Home / Publicaties / Energy: Overzicht wetgeving - juli en augustus 20...

Energy: Overzicht wetgeving - juli en augustus 2020

08/10/2020

Onderstaand treft u een overzicht aan van parlementaire stukken die betrekking hebben op de energiesector en in juli en augustus 2020 zijn gepubliceerd.

Elektriciteit, gas en warmte

1. Benutting gereserveerde netcapaciteit

In een brief d.d. 24 juni 2020 (gepubliceerd op 24 juli 2020) gaat de Minister van Economische Zaken en Klimaat in op de vraag of grote commerciële partijen netcapaciteit kunnen reserveren voor nog te starten hernieuwbare elektriciteit projecten zonder deze capaciteit te gebruiken, met als gevolg dat lokale initiatieven belemmerd worden. De minister geeft aan dat netbeheerders bij het aansluiten en transporteren van elektriciteit niet mogen discrimineren tussen partijen (vanwege het in de Elektriciteitswet opgenomen discriminatieverbod). Om te voorkomen dat de transportcapaciteit die aangevraagd is te lang wordt vastgehouden, hanteren de regionale netbeheerders een geldigheidstermijn van drie maanden voor offertes voor een aansluiting en transportcapaciteit. Van reservering voor specifieke projecten of door partijen is dan ook geen sprake. Het regulerend kader voor de netbeheerders biedt juist een waarborg voor een gelijkwaardige behandeling.

Kamerstuk 2019-2020 31239, nr. 322

2. Consultatie kolenmaatregel ter wijziging van Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

Uit een conceptwetsvoorstel dat de Minister van Economische Zaken en Klimaat op 17 juli 2020 ter consultatie heeft aangeboden, blijkt dat kolencentrales de komende drie jaar beperkt worden in hun productie, doordat hun CO₂-uitstoot aan banden wordt gelegd. Het precieze percentage kan oplopen tot maximaal 75% van de uitstoot bij volledige inzet van de centrale. De beperking geldt uitsluitend voor steenkool als brandstof; de CO₂-uitstoot die samenhangt met de eventuele bij- en meestook van biomassa telt niet mee. Het wetsvoorstel betreft een wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie, die sinds begin dit jaar van kracht is.

Kamerstuk 2019-2020 32813, nr. 555

Duurzame energie

3. Stimulering hernieuwbare energie en CO₂-reductie

De Minister van Economische Zaken en Klimaat informeerde de Tweede Kamer op 24 juni 2020 per brief (gepubliceerd 1 september 2020) over een aantal onderwerpen in verband met de stimulering van hernieuwbare energie en CO₂-reductie. Er wordt stilgestaan bij de eerste openstelling van de verbrede SDE++ in dit najaar en ingegaan op het verloop van de najaarsronde 2019 van de SDE+ en de doorwerking van negatieve elektriciteitsprijzen op de subsidieverlening. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de subsidiemodule Hernieuwbare Energie, het rapport 'De energie-investeringsaftrek: freeriding binnen de perken' van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar hoe het aantal zogeheten ‘freeriders’ (subsidie-aanvragers die ook die ook zonder subsidie hadden geïnvesteerd in schonere en zuinigere technologie) bij de Energie-investeringsaftrek (EIA) kan worden verminderd en het proces rond de Opslag Duurzame Energie (ODE).

Kamerstuk 2019 2020 31239, nr. 325
Bijlage bij kamerstuk 2019-2020 31239, nr. 325 (De energie-investeringsaftrek: freeriding binnen de perken)

4. Zon op dak maatschappelijk vastgoed

Brief d.d. 24 juni 2020 (gepubliceerd 2 september 2020) van de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van een inventarisatie van de knelpunten voor zon-PV op maatschappelijk vastgoed. Er wordt in deze brief ook een update gegeven over de uitwerking van het amendement van het lid Mulder voor €100 miljoen extra subsidie voor zon-PV en kleine windmolens (Kamerstuk 35300-XIII, nr. 16) en aandacht besteed aan de voortgang van het programma zon-PV op Rijksdaken (ZOD).

Kamerstuk 2019-2020 32813, nr. 563

5. Monitor Wind op Land 2019

De Minister van Economische Zaken en Klimaat informeerde de Tweede Kamer op 26 juni 2020 per brief (gepubliceerd 4 augustus 2020) over de voortgang van de doelstelling uit het Energieakkoord om 6000 MW aan opgesteld vermogen windenergie op land te realiseren in 2020. Hiertoe werd de Monitor Wind op Land 2019 aangeboden.  Deze monitor is opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en geeft op nationaal, provinciaal en projectniveau inzicht in de stand van zaken en schetst het opgestelde vermogen aan windenergie op land op peildatum 31 december 2019. De monitor biedt ook een doorkijk naar 2023. De Monitor Wind op Land 2019 laat zien dat de totale projectcapaciteit het afgelopen jaar is gegroeid naar 7.389 MW (+201 MW).

