Home / Publicaties / Slotervaartziekenhuis B.V

Slotervaartziekenhuis B.V.

UPDATE PROCES UITKERING IN HET FAILLISSEMENT VAN MC SLOTERVAART

Concurrente vorderingen

In de afgelopen periode heeft de Stichting Akkoord Slotervaartziekenhuis een (eerste) uitbetaling gedaan aan alle schuldeisers met een concurrente vordering. Deze uitbetaling bestond uit een bedrag van maximaal EUR 5.000 en een aanvullend bedrag van 40% over het gedeelte van de vordering boven EUR 5.000. Voor meer informatie over uitbetalingen aan schuldeisers met een concurrente vordering kunt u contact opnemen met de Stichting Akkoord Slotervaartziekenhuis per email: stichtingslotervaart@yahoo.com.

Boedel en preferente vorderingen

Op dit moment wordt hard gewerkt om zo snel mogelijk de uitbetalingen te kunnen verrichten aan de schuldeisers met een boedel- en/of preferente vordering. Deze schuldeisers ontvangen 100%. Wanneer de vordering een looncomponent bevat, dient ermee rekening gehouden te worden dat de erkende loonvorderingen bruto bedragen betreffen. Wij zijn verplicht op alle vorderingen met een looncomponent loonbelasting in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst. Wij zullen daarom loonbelasting inhouden op het uit te keren bruto bedrag, en vervolgens het netto bedrag uitkeren.

Vanwege de omvang, geschiedt de uitbetaling aan alle schuldeisers in tranches.

De uitbetalingen aan de schuldeisers met een boedel- of preferente vordering verwachten wij binnen een termijn van 4 tot 6 weken (derhalve uiterlijk voor eind september 2020) te hebben voltooid.

VOOR ALLE UITBETALINGEN GELDT DAT DEZE ALLEEN (HEBBEN) KUNNEN PLAATSVINDEN INDIEN WIJ DE BENODIGDE (BANK)GEGEVENS HEBBEN ONTVANGEN.


NIEUWE DATUM VERIFICATIEVERGADERING

Op 24 maart 2020 is besloten om de verificatievergadering van 2 april 2020 op te schorten in verband met het COVID-19 (Corona)virus. 

De rechter-commissarissen hebben een nieuwe datum voor de verificatievergadering bepaald omdat verder uitstel onwenselijk wordt geacht. De positie van schuldeisers en andere belanghebbenden in het faillissement zou hierdoor worden geschaad. Bovendien zou spoedige beëindiging van het faillissement dan niet langer mogelijk zijn en zou ook de ontwikkeling van het pand vertraging oplopen.

De rechter-commissarissen hebben besloten dat de verificatievergadering zal plaatsvinden op donderdag 30 april 2020 om 10:00 uur in de Borgerhoff Mulderzaal van de Rechtbank Amsterdam (balie 7), onder strikte voorwaarden voor een verantwoorde omgang met het CIVID-19 (Corona)virus.

De verificatievergadering zal uitsluitend doorgaan indien aan de navolgende strikte voorwaarden wordt voldaan om een ieders gezondheid zoveel mogelijk te waarborgen:

  1. Er kunnen maximaal 30 personen de verificatievergadering bijwonen. Personen die daarbij geen wezenlijk belang hebben, worden dringend verzocht de vergadering niet bij te wonen. Alleen personen die zich uiterlijk 23 april 2020 hebben aangemeld, krijgen – na deugdelijke legitimatie – toegang tot de vergadering. De schuldeisers hebben een brief van de curatoren ontvangen over de wijze waarop zij zich kunnen aanmelden.
  2. De aanwezigen dienen in het gerechtsgebouw en ter vergadering in alle gevallen een afstand van 1.5 meter tot de overige aanwezigen in acht te nemen.
  3. Personen met verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts mogen de verificatievergadering niet bijwonen. Zij kunnen zich, mits tevoren aangemeld, wel laten vertegenwoordigen.
  4. Schuldeisers worden opgeroepen hun standpunten die zij anders ter vergadering naar voren hadden gebracht, zoveel mogelijk op voorhand schriftelijk kenbaar te maken aan de rechter-commissarissen met een kopie aan de curatoren. Ook indien zij (de voorrang van) een vordering wensen te betwisten of nadere inlichtingen wensen, worden zij opgeroepen dit zoveel mogelijk op voorhand schriftelijk kenbaar te maken aan de rechter-commissarissen met een kopie aan de curatoren. Deze berichten kunnen per e-mail aan de rechter-commissarissen worden gezonden via: insolventies.amsterdam@rechtspraak.nl onder vermelding van “Verificatievergadering MC Slotervaart”. Hiervan wordt aantekening gemaakt in het proces-verbaal van de verificatievergadering.

