Home / Publicaties / Data Protection & Privacy: een greep uit de relevante...

Data Protection & Privacy: een greep uit de relevante ontwikkelingen - juli, augustus en september 2019

23/09/2019

Onderstaand treft u een overzicht aan van een aantal relevante ontwikkelingen op het gebied van Data Protection & Privacy.

Enforcement update

Zie hier het overzicht van alle boetes en sancties die door de Europese toezichthouders zijn opgelegd op grond van de AVG

Juridisch nieuws

Aantal privacyklachten bij AP nemen sterk toe
Ruim 15.000 mensen hebben in de eerste zes maanden van dit jaar een klacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat is bijna 60% meer dan in de tweede helft van 2018. 46% van de klachten gaat over de zakelijke dienstverlening. De meeste klachten (32%) gaan over de rechten van betrokkenen. Bij deze klachten gaat het voornamelijk over organisaties die een inzage- of verwijderverzoek niet goed faciliteren. Daarnaast gaan veel klachten over het ongewenst doorgeven van persoonsgegevens aan derden (13%).
Zie AP, Klachtenrapportage eerste helft 2019

AP publiceert ontwerpbesluit inzake de Data Pro Code van Nederland ICT
De AP is voornemens om de gedragscode van Nederland ICT voor de omgang met persoonsgegevens in principe goed te keuren. De AP stelt wel als voorwaarde dat de sector een toezichthoudend orgaan opricht. Nederland ICT is de branchevertegenwoordiger van de ICT-sector. De regels in de Data Pro Code betreffen een uitwerking van de verplichtingen in artikel 28 van de AVG. De code helpt organisaties die persoonsgegevens verwerken om aan deze verplichtingen te voldoen.
Zie het ontwerpbesluit in de Staatscourant

NEN 7524 voor pseudonimisatiedienstverlening gepubliceerd
Deze Nederlandse norm zorgt ervoor dat (zorg)gegevens op de correcte manier worden gepseudonimiseerd zodat deze ethisch en wettelijk verantwoord kunnen worden gebruikt voor onderzoek. Deze norm is erop gericht dat de privacy van patiënten wordt gerespecteerd; de beschikbaarheid van de gegevens over langere tijd veilig wordt gesteld; de transparantie en betrouwbaarheid van de diensten wordt verbeterd en overstappen naar een andere dienstverlener mogelijk wordt gemaakt.
Zie NEN 7524


Rechtspraak

Rechtbank Amsterdam 2 september 2019, (Eiseres tegen UWV)
AVG; Onrechtmatige verstrekking. Uitkeringsinstantie UVW moet een werkneemster €250,00 schadevergoeding betalen omdat het met de nieuwe werkgever van de werkneemster informatie deelde over haar eerdere burn-out. De AVG heeft als uitgangspunt dat het begrip “schade” ruim moet worden uitgelegd. In dit geval kon de onrechtmatige verstrekking grote gevolgen hebben, aangezien de brief is ontvangen in een periode waarin de nieuwe werkgever moest beslissen over het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst van de werkneemster. Deze omstandigheden hebben bij de werkneemster angst en stress veroorzaakt. Hoewel de arbeidsovereenkomst is verlengt, krijgt de werkneemster toch een schadevergoeding van €250,00.
Lees de volledige uitspraak: ECLI:NL:RBAMS:2019:6490

Rechtbank Midden-Nederland 2 augustus 2019 (Eiseres tegen Inovum)
WGBO; Kort geding; Verstrekking afschrift medisch dossier. In een bodemprocedure die aanhangig is bij de rechtbank gaat het om de vraag of een testament rechtsgeldig is. Het deskundigenrapport van een neuroloog in het medisch dossier van zorginstelling Inovum over in hoeverre erflater in staat was zijn wil te bepalen, is cruciaal in deze procedure. Erflater leed aan dementie. Zonder afschrift van het medisch dossier is het voor eiser niet mogelijk om te toetsen hoe de neuroloog tot zijn conclusies in zijn deskundigenrapport is gekomen. Er is sprake derhalve sprake van een zwaarwegend belang dat de doorbreking van de geheimhoudingsplicht door Inovum rechtvaardigt.
Lees de volledige uitspraak: ECLI:NL:RBMNE:2019:3621

Hof Amsterdam 20 augustus 2019 (Appellant tegen Answar Verzekeringsmaatschappij)
AVG; Kort geding; Belangenafweging art. 6 lid 1 sub f AVG. Appelant is door Ansvar Verzekeringsmaatschappij opgenomen in het Extern Verwijzingsregister (EVR) voor vijf jaar omdat Appelant bij een aanrijding in het aanrijdingsformulier schade heeft vermeld, die niet (geheel) door de aanrijding kan zijn veroorzaakt. Het EVR is inzichtelijk voor andere financiele instellingen. Het hof acht aannemelijk dat de bodemrechter de opname in het EVR proportioneel zal achten. Omdat aannemelijk is dat de bodemrechter zal oordelen dat de te verwerken strafrechtelijke persoonsgegevens in voldoende mate vaststaan, zijn de belangen van appellant van onvoldoende gewicht om waarschijnlijk te achten dat de belangenafweging in het voordeel van Appellant zal uitvallen. Appellant heeft ter onderbouwing weliswaar gesteld dat de schade aan de Mercedes “relatief gering” is, zijn schadeverleden beperkt is, en de aanrijding in elk geval een (klein) deel van de geclaimde schade heeft veroorzaakt, maar deze omstandigheden wegen niet zwaarder dan de noodzaak van registratie wegens het daarmee te dienen doel van het voorkomen van (nieuwe) fraude.
Lees de volledige uitspraak: ECLI:NL:GHAMS:2019:3074

Auteurs

Portret van Edmon Oude Elferink
Edmon Oude Elferink
Partner
Amsterdam
Portret van Erik Jonkman
Erik Jonkman
Advocaat
Amsterdam
Kimberly Friesen
Sanne Knopper
Toon meer Toon minder