Home / Publicaties / Een gewaarschuwd werknemer telt voor twee

Een gewaarschuwd werknemer telt voor twee

23/09/2013

Uit een recente uitspraak van het gerechtshof Arnhem blijkt maar weer eens dat wanneer een werknemer zich niet houdt aan de veiligheidsvoorschriften die worden gesteld door de werkgever, dit een reden kan zijn voor ontslag op staande voet.

De casus

Nadat een werknemer meerdere keren het veiligheidsbeleid van zijn werkgever had overtreden, heeft de werkgever de werknemer op staande voet ontslagen. De reden voor dit onmiddellijke ontslag was dat de werknemer tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden - na al eens gewaarschuwd te zijn - zijn helm en veiligheidsvest niet droeg. Hoewel de kantonrechter in eerste instantie nog had geoordeeld dat het ontslag een te ingrijpende maatregel was gezien de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, oordeelde het gerechtshof dat de werknemer terecht was ontslagen.

De werknemer verweerde zich tegen dit ontslag door te stellen simpelweg vergeten te zijn een veiligheidsvest en helm te dragen. In het licht van de schriftelijke waarschuwing die hij kort daarvoor van zijn werkgever had gekregen in verband met overtreding van de veiligheidsvoorschriften, acht het gerechtshof dit verweer echter onvoldoende. Naar aanleiding van de eerdere waarschuwing had de werknemer namelijk bijzondere aandacht moeten hebben voor de veiligheidsvoorschriften die hij in acht had moeten nemen. Hij wist immers dat de werkgever aan deze veiligheidsvoorschriften groot belang hechtte en dat deze ook had aangekondigd te zullen overgaan tot het nemen van maatregelen bij overtreding daarvan. Volgens het gerechtshof moest het de werknemer duidelijk zijn geweest dat het veiligheidsbeleid bij zijn werkgever hoge prioriteit had. Daarbij overweegt het gerechtshof dat van een ervaren werknemer mag worden verwacht dat hij de door zijn werkgever opgelegde veiligheidsvoorschriften in acht neemt. Omdat de werkgever een zwaarwegend belang had bij het strikt naleven van zijn veiligheidsbeleid acht het gerechtshof het ontslag op staande voet dan ook terecht.

Dringende reden versus persoonlijke omstandigheden

Het gerechtshof baseert deze uitspraak tevens op het oordeel dat de persoonlijke gevolgen die het ontslag voor de werknemer zouden hebben, niet opwegen tegen de aard en de ernst van het schenden van de veiligheidsregels. Hoewel de werknemer 51 jaar oud was op het moment van het ontslag en hij meer dan 10 jaar goed gefunctioneerd had bij de werkgever, oordeelt het gerechtshof dat de persoonlijke gevolgen de gerechtvaardigdheid van het ontslag op staande voet niet teniet doen. Deze uitspraak laat dus maar weer eens zien dat het ontslag op staande voet gerechtvaardigd kan zijn, indien de dringende reden om een ontslag op staande voet te geven - in deze casus het schenden van de veiligheidsmaatregelen na gewaarschuwd te zijn - zwaarder weegt dan de persoonlijke omstandigheden van de betrokken werknemer.

Informeren en waarschuwen

Het is voor u als werkgever dan ook belangrijk de veiligheidsvoorschriften regelmatig onder de aandacht te brengen van de werknemers binnen uw organisatie. Daarbij dient u als werkgever toezicht te houden op de naleving van deze regels en werknemers te waarschuwen indien zij zich niet aan deze regels houden. Wanneer u dit als werkgever doet, heeft u een sterkere uitgangspositie wanneer u maatregelen wilt nemen tegen een werknemer die de regels aan zijn laars lapt. Daarbij kan het volgende ook als hulpmiddel dienen:

  • Laat uw werknemers de veiligheidsinstructies ondertekenen, zodat u kunt aantonen dat zij daarvan op de hoogte zijn;
  • Besteed in het document waarin de arbeidsvoorwaarden zijn omschreven - zoals de arbeidsovereenkomst of een personeelshandboek - aandacht aan persoonlijke beschermingsmiddelen die de veiligheid van uw werknemers garanderen en aan andere veiligheidsvoorschriften;
  • Laat uw werknemers een in uw branche geldend veiligheidscertificaat behalen, zodat u kunt bewijzen dat zij op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsvoorschriften;
  • Update uw werknemers periodiek over de geldende veiligheidsvoorschriften;
  • Geef uw werknemers voorafgaand aan elke nieuwe klus specifieke veiligheidsinstructies.

Auteurs

Portret van Fleur Assendelft de Coningh
Fleur van Assendelft de Coningh
Advocaat
Amsterdam