Home / Juristen / Tessa Penninks
Portret van Tessa Penninks

Tessa Penninks

Counsel
Advocaat

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Tessa Penninks maakt deel uit van de Financial Services groep.

Zij houdt zich onder meer bezig met het opstellen en beoordelen van contractdocumentatie op het gebied van leasing, zekerheden, (consumenten)financiering en betaaldiensten. Daarnaast staat zij ondernemingen en financiële instellingen bij in geschillen en gerechtelijke procedures op deze gebieden en adviseert zij over regulatory en compliance vraagstukken.

Meer Minder

"Tessa Penninks is a notable practitioner."

Chambers FinTech, 2020

Lidmaatschappen en functies

  • Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland "VFN" (juridische commissie)
  • Holland FinTech
  • Women in financial services "Wifs"
Meer Minder

Opleidingen

  • Financiering en zekerheden, Grotius Academie
  • Nederlands recht (economisch publiek- en bedrijfsrecht), Universiteit Utrecht
  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

14/04/2021
Ran­kings Legal 500 EMEA 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieuw­ste edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2021. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven...
19/05/2020
AFM pleit voor wet­te­lij­ke re­gu­le­ring van en toe­zicht op pri­va­te lea­se
De Au­to­ri­teit Fi­nan­ci­ë­le Mark­ten (AFM) pleit in haar jaar­lijk­se wet­ge­vings­brief aan de Mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën voor aan­pas­sin­gen in de toe­zicht­wet­ge­ving. Dit voor­jaar heeft de AFM in haar wet­ge­vings­brief...
16/01/2020
Top ran­king CMS in Cham­bers Fin­Tech
CMS is ge­rankt in de nieuw­ste gids van Cham­bers Fin­Tech. CMS wordt er­kend op het ge­bied van to­kens, de ju­ri­di­sche as­pec­ten van di­gi­ta­le iden­ti­teit en za­ken met be­trek­king tot de AVG en Dis­tri­bu­ted Led­ger...
06/06/2019
CMS staat ALD Au­to­mo­ti­ve bij in over­na­me van Stern Lea­se
De trans­ac­tie waar­bij ALD Au­to­mo­ti­ve Stern Lea­se heeft over­ge­no­men is op 31 mei 2019 af­ge­rond. Met de trans­ac­tie zijn 13.000 lea­se­con­trac­ten over­ge­no­men door ALD Au­to­mo­ti­ve en is er een sa­men­wer­king voor...
29/03/2016
CMS ad­vi­seert Kie­fel GmbH bij de over­na­me van Bosch Sprang
CMS heeft Kie­fel GmbH bij­ge­staan bij de over­na­me van Bosch Sprang. Kie­fel is we­reld­wijd ac­tief in de pro­duc­tie van ma­chi­nes voor de ver­wer­king van kunst­stof fo­lie. De Bosch Sprang groep heeft cir­ca 100...
16/12/2015
CMS heeft drie lo­cal part­ners be­noemd
CMS heeft per 1 ja­nu­a­ri 2016 drie nieu­we lo­cal part­ners be­noemd: Caro­li­ne van Hul­steijn, Tes­sa Pen­ninks en Ro­gier de Vrey. Zij gel­den als spe­ci­a­list op hun rechts­ge­bied.Caro­li­ne van Hul­steijn is sinds...
29/06/2015
Pri­va­te lea­se
Mo­men­teel is pri­va­te lea­se niet ge­re­gu­leerd in de fi­nan­ci­ë­le wet- en re­gel­ge­ving. De AFM noemt pri­va­te lea­se ech­ter een al­ter­na­tie­ve vorm van fi­nan­cie­ring en doet thans (in over­leg met het mi­nis­te­rie...
07/04/2011
CMS DSB ad­vi­seert Ci­ta­del In­du­stries bij ver­koop van Tho­mas­sen Com­pres­si­on...
CMS Der­ks Star Bus­mann heeft Ci­ta­del In­du­stries ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van al­le aan­de­len in Tho­mas­sen Com­pres­si­on Sys­tems B.V. ("Tho­mas­sen") aan How­den Group B.V. Ci­ta­del In­du­stries maakt on­der­deel...
14/06/2010
CMS be­ge­leidt Dut­chlea­se bij over­na­me Lea­se­de­al
CMS Der­ks Star Bus­mann heeft Dut­chlea­se be­ge­leid bij de over­na­me, mid­dels een ac­ti­va/pas­si­va trans­ac­tie, van de vol­le­di­ge lea­se­por­te­feuil­le van Lea­se­de­al, be­staan­de uit een lea­se­vloot van on­ge­veer 1400...