Home / Publicaties / Compensatie transitievergoeding bij zieke werknem...

Compensatie transitievergoeding bij zieke werknemer

12/07/2016

In december 2015 (Transitievergoeding na twee jaar arbeidsongeschiktheid (2)) signaleerden wij dat er werkgevers zijn die ervoor kiezen om een werknemer na twee jaar ziekte in dienst te houden als 'slapende werknemer' om betaling van de transitievergoeding te vermijden. Het kabinet is voornemens om werkgevers tegemoet te komen met het doel deze slapende dienstverbanden te voorkomen.

Hoe is het nu?

Uit de huidige wet volgt dat werknemers die na twee jaar ziekte worden ontslagen, recht hebben op een transitievergoeding. Dat vinden veel werkgevers onrechtvaardig, omdat zij het salaris van deze werknemers al twee jaar hebben doorbetaald zonder dat daar arbeid tegenover stond en zij in sommige gevallen ook nog bijdragen aan de WIA-arbeidsongeschiktheidsuitkering (via eigen risicodragerschap of de WGA-gedifferentieerde premie). Om te voorkomen dat deze werknemers ook nog een transitievergoeding ontvangen, worden zieke werknemers in sommige gevallen – ook na het aflopen van de 104 weken termijn – in dienst gehouden. Het gaat om werknemers die niet of nauwelijks meer in staat zijn om te werken bij de werkgever en zodoende nauwelijks tot geen loon ontvangen. Dit slapende dienstverband kost de werkgever dan ook bijna niets. De huidige lijn in de rechtspraak is dat deze aanpak weliswaar onfatsoenlijk, maar niet verboden is. Minister Asscher heeft naar aanleiding van kamervragen tevens bevestigd dat slapende dienstverbanden niet verboden zijn.

Wat gaat er veranderen?

Als het kabinet de beoogde wijzigingen doorvoert, dienen werkgevers nog steeds de transitievergoeding aan de zieke werknemers te betalen. Werkgevers worden echter gecompenseerd voor de kosten van een bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid verschuldigde transitievergoeding. Deze compensatie wordt bekostigd vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf).De uniforme werkgeverspremie van het Awf zal omhoog gaan om deze kosten te kunnen dekken. Het is nog niet bekend of het een volledige compensatie voor de transitievergoeding in alle gevallen betreft, of dat bijvoorbeeld grote werkgevers slechts een gedeeltelijke compensatie krijgen.

Status

Het voornemen van het kabinet maakt nog geen einde aan de huidige problematiek van slapende dienstverbanden. Op het moment is er immers nog geen concreet wetsvoorstel, laat staan een wet.

Het kabinet is voornemens om het wetsvoorstel begin 2017 in te dienen bij de Tweede kamer. Een inwerkingsdatum van 1 januari 2018 wordt beoogd. Er wordt bezien of het mogelijk is de voorgestelde wijziging met terugwerkende kracht in te laten gaan.

Auteurs

Viola Zanetti