Home / Publicaties / Energy: Overzicht wetgeving - juni 2020

Energy: Overzicht wetgeving - juni 2020

03/08/2020

Onderstaand treft u een overzicht aan van parlementaire stukken die betrekking hebben op de energiesector en in juni 2020 zijn gepubliceerd.

Klimaat

1. Beantwoording Kamervragen Klimaatneutrale energiescenario's 2050

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de brief van 15 april 2020 inzake klimaatneutrale energiescenario's 2050 (Kamerstuk 2019-2020 32813, nr. 493). De scenario’s vormen (uiterste) hoekpunten van de mogelijke energievoorziening in 2050 en tevens de eerste stap van de Integrale Infrastructuurverkenning 2030–2050, maar hebben geen directe beleidsconsequenties. De minister heeft de vragen van de commissie beantwoord bij brief d.d. 4 juni 2020 (gepubliceerd op 24 juli 2020). De vragen en antwoorden worden hierin weergegeven.

Kamerstuk 2019-2020 32813, nr. 502

Elektriciteit, gas en warmte

2. Toezeggingen gebrek transportcapaciteit elektriciteit

In een brief van 28 juni 2019 over de capaciteit van het Nederlandse elektriciteitsnet (Kamerstuk 30196, nr. 669), heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat aangegeven welke maatregelen er zijn ingezet om de problematiek rondom de netcapaciteit te verlichten. Met een brief d.d. 8 juni 2020 (gepubliceerd 16 juli 2020) informeert de minister de Tweede Kamer over de voortgang van deze maatregelen. Besproken wordt welke maatregelen genomen zijn en hoe deze in hun totaliteit bijdragen om de problematiek rondom beschikbare netcapaciteit te verlichten. Vervolgens wordt door de minister ingegaan op de huidige situatie op het elektriciteitsnet, de wijze waarop omliggende landen omgaan met congestieproblematiek en de eventuele mogelijkheden voor opslag.

Kamerstuk 2019-2020 29023, nr. 260

3. Gaswet

Wet van 20 mei 2020 (publicatie 17 juni 2020) tot wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers. De wijziging voorziet in een verbod voor de grootste afnemers om met ingang van 1 oktober 2022 van het gastransportnet laagcalorisch gas te onttrekken en stelt een generiek verbruiksplafond in voor laagcalorisch gas. De voornaamste reden voor de wijziging is dat het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas bijdraagt aan de zo spoedig mogelijke, veilige en verantwoorde afbouw van de gaswinning en de definitieve sluiting van het Groningenveld. De beperking van de vraag wordt bereikt door de grootste afnemers te verbieden om laagcalorisch gas te onttrekken en door een verbruikersplafond in te stellen. Deze wet is in werking getreden op 18 juni 2020.

Stb. 2020, nr. 169
Stb. 2020, nr. 183

4. Consultatievoorstel Warmtewet 2.0

Bij brief d.d. 22 juni 2020 deelt de Minister van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer mee dat de internetconsultatie van het ontwerp van de Wet collectieve warmtevoorziening (ook wel: Warmtewet 2.0) per 22 juni 2020 van start gaat en zes weken zal duren. Middels het wetsvoorstel wordt geanticipeerd op een toekomst waarin collectieve warmtesystemen een grote rol zullen spelen als alternatief voor gas. Waar het doel van de huidige Warmtewet vooral consumentenbescherming betreft, heeft de Warmtewet 2.0 als additioneel doel de groei en verduurzaming van collectieve warmtesystemen in de gebouwde omgeving te faciliteren, om zo uitwerking te geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Meer specifiek wordt met het wetsvoorstel het volgende nagestreefd: a) groei van collectieve warmtesystemen mogelijk maken door nieuwe spelregels; b) meer transparantie in de tariefstelling; c) aanscherpen vereisten voor leveringszekerheid; en d) zeker stellen van de verduurzaming. Het streven is een inwerkingtreding van het wetsvoorstel per 1 januari 2022.

