Home / Publicaties / Arbeidsmarkt en scholing; belangrijke pijler voor...

Arbeidsmarkt en scholing; belangrijke pijler voor de energietransitie

13/09/2018

De energietransitie is in volle gang en de beschikbaarheid van gekwalificeerde mensen op de arbeidsmarkt speelt hierbij een grote rol, aldus het recent gepubliceerde rapport van de SER "Energietransitie en Werkgelegenheid - Kansen voor een duurzame toekomst". Om de klimaatdoelstellingen mogelijk te maken zijn tienduizenden extra vakkrachten nodig, die nu al niet gemakkelijk te vinden zijn, zo schrijft ook het Klimaatberaad. Het Klimaatberaad is het coördinerend overlegorgaan om tot een nationaal Klimaatakkoord te komen. Het Klimaatberaad bestaat uit de voorzitters van de sectortafels en maatschappelijke organisaties, medeoverheden en niet-gouvernementele organisaties (ngo's). De voorzitter van het Klimaatberaad is Ed Nijpels.

Arbeidsmarkt en scholing bepalend voor tempo energietransitie

Arbeidsmarkt en scholing zijn sterk bepalend voor het tempo van de energietransitie en het draagvlak daarvoor. Om de klimaatdoelstellingen die Nederland heeft mogelijk te maken zijn tienduizenden extra vakkrachten nodig, die nu al niet gemakkelijk te vinden zijn.

Met het doel de gevolgen van de energietransitie op de arbeidsmarkt in goede banen te leiden heeft de SER zeven aanbevelingen opgesteld die aan een duurzame toekomst voor Nederland bijdragen:

  • Kansen en knelpunten van werkgelegenheid moeten regionaal worden aangepakt, door middel van collectieve arbeidsovereenkomsten, sociaal fondsen en sociaal plannen
  • Meer (om)scholing van werkende om de vacatures die ontstaan door de energietransitie op te kunnen vullen
  • Iedereen moet een kans krijgen op de arbeidsmarkt en dus moeten er slimme oplossingen bedacht worden voor mensen die niet fulltime willen of kunnen werken
  • Goede arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap dient gewaarborgd te worden door overleg in alle sectoren
  • Door de sectoren met elkaar in overleg te laten treden over de energietransitie wordt er meer informatie verkregen over de knelpunten die ontstaan
  • Het baanverlies door de energietransitie dient opgevangen te worden waarbij het Rijk een belangrijke rol dient te spelen, denk aan om- en bijscholing maar ook begeleiding naar ander werk
  • Elke sector van de Nederlandse economie heeft een zogenaamde "Human Capital Agenda" (HCA). Deze HCA's dienen vergeleken te worden en op elkaar aangepast te worden zodat er een gemeenschappelijke HCA ontstaat ten aanzien van de energietransitie

Uitwerking plannen arbeidsmarkt en energietransitie

De platformen waar afspraken gemaakt worden om de CO2-uitstoot in Nederland te beperken, zijn de sectortafels. Aan de tafels nemen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen plaats. Per sector is en wordt vastgelegd wat er met betrekking tot de arbeidsmarkt speelt. Bepaalde onderwerpen spelen echter in alle sectoren. Daarom zijn er ook groepen met experts op deze onderwerpen, zogenaamde taakgroepen waarvan de taakgroep voor Arbeidsmarkt en Scholing er één is. Op de website www.klimaatakkoord.nl vindt u alle informatie over de initiatieven van deze taakgroep.

Wenst u te sparren over uw scholingsbeleid en de wettelijke mogelijkheden dan horen wij dat uiteraard graag.

Auteurs

Portret van Fleur Assendelft de Coningh
Fleur van Assendelft de Coningh
Advocaat
Amsterdam
Barbara Veldmaat