Home / Publicaties / De begrenzing van samenwerking tussen concurrenten:...

De begrenzing van samenwerking tussen concurrenten: nader onder de loep!

28/02/2019

Met een nieuwe kapitein aan het roer rolt Autoriteit Consument en Markt (ACM) haar visie op het mededingingsbeleid voor de komende jaren uit. In navolging van het interview met de bestuursvoorzitter in Het Financieele Dagblad, concretiseert de nieuwe leidraad voor samenwerkingen tussen ondernemingen (Leidraad) welke overtredingen ACM zonder meer een probleem vindt. De Leidraad vervangt de Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen uit 2008, waarin de voorganger van ACM al eerder de spelregels bij een samenwerking heeft uitgelegd.

Nieuwe spelregels?

De inhoud van de Leidraad is niet helemaal nieuw. Delen van de Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen uit 2008 zijn herhaald en ook verwijst ACM veelvuldig naar de Europese tegenhanger van de Leidraad: Richtsnoeren betreffende horizontale samenwerking.

Toch legt ACM op een paar nieuwe onderwerpen de nadruk:

- Het gezamenlijk opstellen van algemene voorwaarden: bij een transactie met consumenten zullen de algemene voorwaarden veelal bijdragen aan de bescherming van de consument, iets wat ACM als consumentenautoriteit hoog in het vaandel heeft staan. Algemene voorwaarden die tussen concurrerende ondernemingen gezamenlijk zijn opgesteld en die over prijs en tarieven (kortingen, toeslagen en betalingstermijnen) gaan, kunnen wel de mededingingsregels overtreden.

- Informatie-uitwisseling tussen concurrenten (of "signalling"): ACM benadrukt dat ook de publiekelijke uitwisseling van informatie (via websites, internetplatforms, brochures of kranten) in strijd kunnen zijn met de mededingingsregels. Het gaat vooral om het openbaar maken van informatie over voornemens of verwachtingen bij prijsontwikkelingen of veranderingen in service en kwaliteit in markten waar er weinig concurrenten zijn.

- Inkoopafspraken over arbeid van werknemers of inhuur van zzp'ers: ACM ziet voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd voor het beschermen van de zzp'er. Eerder bevestigde ACM al te zullen kijken naar de mogelijkheden voor zzp'ers om gezamenlijk minimumtarieven vast te stellen. De Leidraad waarschuwt nu ondernemingen, waaronder uitzendbureaus, bemiddelaars en brancheorganisaties, voor het maken van arbeidsmarktafspraken die ten nadele van de zzp'er uitvallen. Te denken valt aan afspraken over het niet werven of niet inhuren van elkaars personeel of het maken van afspraken over salarissen en andere arbeidsvoorwaarden.

Wat nu?

De publicatie van de Leidraad bevestigt eens te meer dat ondernemingen kritisch zullen moeten (blijven) kijken naar hun samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingen kunnen verschillende vormen aannemen. De Leidraad bespreekt slechts een paar daarvan. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de naleving van de mededingingsregels rust op de ondernemingen en brancheorganisaties zelf. Zij doen er dan ook verstandig aan om de verschillende samenwerkingen nogmaals goed tegen het licht te houden.

Auteurs

Portret vanAnnemieke Hazelhoff
Annemieke Hazelhoff
Counsel
Amsterdam