Kamerstuk 2019-2020 30196, nr. 715

Duurzame energie

5. Beantwoording Kamervragen voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020

Naar aanleiding van een brief d.d. 17 februari 2020 van de Minister van Economische Zaken en Klimaat inzake de voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020 (Kamerstuk 31 239, nr. 312) zijn er door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat diverse vragen gesteld. Bij brief van 4 juni 2020 (gepubliceerd op 24 juni 2020) geeft de minister antwoord op deze vragen.

Kamerstuk 2019-2020 31239, nr. 319

6. Beantwoording Kamervragen over Kabinetsvisie waterstofonderwerp

Naar aanleiding van een brief d.d. 30 maart 2020 van de Minister van Economische Zaken en Klimaat inzake de Kabinetsvisie waterstof (Kamerstuk 32 813, nr. 485) zijn er  door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat diverse vragen gesteld.  Bij brief van 4 juni 2020 (gepubliceerd op 24 juni 2020) geeft de minister antwoord op deze vragen.  

Kamerstuk 2019-2020 32813, nr. 503

7. Beantwoording Kamervragen over Routekaart Groen Gas

De Minister van Economische Zaken en Klimaat geeft bij brief d.d. 4 juni 2020 (gepubliceerd 23 juni 2020) antwoord op diverse vragen over de Routekaart Groen Gas van 14 mei 2020 welke zijn gesteld door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat.

Kamerstuk 2019-2020 32813, nr. 501

8. Gevolgen coronacrisis op klimaat- en energiebeleid

Brief d.d. 19 juni 2020 (gepubliceerd 10 juli 2020) van de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer over de gevolgen van de coronacrisis voor het mondiale, Europese en nationale klimaat- en energiebeleid en de wijze waarop het kabinet hierop reageert en anticipeert. Aan bod komen: de inzet van het kabinet op de vastgestelde klimaatambities; de korte termijn gevolgen van COVID-19 en de maatregelen die worden ingezet om deze gevolgen te mitigeren; de kansen voor economisch herstel; de lange termijn gevolgen, mede met het oog op een aanscherping van de Europese reductiedoelstelling. Met deze brief wordt ook aangeboden de taakopdracht aan van de ambtelijke studiegroep Invulling klimaatopgave Green Deal. Dit betreft bestudering van de gevolgen voor Nederland van de klimaatplannen die de Europese Commissie presenteerde (de Europese Green Deal).

Kamerstuk 2019-2020 32813, nr. 534
Bijlage bij kamerstuk 2019-2020 32813, nr. 534 (Taakopdracht ambtelijke Studiegroep Invulling klimaatopgave Green Deal)

9. Kabinetsreactie op advies 'Naar een duurzame economie'

Middels een brief d.d. 19 juni 2020 (gepubliceerd 22 juni 2020) stuurt de Minister van Economische Zaken en Klimaat, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de kabinetsreactie op het advies "Naar een duurzame economie: overheidssturing op transities" van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) naar de Eerste Kamer. Het advies van de Rli ziet op de vragen: hoe kan de rijksoverheid sturen op de transitie naar een duurzame economie, welke strategieën en instrumenten heeft de rijksoverheid daartoe tot haar beschikking en hoe betrekt de rijksoverheid de samenleving bij de transitie? In het advies constateert de Rli dat de Nederlandse overheid onmisbaar is om de grote maar onvermijdelijke transitie naar een duurzame economie te begeleiden. De (rijks)overheid heeft daartoe een arsenaal aan sturingsmogelijkheden. Op basis van een beschouwing op de beleidspraktijk rond de energietransitie, de grondstoffentransitie en de voedseltransitie formuleert de Rli vier clusters van aanbevelingen.

