Home / Publicaties / Btw-aftrek bij verkoop deelneming?

Btw-aftrek bij verkoop deelneming?

19/06/2013

In de zaak “X B.V.” heeft het Europese Hof van Justitie onlangs uitgesproken dat de verkoop van een deelneming niet zonder meer kan worden aangemerkt als de overdracht van een onderneming in de zin van de btw-wetgeving. Het gevolg van deze conclusie is dat de btw op gemaakte transactiekosten mogelijk niet in aftrek kan worden gebracht.

Overdracht van een onderneming

De verkoop van een bedrijf of een zelfstandig bedrijfsonderdeel (met de daarbij behorende activa en passiva) wordt voor de btw aangemerkt als de overdracht van een onderneming. Bij een dergelijke overdracht vinden geen leveringen en diensten plaats, zodat geen btw is verschuldigd maar ook geen btw-vrijstelling van toepassing kan zijn. Toch houdt de overdracht rechtstreeks en onmiddellijk verband met de bedrijfsactiviteit van de verkoper. De btw op de aan de verkoop toerekenbare kosten komt daardoor voor aftrek in aanmerking, voor zover de verkoper btw-belaste prestaties verricht.

Verkoop van aandelen

De overdracht van aandelen is niet aan de btw-onderworpen. Immers, het enkel aankopen, houden en verkopen van aandelen wordt voor de btw niet aangemerkt als bedrijfsactiviteit. Dit is mogelijk anders, wanneer het aandelenbezit gepaard gaat met directe of indirecte inmenging in het beheer van de vennootschap waarin wordt deelgenomen en in dit kader prestaties tegen vergoeding worden verricht. De aandelenverkoop zal dan echter zijn vrijgesteld van btw. In beide gevallen kan de btw op de transactiekosten in beginsel niet in aftrek worden gebracht.

Zaak “X B.V.”

Voor het Europese Hof van Justitie kwam een zaak waarin een aandeelhouder zijn 30%-belang in een vennootschap had overgedragen. Tussen de aandeelhouder en de fiscus bestond discussie over de mogelijkheid om de btw op de verkoopkosten in aftrek te brengen. Volgens de aandeelhouder moest de verkoop van zijn deelneming worden aangemerkt als de overdracht van een onderneming.

Het Hof van Justitie volgde de stelling van de aandeelhouder niet. Door de enkele aandelenoverdracht wordt de koper nog niet in staat gesteld een bedrijf uit te oefenen c.q. voort te zetten. Dit zou niet anders zijn, wanneer 100% van de aandelen worden overgedragen. Mogelijk is wel sprake van de overdracht van een onderneming, als tezamen met de aandelen ook andere bedrijfsmiddelen overgaan waarmee de koper de moeiende rol van de verkoper kan continueren.

Gevolgen voor de praktijk

Aandelentransacties kunnen niet zonder meer worden aangemerkt als de overdracht van een onderneming. Dit zal ertoe leiden dat geen recht op btw-aftrek bestaat, als de transactiekosten zijn verdisconteert in de aandelenprijs. Wanneer de kosten echter aan de algemene bedrijfsactiviteit kunnen worden toegerekend, bestaat veelal wel de mogelijkheid om de btw (gedeeltelijk) in aftrek te brengen. In de praktijk bestaat hier echter veel discussie over met de fiscus en Hof van Justitie geeft in dit nieuwe arrest geen duidelijke(re) richtsnoer.

Auteurs

Paul Hulshof