Home / Publicaties / Domeinnamen en de Handelsnaamwet

Domeinnamen en de Handelsnaamwet

25/03/2009

Stel dat u constateert dat een derde recent (nagenoeg) exact uw handelsnaam of merk als domeinnaam heeft geregistreerd en in gebruik heeft genomen: is het dan mogelijk die derde met een beroep op de Handelsnaamwet het gebruik van de domeinnaam te verbieden?

Artikel 5 van de Handelsnaamwet: handelsnaam versus handelsnaam
Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. In de Handelsnaamwet is bepaald dat het verboden is een handelsnaam te gaan voeren die reeds door een ander wordt gevoerd, of die slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van een ander, indien gezien de aard en de vestigingsplaats van de ondernemingen verwarring bij het publiek te duchten valt (artikel 5 van de Handelsnaamwet).

Is domeinnaam een handelsnaam?
Artikel 5 van de Handelsnaamwet kan worden ingeroepen door de - rechtmatige - gebruiker van een handelsnaam tegen een latere gebruiker van een verwarringwekkende handelsnaam. Ofwel, de domeinnaam moet een handelsnaam zijn in de zin van de Handelsnaamwet om een beroep te kunnen doen op artikel 5 van diezelfde wet. Een domeinnaam is niet per definitie een handelsnaam, zoals vaak wordt gedacht. Het Gerechtshof te Amsterdam heeft (in een al vorig jaar uitgesproken maar pas recent gepubliceerd arrest) gezegd dat het gebruik van een domeinnaam niet noodzakelijkerwijs een gebruik als handelsnaam oplevert, maar daar wel naar tendeert als de betreffende website een bedrijfsmatig karakter heeft. Er moet dus goed worden gekeken naar de website waarvoor de domeinnaam wordt gebruikt. Kan de domeinnaam als handelsnaam gekwalificeerd worden, dan zou het gebruik van die naam vervolgens op grond van de Handelsnaamwet verboden kunnen worden als er verwarring bij het publiek te duchten valt. Onder verwarring wordt zowel directe als indirecte verwarring begrepen. Van directe verwarring is sprake als iemand bij onderneming X een bestelling plaatst terwijl het de bedoeling was bij onderneming Y te bestellen. Van indirecte verwarring is sprake als iemand twee ondernemingen wèl van elkaar onderscheidt maar tussen die ondernemingen een band van economische of juridische aard veronderstelt.

Artikel 5a van de Handelsnaamwet: merk versus handelsnaam
Een domeinnaam die als handelsnaam gekwalificeerd kan worden en een merk van een ander bevat kan overigens soms óók worden bestreden op grond van de Handelsnaamwet. Het (gaan) gebruik(en) van een handelsnaam die (nagenoeg) exact het merk bevat van een ander kan namelijk worden verboden als bij het publiek verwarring over de herkomst van de aangeboden waren te duchten valt. Dit staat in artikel 5a van de Handelsnaamwet.

Bevoegdheid kantonrechter
Iedere belanghebbende die van mening is dat een handelsnaam wordt gevoerd in strijd met de Handelsnaamwet kan bij de kantonrechter een verzoekschrift indienen en de kantonrechter verzoeken degene die de verboden handelsnaam voert er toe te veroordelen de handelsnaam te wijzigen in een rechtmatige handelsnaam.

Auteurs

Portret van Marcoline Dussen
Marcoline van der Dussen
Advocaat
Amsterdam