Home / Publicaties / ANBI-vereisten aangescherpt

ANBI-vereisten aangescherpt

18/07/2013

Eerder dit jaar werd al bekend dat ANBI’s vanaf 1 januari 2014 bepaalde informatie op het internet moeten publiceren. Inmiddels zijn de exacte voorwaarden rondom deze verplichte publicatie bekend. Het niet voldoen aan de voorwaarden kan tot gevolg hebben dat de ANBI-status wordt ingetrokken of geweigerd. Hieronder een overzicht van deze nieuwe verplichtingen.

Publicatie

Een ANBI moet onderstaande informatie op internet publiceren; dat kan op een eigen website, maar ze mag ook gebruikmaken van gemeenschappelijke voorzieningen die bijvoorbeeld worden aangeboden door brancheorganisaties. De ANBI-lijst op de website van de Belastingdienst (http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/) wordt aangevuld met een link naar het webadres van de ANBI.

Informatie

In hoofdlijnen moet de volgende informatie online beschikbaar komen:

 1. De naam van de instelling, d.w.z. de officiële naam. Indien een ANBI onder een andere, meer populaire naam bij het publiek bekend is, kunnen beide namen worden gepubliceerd en worden opgenomen in de ANBI-lijst;
 2. Het nummer dat de instelling is toegekend bij inschrijving in het Handelsregister (‘RSIN’); buitenlandse instellingen kunnen een fiscaal nummer aanvragen bij de Belastingdienst. In de toekomst hebben donateurs dit unieke nummer nodig voor toepassing van de giftenaftrek;
 3. Het post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling. Als het adres van de instelling het huisadres van een van de bestuurders is, dan hoeft dit niet openbaar te worden gemaakt;
 4. Het doel van de instelling, zoals dit blijkt uit de statuten en/of andere (interne) regelgeving;
 5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling. In dit beleidsplan maakt de ANBI duidelijk op welke wijze zij van plan is om op korte termijn (in de komende jaren) haar doelstellingen te verwezenlijken. Wanneer de ANBI een zeer gedetailleerd beleidsplan maakt of heeft gemaakt, kan worden volstaan met de publicatie van een publieksvriendelijke versie van de hoofdlijnen;
 6. De (statutaire) bestuurssamenstelling en de daarbij toegekende bevoegdheden, het beloningsbeleid van de instelling (niet alleen ten aanzien van de bestuurders en beleidsbepalers, maar ten aanzien van al het personeel*) en de namen van de bestuurders van de instelling (m.u.v. kerkgenootschappen of door de inspecteur ontheven instellingen);
  *Hierbij kan overigens worden volstaan met een verwijzing naar een van toepassing zijnde CAO of salarisregeling
 7. Een actueel – in de regel jaarlijks – verslag van de uitgeoefende activiteit(en);
 8. De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling. Onderdeel hiervan zijn de kosten van beheer en van fondsenwerving, alsmede een totaalopgave van ontvangen donaties / ontvangsten uit nalatenschappen.
  Zuivere vermogensfondsen kunnen volstaan met een (verkorte) staat van baten en lasten en een financieel overzicht van de daadwerkelijke bestedingen per rubriek of thema, alsmede een overzicht van voorgenomen bestedingen en een toelichting daarop.
  Aan de hand van deze informatie kan onder meer worden nagegaan of de instelling niet meer vermogen aanhoudt dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden, hetgeen een ANBI niet is toegestaan.


De financiële informatie moet telkens binnen een half jaar na afloop einde boekjaar openbaar worden gemaakt. Als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, hoeft per 1 januari 2014 ‘slechts’ de financiële informatie over 2012 te worden gepubliceerd. De stukken over 2013 moeten uiterlijk op 1 juli 2014 bekend worden gemaakt.

Weigering of intrekking ANBI-status

Als op 1 januari 2014 niet aan de formele publicatievereisten is voldaan, wordt de ANBI-status in beginsel geweigerd of ingetrokken. De financiële gevolgen hiervan kunnen uiteraard aanzienlijk zijn. Afgezien van het gemis van de vrijstellingen in de erf- en schenkbelasting, is het denkbaar dat bepaalde donateurs hun bijdrage stopzetten op het moment dat de instelling niet meer als ANBI wordt aangemerkt. Het risico van ANBI-statusverlies bestaat ook wanneer de instelling weliswaar voldoet aan de publicatievereisten, maar uit de openbaargemaakte gegevens blijkt dat de instelling niet meer aan de materiële ANBI-vereisten voldoet (bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden, bezoldiging en/of bestedingen niet langer in lijn zijn met de wettelijke voorwaarden).

We raden daarom aan om – voorafgaand aan publicatie – na te gaan of de informatie beantwoordt aan de ANBI-voorwaarden.

CMS

Uiteraard kunnen wij u assisteren bij de implementatie van de nieuwe vereisten. Dat kan enerzijds door na te gaan of alle vereiste informatie op uw website beschikbaar is en anderzijds door een inhoudelijke beoordeling van de gepubliceerde informatie in het licht van de ANBI-voorwaarden.

Auteurs

De foto van Etienne Cox
Etienne Cox
Counsel
Amsterdam
De foto van Gilbert Joskin
Gilbert Joskin
Belastingadviseur
Amsterdam