Home / Publicaties / De werknemer die ziek wordt op vakantie

De werknemer die ziek wordt op vakantie

24/06/2013

Nu de zomermaanden in het verschiet liggen gaan veel werknemers met vakantie. Indien een werknemer ziek wordt tijdens zijn of haar vakantie, dient hij of zij zich - net zoals gedurende een normale periode - ziek te melden bij de werkgever. De werkgever kan dan controle uitoefenen. Op welke manier de controle door de werkgever wordt uitgevoerd, is over het algemeen vastgelegd in de regelingen met betrekking tot ziekmelding van de werkgever.

De ziekmelding op vakantie

De werknemer die ziek wordt tijdens zijn of haar vakantie, dient zich direct ziek te melden bij de werkgever volgens de procedures die bij de werkgever gelde (doorgaans opgenomen in een personeelshandboek of een ziekverzuimreglement). In een dergelijk document kan dan ook worden bepaald op welke manier de werknemer zich ziek dient te melden indien hij of zij op vakantie is en aldaar ziek wordt.

Het is te adviseren om in het ziekteverzuimreglement op te nemen dat indien de werknemer ziek wordt op vakantie (in het buitenland) hij of zij een verklaring dient te overleggen van een (buitenlandse) (huis)arts. Hoe de gang van zaken na de ziekmelding verloopt, is afhankelijk van de afspraken die de werkgever maakt met de bedrijfsarts/arbodienst. Het is raadzaam in het ziekteverzuimreglement op te nemen dat de werknemer voor zijn vakantie aan de werkgever dient door te geven waar hij bereikbaar is, zodat de bedrijfsarts/arbodienst kan aangeven waar de werknemer eventueel naar een arts toe kan gaan. Houdt de werknemer na de ziekmelding zich niet aan deze voorschriften, dan kan het loon worden opgeschort. Dit dient echter wel duidelijk en vooraf aan de werknemer te worden gecommuniceerd, zodat de werknemer alsnog kan voldoen aan de gestelde voorschriften.

Vindt de ziekmelding niet plaats tijdens de vakantie maar daarna, dan kan het ziekteverzuimreglement daar eveneens over bepalen dat de werknemer moet aantonen dat hij gedurende een bepaald aantal dagen van de vakantie ziek is geweest. Indien de werknemer dit kan aantonen, kunnen deze dagen alsnog als ziektedagen worden aangemerkt.

Het kan eveneens voorkomen dat de werknemer wegens zijn ziekte niet kan reizen. Dit maakt controle door de bedrijfsarts in Nederland ook lastiger. In een dergelijk geval dient de werknemer een verklaring van zijn behandelende arts van de vakantiebestemming over te leggen waarin ook daadwerkelijk wordt bevestigd dat de werknemer als gevolg van de ziekte niet kan reizen. Indien een dergelijke verklaring niet kan worden overlegd en de werknemer niet op eerste afroep terug naar Nederland komt om zich te melden bij de bedrijfsarts (of zijn werkzaamheden te komen verrichten), dan kan dat een reden zijn om het loon van de werknemer stop te zetten. Wel dient de werknemer ook hier eerst zorgvuldig en vooraf over te worden geïnformeerd.

Wat gebeurt er met de vakantiedagen als de werknemer ziek wordt en vakantie heeft?

Wordt de werknemer ziek tijdens een vakantie, dan is het uitgangspunt dat geen vakantiedagen worden afgeschreven, maar deze dagen worden aangemerkt als ziektedagen. In overleg kan uiteraard anders worden bepaald:

  1. wanneer de werknemer instemt met het aanmerken van de vakantiedagen als ziektedagen; en

  2. bij schriftelijke arbeidsovereenkomst of in de toepasselijke cao kan worden overeengekomen dat dagen waarop de werknemer niet werkt wegens ziekte, worden aangemerkt als vakantiedagen.

Het bovenstaande geldt echter alleen voor de bovenwettelijke vakantiedagen in het jaar van ziekte, omdat een werknemer altijd recht houdt op vier maal de overeengekomen werktijd per week aan vakantiedagen. Daarnaast dienen werknemers die meer bovenwettelijke vakantiedagen hebben opgebouwd over de voorgaande jaren niet onevenredig te worden benadeeld door het aanmerken van de opgebouwde dagen als vakantiedagen.

De ziektedagen van de werknemer op vakantie kunnen dus tot op zekere hoogte - mits afgesproken - worden aangemerkt als vakantiedagen.

Tips

  • Neem in het ziekteverzuimreglement op welke procedure de werknemer dient te volgen indien hij of zij ziek wordt op vakantie;

  • Neem in de schriftelijke arbeidsovereenkomst op dat (bovenwettelijke) ziektedagen als vakantiedagen kunnen worden aangemerkt;

  • Check de polisvoorwaarden van de eventueel door u afgesloten verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte. Het kan zijn dat uw verzekeringsmaatschappij bijzondere eisen stelt aan de zieke werknemer in het buitenland; en

  • Blijf altijd voldoende communiceren met de werknemer die ziek is op zijn vakantiebestemming.

Auteurs

Portret van Fleur Assendelft de Coningh
Fleur van Assendelft de Coningh
Advocaat
Amsterdam