Home / Publicaties / De schuldeiserscommissie "nieuwe stijl"

De schuldeiserscommissie "nieuwe stijl"

Gedachten over 'checks and balances' en aanzetten voor basale spelregels

31/12/2008

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) verscheen in het najaar van 1996 de opstellenbundel 'De curator, een octopus.' In de inmiddels twaalfde uitgave die in 2008 is verschenen hebben Marcel Groenewegen en Marc Orval een bijdrage geleverd aan deze serie.

Blijkens (de toelichting op) het Voorontwerp Insolventiewet (hierna: het Voorontwerp) krijgen de schuldeisers meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de afwikkeling van een insolventie en de wijze waarop de
bewindvoerder zijn taken uitoefent. Dit principe is in het Voorontwerp onder meer tot uitdrukking gebracht in de nieuwe regeling van de schuldeiserscommissie (Afdeling 4.4), waarbij aan de schuldeiserscommissie nieuwe stijl meer bevoegdheden worden toegekend dan onder het huidige recht toekomen aan de commissie uit de schuldeisers.

In het Voorontwerp is slechts een beperkt aantal bepalingen met betrekking tot de schuldeiserscommissie opgenomen. De Commissie insolventierecht (de Commissie) heeft er bewust van afgezien allerlei inhoudelijke bepalingen op te nemen met betrekking tot het in de praktijk (naar behoren) functioneren van een dergelijke schuldeiserscommissie. Art. 4.4.3 lid 2 Voorontwerp bepaalt in dit verband dat de rechtbank of de rechter-commissaris algemene of bijzondere aanwijzingen kan geven aan leden van de schuldeiserscommissie. In de toelichting op deze bepaling wordt vermeld dat algemene aanwijzingen ook in de vorm van een reglement kunnen worden gegeven, eventueel op basis van een door de Insolventieraad. Op de voet van art. 1.1.7 lid 2 Voorontwerp te ontwikkelen modereglement.

Mede naar aanleiding van recente rechtspraak en perikelen omtrent het functioneren van (leden van) een (voorlopige) schuideiserscommissie onder het huidige recht (onder meer in de faillissementen van KPNQWest N.V. en LG Philips Displays Holding B.V.) willen de auteurs in deze bijdrage een eerste aanzet geven voor een aantal bepalingen, dat onderdeel van een dergelijk modelreglement zouden kunnen worden.

Auteurs

Portret van Marcel Groenewegen
Marcel Groenewegen
Partner
Amsterdam