der­land­sche Bank, Mi­nis­te­rie van Eco­no­mi­sche Za­ken en Kli­maat, Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën, Kli­maat­com­mit­ment Fi­nan­ci­ë­le Sec­tor, Pen­si­oen­fonds PME, So­ci­aal-Eco­no­mi­sche Raad, PRI, Sustai­na­ble Fi­nan­ce Lab, AF Ad­vi­sors, De­loit­te en SBR Nexus. Zes­de­li­ge pod­cast­se­rie + ebook De pod­cast­se­rie Sustai­na­ble Fi­nan­ce is te be­luis­te­ren via de Lea­ders in Fi­nan­ce Aca­de­my app die u kunt down­lo­a­den in de Ap­ple Sto­re of de Goog­le Play Sto­re. Om te kun­nen star­ten is een ac­count no­dig dat te ver­krij­gen is door u aan te mel­den via de­ze link. Met uw email­adres en wacht­woord kun u ver­vol­gens in­log­gen in de Lea­ders in Fi­nan­ce Aca­de­my app. Be­nieuwd? Luis­ter hier­on­der naar een voor­proef­je.
11/11/2022
Over­zicht ESG-in­ter­views
ESG: En­vi­ron­men­tal, So­ci­al & Gover­nan­ce
11/11/2022
Duur­za­me Fi­nan­cie­ring
ESG: En­vi­ron­men­tal, So­ci­al & Gover­nan­ce
20/06/2022
CMS Green Guid­an­ce - Cir­cu­lai­re on­der­ne­ming vindt fi­nan­cie­ring: het ver­haal...
Duur­zaam­heid in fi­nan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning is een vak­ge­bied waar­in ex­per­ti­ses op het ge­bied van fi­nan­cie­ring, duur­zaam­heid, com­pli­an­ce en legal el­kaar vin­den. In CMS Green Guid­an­ce de­len we maan­de­lijks...
29/03/2022
CMS Green Guid­an­ce - Tra­di­ti­o­neel ri­si­co­pro­fiel hin­dert duur­za­me fi­nan­cie­ring
Duur­zaam­heid in fi­nan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning is een vak­ge­bied waar­in ex­per­ti­ses op het ge­bied van fi­nan­cie­ring, duur­zaam­heid, com­pli­an­ce en legal el­kaar vin­den. In CMS Green Guid­an­ce de­len we maan­de­lijks...
27/01/2022
Sustai­na­ble fi­nan­ce: de pu­blie­ke opi­nie als groot­ste ri­si­co­fac­tor bij in­ac­ti­vi­teit...
Stil­zit­ten als je ge­scho­ren wordt. Dat was ja­ren­lang het bes­te ad­vies voor on­der­ne­min­gen die te ma­ken kre­gen met ac­tie­groe­pen of an­de­re vor­men van pu­blie­ke ver­ont­waar­di­ging. Maar de tij­den zijn ver­an­derd:...
30/11/2021
CMS Green Guid­an­ce - De pu­blie­ke opi­nie als groot­ste ri­si­co­fac­tor
Duur­zaam­heid in fi­nan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning is een vak­ge­bied waar­in ex­per­ti­ses op het ge­bied van fi­nan­cie­ring, duur­zaam­heid, com­pli­an­ce en legal el­kaar vin­den. In CMS Green Guid­an­ce de­len we maan­de­lijks...
15/07/2021
CMS Green Guid­an­ce - Tech­ni­sche ken­nis is macht bij duur­za­me fi­nan­cie­ring
Duur­zaam­heid in fi­nan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning is een vak­ge­bied waar­in ex­per­ti­ses op het ge­bied van fi­nan­cie­ring, duur­zaam­heid, com­pli­an­ce en legal el­kaar vin­den. In CMS Green Guid­an­ce de­len we maan­de­lijks...
03/06/2021
CMS Green Guid­an­ce - Sub­si­dies zijn ka­ta­ly­sa­tor bij duur­za­me in­ves­te­rin­gen
Duur­zaam­heid in fi­nan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning is een vak­ge­bied waar­in ex­per­ti­ses op het ge­bied van fi­nan­cie­ring, duur­zaam­heid, com­pli­an­ce en legal el­kaar vin­den. In CMS Green Guid­an­ce de­len we maan­de­lijks...
26/04/2021
Sustai­na­ble fi­nan­ce: de ri­si­co’s van een ver­an­de­rend (maat­schap­pe­lijk)...
Door de on­voor­spel­ba­re ge­vol­gen van de kli­maat­ver­an­de­ring en het toe­ne­mend be­sef dat er nu ac­tie no­dig is, wor­den er op al­ler­lei ni­veaus (maat­schap­pe­lijk, po­li­tiek en ju­ri­disch) maat­re­ge­len ge­trof­fen...