Home / Publicaties / Businessplan en ondernemingsraad

Businessplan en ondernemingsraad

16/08/2012

Onlangs heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald dat een businessplan adviesplichtig kan zijn in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. De ondernemingsraad diende om advies te worden gevraagd over het vaststellen van een businessplan.

Businessplan

In deze casus ging het om het businessplan van de Stichting Het Brabants Orkest (het “Orkest”). Vanwege de nieuwe criteria die golden voor het aanvragen van een subsidie voor de periode 2013-2016, stelde het bestuur van het Orkest een businessplan op. Eén van de onderdelen van het businessplan betrof een fusie met een ander orkest uit Limburg.

Hoewel het bestuur van het Orkest en de ondernemingsraad (informeel) overleg hadden gevoerd over het businessplan, heeft het bestuur van het Orkest de ondernemingsraad nooit om advies gevraagd over het vaststellen van het businessplan.

Adviesrecht

Een ondernemer dient advies te vragen aan de ondernemingsraad indien de ondernemer een belangrijk besluit wenst te nemen dat ziet op onder meer financiële danwel organisatorische wijzigingen in de onderneming.

In casu stelt de ondernemingsraad dan ook dat het bestuur de ondernemingsraad om advies had moeten vragen over het vaststellen van het businessplan. Het businessplan voorzag immers in een belangrijk besluit dat onder meer organisatorische danwel financiële wijzigingen zou doorvoeren in de onderneming. Het bestuur van het Orkest was het daar niet mee eens. Zij stelde zich op het standpunt dat het vaststellen van het businessplan slechts een beleidsvoornemen betreft en derhalve niet gekwalificeerd kan worden als een voorgenomen besluit waarover advies diende te worden gevraagd.

Ondernemingskamer

De Ondernemingskamer is het niet eens met het bestuur en kwalificeert het vaststellen van het businessplan als voorgenomen besluit. Het businessplan werd gekwalificeerd als voorgenomen besluit omdat het businessplan ook daadwerkelijk zou worden uitgevoerd indien de subsidies werden toegekend aan het Orkest. Hierdoor kon niet langer van een beleidsvoornemen worden gesproken.

Conclusie

Indien een businessplan wordt vastgesteld kan dit adviesplichtig zijn. Het hangt echter zeer van de omstandigheden van het geval en de inhoud van het businessplan af of dit zo is. Ieder businessplan zal daarom op zijn inhoud dienen te worden getoetst.

Advies

Voordat u uw businessplan vaststelt, dient u na te gaan of het businessplan een belangrijke (onder meer een financiële danwel organisatorische) wijziging in de organisatie van uw onderneming te weeg brengt, welke onomkeerbaar is. Indien dat het geval is, dient u in de meeste gevallen advies te vragen aan uw ondernemingsraad. Dit dient dan op een dusdanig moment gedaan te worden dat de ondernemingsraad nog wezenlijke invloed kan uitoefenen op het businessplan.

Auteurs

Portret van Fleur Assendelft de Coningh
Fleur van Assendelft de Coningh
Advocaat
Amsterdam