Home / Publicaties / Corona en continuïteit

Corona en continuïteit

18/03/2019

De corona crisis raakt de economie steeds harder. Afzet stagneert; toelevering van grondstoffen en halffabricaten wordt bemoeilijkt of blijft uit en economische activiteiten nemen af. Ondernemers zijn in toenemende mate beducht voor hun resultaten en steeds meer ondernemers vrezen voor de continuïteit van hun onderneming. 

Continuïteit van de onderneming

De primaire verantwoordelijkheid van het bestuur van een onderneming bestaat in winstgevendheid en daarmee continuïteit van de onderneming. Het bestuur moet zich laten leiden door de belangen van de onderneming en zorgdragen voor het voortbestaan van de onderneming. Vraag is alleen, tot welk moment?
Enerzijds dient het bestuur van een onderneming zich primair te laten leiden door de continuïteit van de onderneming, anderzijds dient het bestuur er zorg voor te dragen dat het bij de uitoefening van die taak geen risico’s neemt en loopt in de zin van aansprakelijkheid. 

De diverse  vormen van aansprakelijkheid waar het bestuur mee te maken kan krijgen bestaan in:

  • het niet tijdig melden van betalingsonmacht;
  • het niet zorgdragen voor een deugdelijke administratie en
  • het niet tijdig deponeren van jaarrekeningen. 

Tot zover goed te overzien. 

In redelijkheid weten, althans behoren te weten…

Daar  waar het bestuur in algemene zin de continuïteit van zijn onderneming mag/moet laten prevaleren is dit anders vanaf het moment dat het bestuur verplichtingen aangaat waarvan het in redelijkheid weet, althans behoort te weten, dat de onderneming deze verplichtingen in de toekomst niet kan nakomen.

Dit geldt ook bij het aangaan van verplichtingen in het kader van een nieuwe, dan wel aanvullende financiering of het aangaan van aanvullende verplichtingen in het kader van de continuering van de bestaande financiering. Een scenario dat in deze economische situatie zeer goed denkbaar is.

Het bestuur dient er alert op te zijn dat het mogelijk aansprakelijk is indien de verplichting is aangegaan op een moment dat het bestuur wist dan wel behoorde te weten dat discontinuïteit te verwachten viel. Dat geldt ongeacht of de nieuwe dan wel aanvullende financiering of het voortzetten van de bestaande financiering met nieuwe verplichtingen, noodzakelijk was om in de continuïteit van de onderneming, op korte termijn, te voorzien.

Spagaat

Kortom; bestuurders kunnen in een spagaat terecht komen nu zij enerzijds de continuïteit van de onderneming zo veel mogelijk veilig moeten stellen en anderzijds persoonlijke aansprakelijkheid dienen te voorkomen. 

In het bijzonder bij een situatie zoals thans bestaat, een corona crisis die voorlopig voortduurt maar op enig moment, hopelijk, tijdelijk zal blijken te zijn, staan ondernemers voor het dilemma hoe zij deze periode dienen te overbruggen, teneinde de continuïteit van de onderneming veilig te stellen. Behoedzaam en professioneel opereren is hierbij noodzakelijk.

Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders is een dreiging die snel realistisch wordt bij dreigende discontinuïteit. De herstructureringsspecialisten van CMS zijn bij uitstek toegerust om bestuurders te adviseren in dit moeilijke traject waarbij continuïteit van de onderneming voorop staat. Zij weten als geen ander welke instrumenten er zijn om de noodzakelijke continuïteit te waarborgen. Inschakeling van herstructureringsspecialisten van CMS voorkomen daarnaast dat u als ondernemer aansprakelijk wordt gesteld en bewerkstelligen dat u zolang mogelijk de continuïteit van uw onderneming als primair doel bij uw besluitvorming kunt hanteren. 

Auteurs

Portret vanJan Willem Bouman
Jan Willem Bouman
Portret vanAukje Haan
Aukje Haan
Partner
Amsterdam
Portret vanBas Baks
Bas Baks
Partner
Amsterdam
Portret vanKatja Kranenburg - Hanspians
Katja van Kranenburg-Hanspians
Partner
Amsterdam
Portret vanLenno Donk
Lenno van Donk
Portret vanGuus Lemmen
Guus Lemmen
Portret vanDaniel Haan
Daniël de Haan
Portret vanEdmon Oude Elferink
Edmon Oude Elferink
Partner
Amsterdam
Toon meer Toon minder