DEPONERING VAN DE LIJSTEN VAN VOORLOPIG ERKENDE EN BETWISTE VORDERINGEN EN INZAGEMOGELIJKHEID VIA SPECIALE WEBSITE

Op donderdag 16 april 2020 wordt een afschrift van de lijsten van (voorlopig) erkende en betwiste crediteurenvorderingen (de Lijsten) ter griffie van de rechtbank gedeponeerd. Omdat de rechtbank in verband met de coronamaatregelen beperkt toegankelijk is, kunnen deze Lijsten ook worden ingezien vanaf donderdag 16 april 2020 op een speciaal daarvoor ingerichte beveiligde website. Indien u inzage wenst in de Lijsten, dient u zich aan te melden via het volgende e-mail adres:  saar.kremer@cms-dsb.com 


Inleiding

Op 25 oktober 2018 is MC Slotervaart failliet verklaard. 

Mr. I.M. Bilderbeek en mr. K.M. van Hassel zijn tot rechter-commissarissen benoemd in het faillissement van MC Slotervaart. Marc van Zanten en Marlous de Groot zijn in het faillissement van MC Slotervaart tot curatoren aangesteld. 

MC Slotervaart is gevestigd in Amsterdam aan de Louwesweg 6 en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41216579.

De curatoren wijzen crediteuren en andere geïnteresseerden op de mogelijkheid zich te abonneren op de kosteloze CMS Elektronische Alert Service. Abonnees krijgen automatisch een e-mailbericht wanneer nieuwe informatie over de ontwikkelingen in het faillissement van Slotervaartziekenhuis B.V. wordt gepubliceerd. Aanmelden voor deze service kan via de "Abonneer" button hieronder.

Akkoord

MC Slotervaart heeft op 16 maart 2020 een ontwerpakkoord en een daarbij behorende toelichting (samen: het “Akkoord”) ter griffie van de rechtbank Amsterdam gedeponeerd. Dit is het Akkoord waarover op 2 april 2020 op de rechtbank Amsterdam de raadpleging en stemming zal plaatsvinden. Het Akkoord is ook gepubliceerd op deze website en op de website: www.akkoordslotervaart.nl.

Alle concurrente schuldeisers hebben een brief van de advocaat van MC Slotervaart (mr. W.J.M. van Andel van Wijn en Stael advocaten) ontvangen over het Akkoord.

Het Akkoord houdt in grote lijnen het volgende in:

i.    Vorderingen van concurrente schuldeisers worden tot en met EUR 5.000 volledig voldaan;
ii.   Concurrente schuldeisers ontvangen voor zover hun vordering meer bedraagt dan EUR 5.000, nog een aanvullend bedrag.

De schuldeisers met een boedel en/of preferente vordering zullen volledig worden voldaan. Voor vragen over het Akkoord verwijzen wij u naar de website: www.akkoordslotervaart.nl. Via deze website kunnen de concurrente schuldeisers tevens een volmacht verlenen om vóór het akkoord te stemmen, zodat zij niet zelf naar de verificatievergadering hoeven te komen.

Voor vragen over het Akkoord kan tevens contact worden opgenomen via telefoonnummer: 030 – 2330892. 

Advies curatoren

Op grond van artikel 140 Faillissementswet dient een curator ter vergadering schriftelijk advies uit te brengen over (de inhoud en aannemelijkheid van) een door een schuldenaar aan zijn schuld-eisers aangeboden akkoord. 

De curatoren hebben een advies over het door MC Slotervaart aangeboden akkoord opgesteld. Dit advies is eveneens gepubliceerd op deze website.

Kort gezegd, concluderen de curatoren in dit advies dat de concurrente crediteuren onder het aangeboden akkoord een hogere uitkering ontvangen dan ingeval van een liquidatie van de activa van MC Slotervaart. De curatoren menen dan ook dat de schuldeisers van MC Slotervaart bij het aannemen van het akkoord en een daarop volgende homologatie zijn gebaat. Derhalve adviseren de curatoren de stemgerechtigde schuldeisers van MC Slotervaart vóór het akkoord te stemmen. Voor het volledige advies wordt verwezen naar het advies zoals gepubliceerd op de website.

Akkoord
Advies curatoren ex artikel 140 Fw
Advice Article 140 Dutch Bankruptcy Act
Brief aan crediteuren over deponeren lijsten en aanbieden akkoord van 13 maart 2020
Brief aan crediteuren over verplaatsen verificatievergadering van 28 februari 2020
Brief aan crediteuren over verificatievergadering en indienen vordering van 19 november 2019
Beschikking homologatie akkoord in het faillissement van Slotervaartziekenhuis B.V. van 14 mei 2020
Beschikking van de rechter-commissaris van 27 februari 2020
Beschikking van de rechter-commissaris van 29 oktober 2019
Beschikking van de rechter-commissaris van 24 maart 2020
Beschikking van de rechter-commissaris van 7 april 2020