Kamerstuk 2019-2020 32813, nr. P
Bijlage bij kamerstuk 2019-2020 32813, nr. P (Naar een duurzame economie: overheidssturing op transities)

10. Akkoord voor de Noordzee

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat informeerde met de kamerbrief van 19 juni 2020 (gepubliceerd 23 juli 2020) de Tweede Kamer over het definitieve Akkoord voor de Noordzee. Het Noordzeeakkoord bevat de afspraken tot 2030 tussen het Rijk en stakeholderpartijen (energiesector (gas, olie en wind), natuur- en milieuorganisaties en de zeehavensector) over keuzes en beleid die de strategische opgaven (i) voor de energietransitie uit het Klimaatakkoord, (ii) voor natuurherstel en (iii) voor een gezonde toekomst voor visserij op de Noordzee, concreet en langdurig met elkaar in balans brengen. Het geeft ook een doorkijk naar de ontwikkeling van windenergie op de lange termijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van andere gebruikers zoals zeevaart, defensie en zandwinning. Het akkoord bevat bepalingen over de wijze en het tijdstip waarop de afspraken worden bereikt om innovatie, transitie en mitigatie ten behoeve van natuur en visserij mogelijk te maken. Het Kabinet stelt voor de uitvoering van het Noordzeeakkoord tot en met 2030 een transitiebedrag van 200 miljoen euro beschikbaar. Dit budget is bedoeld voor sanering en verduurzaming van de visserij, voor natuurherstel, monitoring en onderzoek, voor het de veilige doorvaart van de aan te leggen windparken, en voor extra handhaving door de NVWA.

Kamerstuk 2019-2020 33450, nr. 68
Bijlage bij kamerstuk 2019-2020 33450, nr. 68 (Akkoord voor de Noordzee)

11. Rijksvisie marktontwikkeling voor de energietransitie

Brief d.d. 22 juni (gepubliceerd 22 juli 2020) van de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer over de rijksvisie marktontwikkeling voor de energietransitie. De rijksvisie marktontwikkeling voor de energietransitie biedt een overzicht van de marktontwikkeling voor de energietransitie en geeft de betrokken partijen en investeerders richting over de koers die Nederland hierin wil varen. Daarnaast geeft het invulling aan de afspraak uit het Klimaatakkoord om een brede visie marktordening en energietransitie vast te stellen, inclusief beleidsagenda richting 2030. In de rijksvisie wordt vanuit een systeemperspectief ingegaan op de ordening, regulering en bekostiging van nieuwe infrastructuur voor met name warmte, waterstof en CO2. Hierbij wordt rekening gehouden met de implicaties voor gas- en elektriciteitsnetwerken en ruimtelijke impact.

Kamerstuk 2019-2020, 32813 nr. 536

Winning en opslag

12. Voortgang geothermie

Brief d.d. 28 mei 2020 (gepubliceerd 10 juli 2020) van de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer over de voortgang van geothermie als vervolg op de kamerbrief van februari 2018 (Kamerstuk 31 239, nr. 282). De energiebijdrage van de geothermie sector is in 2019 ten opzichte van 2018 met 51% is gegroeid naar 5,6 PJ. In het Klimaatakkoord is de doelstelling van 15PJ in 2030 gesteld.

Het ministerie is in samenwerking met de sector begonnen met het onderzoeken van additionele maatregelen om dat doel te halen. In het vervolgtraject zal het accent met name liggen op de versnelling van de ontwikkeling van aardwarmte, de doorontwikkeling van geothermie in de glastuinbouw en de toepassing van geothermie in de gebouwde omgeving.

Kamerstuk 2019-2020 31239, nr. 320

Overig

13. Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie

Op d.d. 18 juni 2020 (gepubliceerd 23 juni 2020) heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat de Nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet tot wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie teneinde een grondslag op te nemen voor de energie-audit aangeboden aan de Tweede Kamer.

Kamerstuk 2019-2020 34435, nr. 6

 

Auteurs

Portret van Cecilia Weijden
Cecilia van der Weijden
Partner
Amsterdam
Portret van Maurits Rabbie
Maurits Rabbie
Advocaat
Amsterdam
Portret van Marcellina Rietvelt
Marcellina Rietvelt
Advocaat
Amsterdam