Kamerstuk 2019-2020 33612, nr. 73
Bijlage bij kamerstuk 2019-2020 33612, nr. 73 (Monitor Wind op Land 2019)

6. Duurzame inzet biogrondstoffen

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat zond op 10 juli 2020 (gepubliceerd 2 september 2020) het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) 'Biomassa in balans. Een duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet van biogrondstoffen' over het duurzaamheidskader biogrondstoffen naar de Tweede Kamer. In dit advies wordt op basis van verschillende invalshoeken en belangen gekeken naar de inzet van duurzame biogrondstoffen nu en in de nabije toekomst als mogelijke tussenoplossing. De kern van het advies is het streven naar zo’n hoogwaardig mogelijke inzet van biogrondstoffen. Bij die toepassing komt de koolstof uit biogrondstoffen niet vrij als broeikasgas, maar wordt die langjarig vastgelegd in bijvoorbeeld chemische toepassingen en materialen. De technologie hiervoor staat nog in de kinderschoenen en moet verder worden ontwikkeld. Laagwaardige toepassingen waarvoor een alternatief is, zoals voor warmte voor gebouwen of elektriciteit, moeten worden afgebouwd.

Kamerstuk 2019-2020 32813, nr. 558
Bijlage bij kamerstuk 2019-2020 32813, nr. 558 (Biomassa in balans)

7. Rapport Europese participatiemaatregelen windmolens

Op 14 juli 2020 (gepubliceerd 3 september 2020) zond de Minister van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer het rapport ‘Inzicht in participatie bij windenergieprojecten: Verkennende studie in zes Europese landen’. Hierin wordt in kaart gebracht op welke wijze participatie, (financiële) betrokkenheid en compensatiemogelijkheden voor omwonenden van te plaatsen windmolens in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Denemarken en België (Vlaanderen) geregeld zijn.

Kamerstuk 2019-2020 31239, nr. 324
Bijlage bij kamerstuk 2019-2020 31239, nr. 324 (Inzicht in participatie bij windenergieprojecten)

Schoon transport

8. Energie voor vervoer en inzet biobrandstoffen

In een brief van 29 juni 2020 (gepubliceerd 5 augustus 2020) aan de Tweede Kamer gaf de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een overzicht van de ontwikkelingen die gerelateerd zijn aan de implementatie van de herziene Europese richtlijn hernieuwbare energie (RED2, 2018/2001/EU) en de daarbij behorende afspraken van het Klimaatakkoord (Kamerstuk 32 813, nr. 193), waaronder over de inzet van biobrandstoffen. Daarbij werd ook de jaarlijkse 'Rapportage Energie voor Vervoer 2019' van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) aangeboden. Hierin staat gegevens over de in Nederland geleverde hernieuwbare energie voor vervoer en over de CO2-reductie van vervoersbrandstoffen. Aan de orde komt ook de 'Integrale ketenanalyse duurzame biobrandstoffen' over de biodieselketen. De ketenanalyse heeft maatregelen geïdentificeerd die zijn gericht op het vergroten van transparantie in de keten. Verder wordt met betrekking tot de overgang van Europese Richtlijn van RED1 naar RED2 nagegaan welke maatregelen getroffen kunnen worden om de risico’s te beperken. Deze ketenanalyse is aanvullend getoetst in de 'Expert Judgement' door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). In de brief is er ook aandacht voor het verdere proces van de RED2-implementatie en het ontwerp-wijziging van het Besluit energie vervoer toe, met een aanpassing voor het kalenderjaar 2021 (Kamerstuk 34 717, nr. 27).

Kamerstuk 2019-2020 32813, nr. 553
Bijlage bij kamerstuk 2019-2020 32813, nr. 553 (Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2019)
Bijlage bij kamerstuk 2019-2020 32813, nr. 553 (Integrale ketenanalyse duurzame biobrandstoffen)
Bijlage bij kamerstuk 2019-2020 32813, nr. 553 (Expert Judgement Ketenanalyse duurzame Biobrandstof)

Auteurs

Portret van Cecilia Weijden
Cecilia van der Weijden
Partner
Amsterdam
Portret van Marcellina Rietvelt
Marcellina Rietvelt
Advocaat
Amsterdam
Portret van Maurits Rabbie
Maurits Rabbie
Advocaat
Amsterdam