Home / Publicaties / Algemene voorwaarden van banken gewijzigd

Algemene voorwaarden van banken gewijzigd

03/11/2009

Per 1 november 2009 is nieuwe Europese regelgeving voor het betalingsverkeer van kracht geworden. Door deze nieuwe regelgeving en andere wetswijzigingen die in de loop de jaren zijn doorgevoerd, zijn de algemene voorwaarden van banken gewijzigd.

Deze algemene voorwaarden zijn doorgaans tweeledig: ten eerste zijn er de Algemene Bankvoorwaarden (ABV), zoals opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken en daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden.

De ABV zijn op een aantal punten gewijzigd. Nog meer dan bij de oude ABV het geval was, hebben de nieuwe ABV het karakter van basisbepalingen. De belangrijkste wijzigingen van de ABV zijn dat de productspecifieke bepalingen over effectendienstverlening en betalingsverkeer zijn verwijderd. Er gelden enkele nieuwe bepalingen, onder meer over de handtekening, de verwerking van persoonsgegevens en het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme.

Naast de ABV kennen de meeste banken aanvullende voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden zijn veelal gesplitst in voorwaarden voor de particuliere klant en de zakelijke klant. Daarnaast zijn er een aantal productspecifieke voorwaarden. Het onderscheid tussen zakelijk en particulier is mede gebaseerd op de Payment Services Directive. Deze richtlijn kent voor dienstverlening aan consumenten dwingendrechtelijke regels, waarvan met de zakelijke klant kan worden overeengekomen dat daarvan wordt afgeweken. Banken maken hier naar verwachting op grote schaal gebruik van. De aanvullende voorwaarden kennen specifieke, korte uitvoeringstermijnen, een verbod op valutering en gewijzigde bepalingen betreffende eigen risico bij verlies of diefstal van een betaalinstrument.

De nieuwe ABV zullen naar alle waarschijnlijkheid ook op u van toepassing zijn. Indien u meer wilt weten over de gevolgen van de nieuwe ABV of de aanvullende voorwaarden voor u of uw organisatie, kunt u contact opnemen met bovenstaande specialisten van CMS Derks Star Busmann.