Home / Publicaties / Energy: Overzicht wetgeving - juni 2019

Energy: Overzicht wetgeving - juni 2019

19/07/2019

Onderstaand treft u een overzicht aan van parlementaire stukken die betrekking hebben op de energiesector en in de maand juni 2019 zijn gepubliceerd.

Klimaat

1. Doorrekening Klimaatakkoord

In maart jl. werden aan de Tweede Kamer de doorrekeningen van het ontwerp-Klimaatakkoord door het PBL en CPB aangeboden. Naar aanleiding van deze doorrekeningen zijn door de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat 151 vragen gesteld aan het PBL. Bij brief d.d. 7 juni 2019 biedt de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer de antwoorden op deze vragen aan.
Kamerstuk 2018-2019 32813, nr. 334
Bijlage bij kamerstuk 2018-2019 32813, nr. 334

2. Klimaatakkoord

Bij brief d.d. 28 juni 2019 biedt de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer het voorstel voor een Klimaatakkoord aan. Met meer dan honderd partijen is gewerkt aan een pakket maatregelen onderverdeeld in vijf sectoren (gebouwde omgeving, industrie, elektriciteit, mobiliteit en landbouw en landgebruik) waarmee een CO2-reductie van 49% in 2030 gerealiseerd moet worden. Op 21 december 2018 werd het ontwerp-Klimaatakkoord gepresenteerd, welke vervolgens werd doorgerekend door het PBL en CPB. Deze doorrekeningen toonden aan dat de reductieopgave van 49% gehaald kan worden, maar om hier te komen heeft het kabinet nog een aantal politieke keuzes moeten maken. Het kabinet kondigde dan ook aan (i) het totaal van belastingen op de energierekening voor huishoudens aanzienlijk te verlagen, in ieder geval door de Opslag Duurzame Energie voor bedrijven te verhogen; (ii) een verstandige CO2-heffing voor de industrie uit te werken; (iii) de toepassing van CCS te begrenzen; (iv) een aanpak van elektrisch vervoer met meer oog voor de huidige marktontwikkelingen en voor de tweedehandsmarkt van elektrisch vervoer; en (v) duurzame en sterke kringlooplandbouw te bevorderen. Het voorstel voor een Klimaatakkoord bevat zowel de nadere voorstellen van het kabinet als de afspraken welke alle betrokken partijen onderling hebben gemaakt.
Kamerstuk 2018-2019 32813 nr. H
Bijlage bij kamerstuk 2018-2019 32813 nr. H

Duurzame energie

3. Wetsvoorstel wijziging van de Wet windenergie op zee

Eind november is het Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet windenergie op zee gepresenteerd. Dit wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Tweede Kamer. In een nota d.d. 19 juni 2019 geeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat antwoord op diverse vragen welke gesteld zijn vanuit de verschillende fracties over het wetsvoorstel.
Kamerstuk 2018-2019 35092, nr. 8

Overig

4. Burgerparticipatie

Brief d.d. 27 mei 2019 van de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Vereniging Participatie Wind op Zee. Eén van de deelnemers aan de tender voor Hollandse Kust Zuid (III & IV) was het consortium Frontier; een participatiefonds dat 20.000 burgers de kans wilde geven om te participeren in een windpark op zee. De Vereniging had de minister verzocht om burgerparticipatie mee te wegen bij de gunningsbeslissing ten aanzien van de kavels III en IV. De minister geeft in zijn brief aan, dat hij een toenemende burgerparticipatie zeer toejuicht, maar het niet mee kan wegen bij de beoordeling van de aanvragen in de tender voor kavels III en IV. Het is echter niet uitgesloten dat dit in de toekomst wellicht ooit wel een criteria zal worden waaraan aanvragen zullen worden getoetst.
Kamerstuk 2018-2019, 2019D21823

5. Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Wetsvoorstel d.d. 5 juni 2019 ter invoering van een minimum CO2-prijs ten gevolge van elektriciteitsopwekking. De minimum CO2-prijs heeft als doel om bedrijven die elektriciteit produceren in een grotere mate te stimuleren om in hun keuzes rekening te houden met de gevolgen van CO2-uitstoot voor het klimaat en de schadelijke consequenties daarvan voor mens en milieu. De CO2-prijs hangt samen met de EU ETS-prijs (de prijs voor broeikasemissierechten die tot stand komt op de markt waarop deze verhandeld worden). In de Wet belastingen op milieugrondslag wordt een minimumtarief ('wettelijke minimum CO2-prijs') vastgesteld dat de belastingplichtige betaalt voor iedere ton CO2 die wordt uitgestoten als gevolg van het opwekken van elektriciteit. Dit minimumtarief zou per 1 januari 2020 € 12,30 gaan bedragen en vervolgens in de jaren tot 2030 geleidelijk oplopen naar € 31,90. Indien de EU ETS-prijs lager is dan de wettelijke minimum CO2-prijs, wordt deze aangevuld tot het wettelijke minimum middels een aanvullende nationale CO2-prijs belasting (dus: EU ETS-prijs + nationale CO2-heffing = wettelijke minimum CO2-prijs). Tevens is in het wetsvoorstel geregeld dat als de EU ETS-prijs hóger zou zijn dan de minimum CO2-prijs, dat er niet toe leidt dat elektriciteitsbedrijven een belasting uitgekeerd krijgen. In dat geval is de hoogte van de belasting nihil. Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Tweede Kamer.
Kamerstuk 2018-2019 35216, nr. 2 (Wetsvoorstel)
Kamerstuk 2018-2019 35216, nr. 3
(MvT)
Kamerstuk 2018-2019 35216, nr. 4 (Advies Raad van State)

Bron
CMS Newsflash Energy, 2019, Issue 10
Lees meer

Auteurs

Portret van Cecilia Weijden
Cecilia van der Weijden
Partner
Amsterdam
Portret van Marcellina Rietvelt
Marcellina Rietvelt
Advocaat
Amsterdam
Portret van Maurits Rabbie
Maurits Rabbie
Advocaat
Amsterdam