Home / Publicaties / Beleid aanpak schijnconstructies krijgt handen en...

Beleid aanpak schijnconstructies krijgt handen en voeten

21/01/2015

In het sociaal akkoord van april 2013 is overeengekomen dat schijnconstructies zo veel mogelijk moeten worden beperkt. Schijnconstructies zijn constructies waarbij werkgevers of opdrachtgevers de randen van de wet opzoeken of eroverheen gaan. De feitelijke situatie van de werkenden wijkt hierbij af van de situatie zoals deze wordt voorgespiegeld aan de autoriteiten met als doel het oneigenlijk concurreren op arbeidsvoorwaarden. Het beleid om schijnconstructies aan te pakken is één van de stokpaardjes van dit kabinet en is inmiddels concreet vormgegeven in het voorstel 'Wet aanpak schijnconstructies', dat in december 2014 naar de Tweede Kamer is gestuurd.Het wetsvoorstel is een vergaarbak van allerlei maatregelen die zien op de huidige handhavingsproblemen ten aanzien van flexibele arbeid.


Het wetsvoorstel regelt onder meer de verplichte specificering en de verduidelijking van loonbetalingen en onkostenvergoedingen van werknemers. Verder maakt het wetsvoorstel mogelijk om gegevens van de Inspectie SZW openbaar te maken en uit te wisselen met onder meer de cao-partijen, zodat er beter zicht komt op naleving van cao-afspraken en het minimumloon.


Daarnaast verbiedt het voorstel verrekening met en inhoudingen op het minimumloon en wordt een ketenaansprakelijkheid ingevoerd. Dit laatste houdt in dat in een keten van opdrachtgevers en opdrachtnemers, alle opdrachtgevers - naast de formele werkgever - aansprakelijk zijn voor de betaling van het verschuldigde loon van de werknemers die ter uitvoering van de opdracht werkzaamheden verrichten. Een voorbeeld hiervan is een werknemer die werkt voor een onderaannemer in een groot bouwproject. In dit bouwproject zijn de opdrachtgever, de hoofdaannemer en de onderaannemer (werkgever) aansprakelijk voor de voldoening van het loon van de werknemer.


Naast het wetsvoorstel draagt ook de rechterlijke macht bij aan de beperking van schijnconstructies. Op 4 december 2014 heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat tariefafspraken van schijnzelfstandigen in cao's zijn toegestaan.


Hiermee worden de rechten van schijnzelfstandigen steeds meer gelijkgetrokken met die van werknemers en zal het voor werkgevers steeds minder aantrekkelijk worden om schijnzelfstandigen in te huren in vergelijking met het aannemen van werknemers.Hoewel de 'Wet aanpak schijnconstructies' slechts een voorstel is en nog door beide Kamers moet worden goedgekeurd, is het wel duidelijk hoe het kabinetsbeleid waarschijnlijk vorm zal gaan krijgen. Het uiteindelijke doel van het kabinet is om de schijnconstructies uit te bannen en daarmee onderbetaling en uitbuiting van werkenden tegen te gaan. Voor werkgevers zal dit beleid betekenen dat zij minder last zullen hebben van oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden.

Auteurs

Maarten Stekelenburg