Home / Publicaties / Arrest Hof van Justitie van 22 juni 2017 inzake E...

Arrest Hof van Justitie van 22 juni 2017 inzake Estro

23/06/2017

Gisteren heeft het Hof van Justitie het lang verwachte Estro-arrest gewezen.

In de Estro-zaak is de vraag aan de orde gesteld of de wettelijke regeling met betrekking tot de overgang van de rechten en de verplichtingen van werknemers bij overgang van de onderneming al dan niet gelden in het geval van een zg. 'pre-pack' faillissement.

Bij overgang van een onderneming geldt dat de rechten en de verplichtingen van de werknemers in beginsel op de nieuwe werkgever overgaan en dat die overgang dus geen reden tot ontslag is (artt. 7:662 e.v. Burgerlijk Wetboek). Deze regels gelden niet in het geval van faillissement. Echter, deze regels gelden wel in het geval van surseance van betaling.

De achterliggende gedachte is dat de ontslagregeling in geval van faillissement niet langs de weg van een surseance bij reorganisatie en doorstart gebruikt zou kunnen worden met het doel om te ontkomen aan de toepasselijkheid van de wettelijke regels die gelden bij overgang van de onderneming.

De pre-pack wordt gebruikt om het faillissement voor te bereiden en om bij een doorstart na faillissement een maximaal resultaat te bereiken.

De vraag of de regels van de artt. 7:662 e.v. BW al dan niet van toepassing zijn in het geval van een pre-pack was nog niet eerder in de hoogste instantie aan de orde geweest.

Nu dus wel.

Het Hof van Justitie oordeelde dat er aanwijzingen zijn dat de pre-pack en het daarop volgende faillissement in de Estro-zaak niet gericht waren op de liquidatie van de onderneming, maar dat feitelijk sprake was van een voortzetting van de onderneming. Volgens het Hof rechtvaardigen deze omstandigheden geen inbreuk op de rechten van de werknemer.

Op het eerste gezicht kan de uitkomst van dit arrest doen denken dat dit het einde betekent van de pre-pack in Nederland en dat werknemers gebaat zijn bij deze uitkomst.

Echter, nauwkeurige lezing laat een genuanceerder beeld zien:

Ook als de doorstart is voorbereid via een pre-pack vindt verkoop nog steeds in het kader van een daadwerkelijk faillissement plaats en is er geen sprake van een verkapte overgang van de onderneming buiten faillissement, zoals bedoeld in art. 7:662 e.v. BW. Werknemers zijn juist gebaat bij de zorgvuldige voorbereiding van een doorstart na faillissement. Dit blijkt ook uit een door CMS verrichte cijfermatig wetenschappelijk onderzoek d.d. 22 juni 2017.

Deze conclusie is te meer positief omdat de pre-pack juist nu spoedig in het Nederlandse rechtstelsel een wettelijke basis kan krijgen met de invoering van WCOI en met die wettelijke basis voldoet Nederland aan het Europese recht.

Lees de volledige publicatie in de bijlage.

Publicaties
Arrest Hof van Justitie van 22 juni 2017 inzake Estro
Downloaden
PDF 294,8 kB

Auteurs

Portret vanMarc Zanten
Marc van Zanten
Partner
Amsterdam