Home / Publicaties / Energy: Overzicht wetgeving - februari 2019

Energy: Overzicht wetgeving - februari 2019

12/03/2019

Onderstaand treft u een overzicht aan van parlementaire stukken die betrekking hebben op de energiesector en in de maand februari 2019 zijn gepubliceerd.

Klimaat

1. Internationale klimaatafspraken

Brief d.d. 25 februari 2019 van de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer inzake de internationale klimaatdoelen voor CO2-reductie in 2030 en 2050. Nederland lobbyt al tijden om het reductiedoel voor 2030 op te hogen naar 55%. De minister geeft echter aan dat de onderhandelingen hieromtrent uiterst moeizaam verlopen en dat de Europese Commissie daarom heeft besloten om te focussen op het 2050-doel. De minister denkt echter dat deze langetermijnstrategie als een belangrijk bouwblok kan dienen voor het ophogen van het 2030-doel: eerst het 2050-doel op klimaatneutraliteit vaststellen, en vervolgens de discussie starten welk 2030-doel passend is bij een ambitieuze, realistische en kostenefficiënte route daarnaartoe. De minister geeft tevens aan met meerdere Europese landen, welke de hogere klimaatambities steunen, gesprekken te voeren over mogelijke samenwerking op maatregelniveau om gezamenlijk tot hogere klimaatambities te komen. Deze gesprekken bevinden zich in de verkennende fase en zullen naar verwachting op zijn vroegst pas in 2020 tot afspraken leiden.
Kamerstuk 2018-2019 31793, nr. 186

2. Expertcommissie Speelveldtoets

Brief d.d. 5 februari 2019 van de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer waarin hij de instelling van een expertcommissie Speelveldtoets aankondigt. De minister geeft aan dat Nederland ambitieuze doelen heeft ten aanzien van het terugdringen van de CO2-uitstoot, maar zich ook het belang realiseert van een gelijk speelveld voor de industrie. Deze expertcommissie dient dan ook het effect te onderzoeken van verschillende soorten en hoogtes van prikkels, heffingen en beprijzen en de consequenties van speelveld, concurrentiepositie en de weglek, voor de onderscheidende industriële sectoren richting 2030. Hierdoor ontstaat inzicht in de maximaal toelaatbare lastendruk in industriële sectoren.
Kamerstuk 2018-2019 32813, nr. 281

Elektriciteit, gas en warmte

3. Problemen netcapaciteit

Brief d.d. 13 februari 2019 van de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe inzake de problemen omtrent de netcapaciteit. De minister geeft aan met alle betrokken partijen te zoeken naar alle mogelijke creatieve oplossingen om zo snel mogelijk weer de benodigde ruimte op het elektriciteitsnet te hebben. Hij begrijpt dat er haast bij geboden is en benadrukt dat hij samen met de netbeheerders tracht een passende weg te vinden om dit soort oplossingen mogelijk te maken, waar dit in het regelgevend kader nog niet mogelijk is. Daarnaast erkent de minister de problemen die het capaciteitstekort kan hebben voor de SDE+ subsidie en geeft dan ook aan dat de RvO de mogelijkheid heeft uitstel te verlenen en per geval zal bezien of dat gerechtvaardigd is, bijvoorbeeld doordat de vertraging komt door factoren die buiten de invloedssfeer van de aanvrager liggen.
Kamerstuk 2018-2019, 2019D05934

4. Warmtewet 2.0

Brief d.d. 13 februari 2019 waarin de Minister van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer informeert over de planning van het wetstraject van de Warmtewet 2.0. Warmtenetten gaan naar verwachting een grotere rol spelen in de Nederlandse energievoorziening, als alternatief voor het verwarmen met aardgas. Om de besluitvorming over en investeringen in de aanleg en exploitatie van warmtenetten te faciliteren wil de minister de benodigde rollen en verantwoordelijkheden van publieke en private partijen nader duiden in de Warmtewet. Het wetstraject Warmtewet 2.0 omvat drie hoofdthema’s: marktregulering, tariefregulering en verduurzaming. De planning is om de internetconsultatie na zomer 2019 te starten, het wetsvoorstel vervolgens in de loop van 2020 aan de Kamer aan te bieden en de Warmtewet 2.0 per 1 januari 2022 in werking te laten treden.
Kamerstuk 2018-2019 30196, nr. 616

Winning en opslag

5. Afbouw gaswinning Groningenveld

Brief d.d. 8 februari 2019 waarin de Minister van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer een update geeft omtrent de afbouw van de gaswinning in het Groningenveld. De minister geeft aan dat de afbouw nog steeds voorligt op schema. Het benodigde volume voor gasjaar 2019/2020 (15,9 miljard Nm3) ligt 1,5 miljard Nm3 lager dan de schattingen uit 2018. Ook voor de gasjaren volgend op het gasjaar 2019/2020 is de verwachting dat het benodigde winningsniveau onder de gedane schattingen zal liggen. Vanaf 2022, na ingebruikname van de stikstofinstallatie in Zuidbroek, komt de gaswinning ruim onder het door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) geadviseerde niveau van
12 miljard Nm3. In de jaren daarna voorziet het kabinet de definitieve sluiting van het Groningenveld.
Kamerstuk 2018-2019 33529, nr. 580

Overig

6. Voortgang Energieakkoord

Brief d.d. 31 januari 2019 waarmee de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer de Voortgangsrapportage Energieakkoord 2018 aanbiedt. De Voortgangsrapportage beschrijft de acties die het afgelopen jaar zijn ingezet en de resultaten die zijn geboekt in het kader van het Energieakkoord. Omdat het een lustrumjaar is – het Energieakkoord werd in 2013 ondertekend – bevat de Voortgangsrapportage daarnaast ook een terugblik op de ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar met betrekking tot de uitvoering van het Energieakkoord.
Kamerstuk 2018-2019 30196, nr. 615
Bijlage bij kamerstuk 2018-2019 30196, nr. 615

Auteurs

Portret van Cecilia Weijden
Cecilia van der Weijden
Partner
Amsterdam
Portret van Maurits Rabbie
Maurits Rabbie
Advocaat
Amsterdam
Portret van Marcellina Rietvelt
Marcellina Rietvelt
Advocaat
Amsterdam