Home / Publicaties / Slotervaartziekenhuis B.V.

Slotervaartziekenhuis B.V.

In verband met het COVID-19 (Corona)virus heeft de rechter-commissaris in het faillissement van MC Slotervaart bij beschikking van 24 maart 2020 besloten dat de verificatievergadering van 2 april 2020 zal worden opgeschort en dat deze – na 6 april 2020 – opnieuw zal worden gepland. Zodra de nieuwe datum bekend is, worden alle schuldeisers direct geïnformeerd.

MC Slotervaart heeft op 16 maart 2020 een ontwerpakkoord en een daarbij behorende toelichting (samen: het “Akkoord”) ter griffie van de rechtbank Amsterdam gedeponeerd. Dit is het akkoord waarover op 2 april 2020 op de rechtbank Amsterdam de raadpleging en stemming zal plaatsvinden. Het Akkoord is ook gepubliceerd op deze website en op de website: www.akkoordslotervaart.nl.


Inleiding

Op 25 oktober 2018 is MC Slotervaart failliet verklaard. 

Mr. I.M. Bilderbeek en mr. K.M. van Hassel zijn tot rechter-commissarissen benoemd in het faillissement van MC Slotervaart. Marc van Zanten en Marlous de Groot zijn in het faillissement van MC Slotervaart tot curatoren aangesteld. 

MC Slotervaart is gevestigd in Amsterdam aan de Louwesweg 6 en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41216579.

De curatoren wijzen crediteuren en andere geïnteresseerden op de mogelijkheid zich te abonneren op de kosteloze CMS Elektronische Alert Service. Abonnees krijgen automatisch een e-mailbericht wanneer nieuwe informatie over de ontwikkelingen in het faillissement van Slotervaartziekenhuis B.V. wordt gepubliceerd. Aanmelden voor deze service kan via de "Abonneer" button hieronder.

Akkoord

MC Slotervaart heeft op 16 maart 2020 een ontwerpakkoord en een daarbij behorende toelichting (samen: het “Akkoord”) ter griffie van de rechtbank Amsterdam gedeponeerd. Dit is het Akkoord waarover op 2 april 2020 op de rechtbank Amsterdam de raadpleging en stemming zal plaatsvinden. Het Akkoord is ook gepubliceerd op deze website en op de website: www.akkoordslotervaart.nl.

Alle concurrente schuldeisers hebben een brief van de advocaat van MC Slotervaart (mr. W.J.M. van Andel van Wijn en Stael advocaten) ontvangen over het Akkoord.

Het Akkoord houdt in grote lijnen het volgende in:

i.    Vorderingen van concurrente schuldeisers worden tot en met EUR 5.000 volledig voldaan;
ii.   Concurrente schuldeisers ontvangen voor zover hun vordering meer bedraagt dan EUR 5.000, nog een aanvullend bedrag.

De schuldeisers met een boedel en/of preferente vordering zullen volledig worden voldaan. Voor vragen over het Akkoord verwijzen wij u naar de website: www.akkoordslotervaart.nl. Via deze website kunnen de concurrente schuldeisers tevens een volmacht verlenen om vóór het akkoord te stemmen, zodat zij niet zelf naar de verificatievergadering hoeven te komen.

Voor vragen over het Akkoord kan tevens contact worden opgenomen via telefoonnummer: 030 – 2330892. 

Advies curatoren

Op grond van artikel 140 Faillissementswet dient een curator ter vergadering schriftelijk advies uit te brengen over (de inhoud en aannemelijkheid van) een door een schuldenaar aan zijn schuld-eisers aangeboden akkoord. 

De curatoren hebben een advies over het door MC Slotervaart aangeboden akkoord opgesteld. Dit advies is eveneens gepubliceerd op deze website.

Kort gezegd, concluderen de curatoren in dit advies dat de concurrente crediteuren onder het aangeboden akkoord een hogere uitkering ontvangen dan ingeval van een liquidatie van de activa van MC Slotervaart. De curatoren menen dan ook dat de schuldeisers van MC Slotervaart bij het aannemen van het akkoord en een daarop volgende homologatie zijn gebaat. Derhalve adviseren de curatoren de stemgerechtigde schuldeisers van MC Slotervaart vóór het akkoord te stemmen. Voor het volledige advies wordt verwezen naar het advies zoals gepubliceerd op de website.

Akkoord
Advies curatoren ex artikel 140 Fw
Advice Article 140 Dutch Bankruptcy Act
Brief aan crediteuren over deponeren lijsten en aanbieden akkoord van 13 maart 2020
Brief aan crediteuren over verplaatsen verificatievergadering van 28 februari 2020
Brief aan crediteuren over verificatievergadering en indienen vordering van 19 november 2019
Beschikking van de rechter-commissaris van 27 februari 2020
Beschikking van de rechter-commissaris van 29 oktober 2019
Beschikking van de rechter-commissaris van 24 maart 2020