Home / Juristen / Willem Hoorneman
Portret van Willem Hoorneman

Willem Hoorneman

Managing Partner
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Willem Hoorneman is sinds 2016 managing partner van CMS in Nederland. Daarnaast is hij als advocaat actief binnen de praktijkgroep IP/TMC en dan met name binnen de Life Sciences-sector. Willem geeft met energie en toewijding leiding aan de CMS Sectorgroep Life Sciences in Nederland die onder zijn leiding een grote groei doormaakt.

Met meer dan 30 jaar ervaring in het intellectueel eigendomsrecht (IE) en als schrijver van onder meer het octrooirechtelijk deel in het handboek over softwarerecht, wordt Willem beschouwd als een deskundige IE-advocaat en een van de besten op het gebied van octrooirecht. Maar ook op andere gebieden van IE-recht voelt hij zich thuis. Zo was hij jarenlang hoofdredacteur van het BMM Bulletin, het leidende tijdschrift over merken- en modellenrecht in de Benelux-landen. Zijn expertise wordt internationaal breed erkend.   

Zijn uitmuntende reputatie op het gebied van IE heeft Willem onder meer verworven als procesadvocaat in verschillende IE geschillen. Hij is eveneens panellid van de World Intellectual Property Organization (WIPO) voor de alternatieve geschillenbeslechting van domeinnaamconflicten.

Meer Minder

Willem Hoorneman is rated Patent star 2020/21 on Patent litigation

IP Stars

Willem Hoorneman is recommended.

The Legal 500, 2019

Lidmaatschappen en functies

  • Voorzitter CMS Life Sciences Sector Group
  • Bestuursvoorzitter
Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam
Meer Minder

Feed

17/12/2020
CMS naar één lo­ca­tie in 2022
CMS kiest er­voor om ui­ter­lijk van­af sep­tem­ber 2022 vol­le­dig te gaan wer­ken van­uit het kan­toor in Am­ster­dam. De kan­to­ren in Utrecht en Am­ster­dam wor­den daar­mee sa­men­ge­voegd. Met de­ze keu­ze zet­ten we een...
01/09/2020
Bart-Adri­aan de Ruij­ter treedt toe als part­ner bij CMS
Ad­vo­caat Bart-Adri­aan de Ruij­ter zal op 1 ok­to­ber 2020 toe­tre­den als part­ner bij CMS. Zijn komst le­vert een gro­te bij­dra­ge aan de ver­de­re groei en ont­wik­ke­ling van de na­ti­o­na­le én in­ter­na­ti­o­na­le Cor­po­ra­te...
14/07/2020
Om­zet CMS € 1,426 mil­jard we­reld­wijd in 2019
Om­zet CMS € 1,426 mil­jard we­reld­wijd­Be­lang­rij­ke in­ves­te­rin­gen zijn on­der an­de­re Lu­pl – een open plat­form dat de sa­men­wer­king tus­sen ad­vo­ca­ten­kan­to­ren en ju­ri­di­sche af­de­lin­gen in­grij­pend zal ver­an­de­ren...
18/06/2020
Be­stuur CMS her­ko­zen voor een ter­mijn van vier jaar
Wij zijn ver­heugd te kun­nen mee­de­len dat het hui­di­ge be­stuur van CMS in Ne­der­land is her­ko­zen voor een nieu­we ter­mijn van vier jaar. Het drie­le­di­ge be­stuur be­staat uit Wil­lem Hoor­ne­man (ma­na­ging part­ner)...
17/12/2019
CMS be­noemt drie coun­sels: Jan Pe­ter IJspeert, Eti­en­ne Cox en Bob van Zijl
CMS be­noemt per 1 ja­nu­a­ri 2020 ad­vo­caat Jan Pe­ter IJspeert, be­las­ting­ad­vi­seur Eti­en­ne Cox en kan­di­daat-no­ta­ris Bob van Zijl tot coun­sel. Met de­ze be­noe­min­gen ver­sterkt CMS haar full-ser­vi­ce dienst­ver­le­ning...
07/10/2019
CMS ver­ste­vigt po­si­tie in Afri­ka met kan­to­ren in Zuid-Afri­ka en Ke­nia
RM Part­ners en Da­ly & In­am­dar Ad­vo­ca­tes, ge­ves­tigd in Zuid-Afri­ka res­pec­tie­ve­lijk Ke­nia, zijn van­daag on­der­deel ge­wor­den van CMS. De­ze kan­to­ren zul­len in het ver­volg ope­re­ren on­der de na­men CMS RM Part­ners...
07/10/2019
CMS ver­ste­vigt po­si­tie in Afri­ka met kan­to­ren in Zuid-Afri­ka en Ke­nia
RM Part­ners en Da­ly & In­am­dar Ad­vo­ca­tes, ge­ves­tigd in Zuid-Afri­ka res­pec­tie­ve­lijk Ke­nia, zijn van­daag on­der­deel ge­wor­den van CMS. De­ze kan­to­ren zul­len in het ver­volg ope­re­ren on­der de na­men CMS RM Part­ners...
18/06/2019
CMS boekt € 1,36 mil­jard om­zet in 2018 en be­noemt nieu­we voor­zit­ter
In­ter­na­ti­o­naal ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS boekt een om­zet van € 1,36 mil­jard in het boek­jaar 2018. Dit be­te­kent een groei van 5% ten op­zich­te van het jaar er­voor.  CMS heeft 49 nieu­we part­ners be­noemd in...
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2019 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als 'prag­ma­tic, class, pleasant and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
26/11/2018
Vier ster­ren BREEAM-NL cer­ti­fi­caat voor CMS-kan­toor aan de Zui­d­as
CMS heeft voor haar kan­toor in de 'South To­wer', on­der­deel van het ge­bouw 'The New Atri­um' aan de Zui­d­as, het 4-ster­ren BREEAM Ex­cel­lent Nieuw­bouw en Re­no­va­tie Op­le­ver­cer­ti­fi­caat ver­kre­gen. Het cer­ti­fi­caat...
08/11/2018
CMS Alum­ni­net­werk bij­een­komst
Wil jij weer eens bij­pra­ten met oud-kan­toor­ge­no­ten? Of wil je de hui­di­ge kan­toor­ge­no­ten van ons kan­toor ont­moe­ten? Kom dan naar de jaar­lijk­se Alum­ni-net­werk-bor­rel op don­der­dag 8 no­vem­ber a.s.!  De...
14/06/2018
CMS boekt € 1,3 mil­jard om­zet in 2017
CMS maakt van­daag haar fi­nan­ci­ë­le re­sul­ta­ten over 2017 be­kend.To­ta­le jaar­om­zet van € 1,3 mil­jard in 2017, een groei van 31% ten op­zich­te van het jaar er­voor­We­reld­wijd 47 nieu­we part­ner­be­noe­min­gen...