Home / Publicaties / CMS reageert op consultatie wet markt en overheid...

CMS reageert op consultatie wet markt en overheid en con­cen­tra­tie­toe­zicht

03/11/2017

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bereidt een Wetsvoorstel voor tot wijziging van de Wet markt en overheid, concentratietoezicht en privaatrechtelijke handhaving.

CMS (Iris Kieft, Linde Bremmer en Roderick Nieuwmeyer) heeft meegedaan aan de consultatie van de minister. Lees hier onze volledige reactie. Hieronder volgt een samenvatting.

Het Wetsvoorstel beoogt:

  • de effectiviteit te verbeteren van de Wet Markt en overheid, die eerlijke concurrentie tussen overheden en marktpartijen beoogt te waarborgen. Overheden kunnen nu nog (te) gemakkelijk een 'algemeenbelangbesluit' nemen, waardoor de Wet markt en overheid niet meer van toepassing is. In het Wetsvoorstel zijn eisen opgenomen voor de toepassing van de algemeenbelanguitzondering met het oog op een afname van het gebruik van die uitzondering;
  • een aantal formele punten te wijzigen, met name op het gebied van concentratietoezicht en privaatrechtelijke handhaving;
  • het nationale concentratietoezicht beter te laten aansluiten op het Europeesrechtelijke kader.

Wet Markt en Overheid
De minister stelt een evaluatie- en motiveringsverplichting voor om de toepassing van de uitzondering aan te scherpen. CMS meent dat deze verplichtingen beter uitgewerkt kunnen worden, zodat de uitzondering daadwerkelijk wordt ingeperkt. CMS heeft de volgende overwegingen ingebracht:

  • Introductie van een besluitmoment als sluitstuk van de evaluatie. Een besluitmoment prikkelt overheden tot zorgvuldige uitvoering en geeft ondernemers een rechtsmiddel. Hierdoor worden ondernemers betrokken bij de evaluatie en kunnen zij waar nodig in actie komen als blijkt dat toepassing van de algemeenbelanguitzondering niet langer noodzakelijk is.
  • Verplichte marktconsultatie als onderdeel van het algemeenbelangbesluit. De motiveringsverplichting leidt weliswaar tot zorgvuldigere besluitvorming omdat overheden uiteenzetten waarom er sprake is van een algemeen belang. CMS meent echter dat de algemeenbelanguitzondering niet moet worden ingeroepen als ondernemers rendabel de betreffende economische activiteit kunnen verrichten. Op die manier vermindert de kans op oneerlijke concurrentie tussen overheden en ondernemers, terwijl overheden als het echt nodig is nog steeds gebruik kunnen maken van de algemeenbelanguitzondering.
  • Wet markt en overheid ook van toepassing bij inbesteding door overheden. CMS vindt het een gemiste kans dat het Wetsvoorstel niet voorziet in een uitbreiding van het toepassingsbereik van de Wet markt en overheid bij inbesteding en stelt voor dit alsnog te doen.

Concentratietoezicht
De minister stelt voor een tijdslimiet van één jaar te verbinden aan de goedkeuring voor het tot stand brengen van een concentratie. Na verloop van een jaar vervalt de goedkeuring die ACM heeft gegeven voor een concentratie en moet opnieuw goedkeuring worden gevraagd.

  • Geen introductie van de tijdslimiet. Met een tijdslimiet gaat Nederland een meer eigen koers varen, terwijl het doel van het Wetsvoorstel juist was om beter aan te sluiten bij het Europeesrechtelijke kader. Daarnaast kan de tijdslimiet leiden tot extra belasting van het bedrijfsleven en ACM en zou om die reden volgens CMS niet moeten worden geïntroduceerd.

Hoe nu verder?
De reacties op de internetconsultatie worden nu bestudeerd en een eventueel aangepast wetsvoorstel zal daarna voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Vervolgens wordt het Wetsvoorstel ingediend voor verdere behandeling bij de Tweede en Eerste Kamer.

003215_header
Publicaties
Reactie CMS op consultatie wijziging wet markt en overheid concentratie..__a.pdf
Downloaden
PDF 226,1 kB

Auteurs

Iris Kieft
Linde Bremmer
Roderick Nieuwmeyer