Home / People / Yasar Çelebi
Portret van Yasar Celebi

Yasar Çelebi

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Turks, Nederlands, Engels

Yasar Celebi is werkzaam binnen de praktijkgroep IP/TMC van ons kantoor. Hij is actief in het intellectuele eigendomsrecht en technologie media & communicatie. Yasar adviseert onder meer bij zaken op het gebied van auteursrechten, merkenrechten en octrooien.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master internet, intellectuele eigendom en ICT, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Bachelor rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam
Meer Minder

Feed

20/12/2022
CMS ad­vi­seert ter za­ke van de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang in Byn­der
CMS heeft Byn­der ge­ad­vi­seerd met be­trek­king tot de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang aan Tho­mas H. Lee Part­ners, L.P. (THL). Byn­der is een we­reld­wij­de lei­der in Di­gi­tal As­set Ma­na­ge­ment (DAM), met een...
30/11/2022
CMS heeft Grou­pe BBL ge­ad­vi­seerd bij de over­na­me van de Sha­re Lo­gis­tics...
CMS heeft Grou­pe BBL ge­ad­vi­seerd bij de over­na­me van de Sha­re Lo­gis­tics groep, een in­ter­na­ti­o­na­le dienst­ver­le­ner op het ge­bied van lucht- en zee­vracht, met ves­ti­gin­gen in Ne­der­land, Duits­land, Frank­rijk...
11/07/2022
CMS ad­vi­seert Na­no Di­men­si­on Ltd. bij de aan­koop van Ad­ma­tec en For­ma­tec
CMS heeft Na­no Di­men­si­on Ltd. ge­ad­vi­seerd bij de Ne­der­lands­rech­te­lij­ke as­pec­ten van de over­na­me van Ad­ma­tec Eu­ro­pe B.V. en For­ma­tec Hol­ding B.V. voor een koop­prijs van 12,9 mil­joen USD. Na­no Di­men­si­on...
17/06/2022
CMS ad­vi­seert Ze­hn­der Group bij koop aan­de­len in Fil­tech
CMS heeft Ze­hn­der Group, een aan­bie­der van in­door kli­maat­op­los­sin­gen ge­no­teerd aan de Zwit­ser­se beurs, ge­ad­vi­seerd bij de koop van de aan­de­len in Fil­tech. Fil­tech is pro­du­cent van lucht­fil­ters en een...
17/06/2022
CMS be­ge­leidt CF Group bij over­na­me Star­li­ne Group
CMS heeft CF Group, een in­ter­na­ti­o­naal Duits fa­mi­lie­be­drijf, bij­ge­staan bij de koop van de in 1974 op­ge­rich­te Star­li­ne Group. Star­li­ne Group is een toon­aan­ge­ven­de pro­du­cent van zwem­ba­den en zwem­bad­af­dek­kin­gen...
09/06/2022
CMS ad­vi­seert Ko­rys In­vest­ments bij Se­ries B in­ves­te­rings­ron­de van € 15...
CMS heeft Ko­rys In­vest­ments N.V. ge­ad­vi­seerd bij haar deel­na­me aan een Se­ries B in­ves­te­rings­ron­de van 15 mil­joen eu­ro met be­trek­king tot Trunkrs B.V. Ko­rys In­vest­ments N.V. is de in­ves­te­rings­maat­schap­pij...
13/04/2022
Ran­kings Legal 500 EMEA 2022 be­kend
De nieuw­ste ran­kings van de Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) zijn uit. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als 've­ry...
17/05/2021
CMS ad­vi­ses Turn/Ri­ver Ca­pi­tal on €315m stra­te­gic in­vest­ment in Re­dwood...
In­ter­na­ti­o­nal law firm CMS has ad­vi­sed growth equi­ty firm Turn/Ri­ver Ca­pi­tal on its €315 mil­li­on stra­te­gic in­vest­ment in Re­dwood Soft­wa­re, a lea­ding pro­vi­der of cloud-ba­sed bu­si­ness and IT pro­cess au­to­ma­ti­on...
28/08/2020
CMS ad­vi­seert Tri­ga­no bij haar in­ves­te­ring in Gim­eg
CMS heeft Tri­ga­no bij­ge­staan bij de over­na­me van 60% van de aan­de­len in Gim­eg. De ove­ri­ge 40% van de aan­de­len wor­den ge­hou­den door het ma­na­ge­ment team van Gim­eg en kun­nen in de toe­komst door Tri­ga­no...
03/06/2020
CMS ad­vi­seert Mon­go­lia Meng­niu Dairy bij aan­koop ac­ti­va Sie­ve­Corp
CMS heeft In­ner Mon­go­lia Meng­niu Dairy (Group) Co., LTD ge­ad­vi­seerd bij de aan­koop van ac­ti­va uit de fail­lie­te boe­del van Sie­ve­Corp Eu­ro­pe B.V. en ver­wan­te on­der­ne­min­gen. De ge­fail­leer­de ven­noot­schap­pen...
03/02/2020
Kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie en de au­teurs­recht­heb­ben­de
Bij­dra­ge in het tijd­schrift Pro­duct door Ya­sar Ce­le­bi en San­ne Knop­per over wie het au­teurs­recht heeft over de cre­a­tie van kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie
21/11/2019
CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce bij de ac­qui­si­tie van Greenock
CMS heeft Ar­kan­ce bij de ac­qui­si­tie van Greenock, een Ne­der­lands-Bel­gi­sche ont­wik­ke­laar en dienst­ver­le­ner op het ge­bied van CAD soft­wa­re. Ar­kan­ce Sys­tems is een soft­wa­re ont­wik­ke­laar voor on­der meer de...