Home / Juristen / Tom van Duuren
Portret van Tom Duuren

Tom van Duuren

Notaris

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

mr. dr. T.P. (Tom) van Duuren is als notaris werkzaam en heeft meer dan 30 jaar ervaring in internationale transacties op het gebied van ondernemingsrecht, financieringen en onroerend goed en heeft de reputatie pragmatisch en praktisch te adviseren. Hij is gespecialiseerd in joint ventures, investeringsfondsen, fusies, herstructureringen en overnames. Zijn cliënten zijn internationale en nationale bedrijven, pensioenfondsen, private equity fondsen en alternative investment fondsen.

Tom van Duuren wordt in de 2013, 2014-2015, 2016-2017 en 2018-2019 edities van de bekende internationale juridische gids 'Best Lawyers in The Netherlands' erkend als leading corporate lawyer.

Meer Minder

Opleidingen

  • Promotieonderzoek 'De joint venture vennootschap', Universiteit van Tilburg
  • Fiscaal recht, Universiteit van Amsterdam
  • Notarieel recht, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Nederlands recht (privaatrecht), Vrije Universiteit Amsterdam
Meer Minder

Feed

09/07/2020
UBO-re­gis­ter per 27 sep­tem­ber 2020 in wer­king
Op 27 sep­tem­ber 2020 treedt de im­ple­men­ta­tie­wet in wer­king met be­trek­king tot de re­gi­stra­tie van uit­ein­de­lijk be­lang­heb­ben­den ("UBO's") van ven­noot­schap­pen en an­de­re ju­ri­di­sche en­ti­tei­ten. De­ze wet stelt...
13/05/2020
Con­sul­ta­tie amb­te­lijk voor­ont­werp van het wets­voor­stel mo­der­ni­se­ring NV-recht
Bob van Zijl, Eli­an­ne Las­sooij, Mar­tijn van der Bie en Tom van Duuren heb­ben na­mens CMS ge­re­a­geerd op het con­sul­ta­tie­do­cu­ment over het wets­voor­stel mo­der­ni­se­ring NV-recht en even­wich­ti­ger man/vrouw ver­hou­ding...
29/05/2019
Con­sul­ta­tie voor­ont­werp wets­voor­stel mo­der­ni­se­ring per­so­nen­ven­noot­schap­pen
Het voor­ont­werp geeft het nieu­we mo­der­ne wet­te­lijk ka­der voor per­so­nen­ven­noot­schap­pen (maat­schap, ven­noot­schap on­der fir­ma en com­man­di­tai­re ven­noot­schap).   Bob van Zijl, Eli­an­ne Las­sooij, Mar­tijn van...
05/12/2017
Te­gen­strij­dig be­lang en ver­te­gen­woor­di­ging
De nieu­we te­gen­strij­dig be­lan­g­re­ge­ling heeft wel­is­waar in­ter­ne wer­king maar sta­tu­ten bie­den de mo­ge­lijk­heid om re­ge­lin­gen op te ne­men die in de uit­voe­rings­fa­se be­scher­men te­gen niet-in­te­ge­re be­stuurd...