Home / Publicaties / De financiering van Mobility initiatieven

De financiering van Mobility initiatieven

12/06/2019

Duurzaam transport

Zowel binnen Europa als binnen de Nederlandse politiek zijn duurzaam en veilig transport, circulaire economie en klimaatveranderingen belangrijke thema's. Zo heeft het Nederlandse klimaatakkoord binnen het thema mobiliteit als doel om de CO2 uitstoot met 7,3 megaton CO2 te verminderen door af te stappen van fossiele brandstoffen, het beter benutten van vervoerscapaciteit en de aanpassing van het mobiliteitsgedrag.

Stimuleren van mobiliteitsinitiatieven door kapitaalverstrekking

De overheden proberen nieuwe mobiliteitsinitiatieven door middel van subsidie en kapitaalverstrekking te stimuleren. Deze subsidies zijn niet enkel beschikbaar voor het verrichten van haalbaarheidsstudies, maar kunnen eveneens worden aangewend voor de daadwerkelijke realisatie van projecten. Subsidie en extra kapitaalverstrekking kunnen een doorslaggevende bijdrage leveren aan het daadwerkelijk realiseren van veelbelovende initiatieven. Deze extra financiële middelen kunnen eraan bijdragen dat meerdere geldverstrekkers bereid zijn (risicodragend) kapitaal te verstrekken.

Europese fondsen voor mobiliteitsinitiatieven

De Europese Unie heeft diverse fondsen beschikbaar waaruit middelen kunnen worden aangewend om mobiliteitsinitiatieven te ondersteunen. Een van deze fondsen, de Connecting Europe Facility (CEF), heeft in de periode 2014-2020 een budget van ongeveer EUR 24 miljard beschikbaar. In Nederland is in deze periode voor ruim EUR 610 miljoen euro geïnvesteerd in projecten die leiden tot een veiliger, intelligenter en groenere transport infrastructuur. Daarnaast bestaat het LIFE subsidieprogramma, een subsidieprogramma van de Europese Unie in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze subsidies staan eveneens open voor ondernemingen.

Alternatieve vormen van subsidie

De verstrekte subsidie kan per project enkele miljoenen bedragen. In zijn algemeenheid kan de subsidie tot maximaal 50% van de voor het project benodigde financiering bestaan. Dit betekent dat alternatieve vormen van financiering dienen te worden gevonden. Als gevolg van de subsidieverlening of kapitaalverstrekking verandert het risicoprofiel van het project en dit kan ertoe leiden dat verstrekkers van risicodragend kapitaal en reguliere financiers bereid zijn het resterende kapitaal te verstrekken. Dit kan met name in de aanvangsfase van initiatieven cruciaal zijn. Dit betekent overigens niet dat de subsidieverlening niet openstaat voor grote ondernemingen die mobiliteitsvraagstukken willen oplossen. Zo is bijvoorbeeld in 2018 uit het CEF Transport fonds een bedrag van EUR 13,5 miljoen aan streekvervoerder Connexxion verstrekt voor de aanleg van 169 laadstations voor elektrische bussen.

Aanwenden van overige financieringsbronnen

Naast het aanwenden van reguliere bronnen van financiering loont het dus om de mogelijkheden van subsidieverstrekking vanuit de Europese en Nederlandse overheid te onderzoeken. Zie in dit verband bijvoorbeeld het gegeven dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) projectaanvragers ondersteunt bij het gebruik maken van de beschikbare fondsen.

Auteurs

Portret van Simon Hardonk
Simon Hardonk
Counsel
Amsterdam