Home / Publicaties / Energy: Overzicht wetgeving - maart - april 2019

Energy: Overzicht wetgeving - maart - april 2019

21/05/2019

Onderstaand treft u een overzicht aan van parlementaire stukken die betrekking hebben op de energiesector en in de maanden maart en april 2019 zijn gepubliceerd.

Klimaat

1. Doorrekening Klimaatakkoord

Brief d.d. 13 maart 2019 waarin de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer de doorberekening van het Klimaatakkoord door het PBL en CPB aanbiedt. Uit de doorberekeningen blijkt dat Nederland het 2030-doel van 49% CO2-reductie waarschijnlijk niet gaat halen, omdat er nog teveel onzekerheden zijn en (politieke) keuzes gemaakt moeten worden. Vooral de maatregelen van de klimaattafel Industrie zijn onvoldoende om het doel dat zij hadden gekregen te halen. De grootste reden hiervoor is de onzekerheid over vormgeving van en de reactie van bedrijven op onder andere de bonus-malusregeling die deze tafel bedacht had. Het CPB concludeert in haar doorberekening dat Nederlandse huishoudens er gemiddeld 1,3% in koopkracht op achteruit zullen gaan vanwege de klimaatmaatregelen, waarbij de laagste inkomensklasse er het meest op achteruitgaat.
Kamerstuk 2018-2019 32813, nr. 306
Bijlage bij kamerstuk 2018-2019 32813, nr. 306 (doorrekening PBL)
Bijlage bij kamerstuk 2018-2019 32813, nr. 306 (doorrekening CPB)

2. Klimaatwet

Nota d.d. 18 april 2019 waarin de initiatiefnemers van het voorstel voor de Klimaatwet antwoord geven op diverse vragen gesteld door de verschillende fracties en brief d.d. 18 april 2019 waarin de tevens de Minister van Economische Zaken en Klimaat antwoord geeft op vragen gesteld over de Klimaatwet.
Kamerstuk 2018-2019 34534, nr. F
Kamerstuk 2018-2019 34534, nr. G

Elektriciteit, gas en warmte

3. Wijziging van de Warmteregeling

Regeling d.d. 2 april 2019 tot wijziging van de Warmteregeling. De wijziging strekt tot het wegnemen van knelpunten naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet. Met de regeling wordt de Warmteregeling op een aantal onderdelen gewijzigd als gevolg van de wijziging van de Warmtewet en het Warmtebesluit. Naast een aantal technische aanpassingen worden op zeven onderdelen in de Warmteregeling nadere regels gesteld. De regeling treedt in twee fasen in werking: per 1 juli 2019 respectievelijk 1 januari 2020.
Stscrt. 2019, 19827

Duurzame energie

4. Oprichting van de International Solar Alliance (ISA)

Brief d.d. 13 maart 2019 van de Minister van Buitenlandse Zaken aan de Eerste en Tweede Kamer inzake de oprichting van de International Solar Alliance (ISA). De ISA is tijdens de Klimaatconferentie in Parijs als initiatief gelanceerd met het doel om het gebruik van zonne-energie op mondiaal niveau te bevorderen. Vooral landen met verminderde energiezekerheid zouden moeten profiteren. De ISA richt zich daarom primair op landen die zich in de geografische regio’s tussen de Kreeftskeerkring en de Steenbokskeerkring bevinden. Het Koninkrijk der Nederlanden is, vanwege de geografische ligging van het Caribisch deel van het Koninkrijk en vanwege haar hoogstaande technologische en beleidsmatige kennis, uitgenodigd lid te worden van de ISA. De Kaderovereenkomst inzake de oprichting van de ISA is inmiddels door 71 landen ondertekend en door 48 landen geratificeerd.
Kamerstuk 2018-2019 35136-(R2121), nr. A;1

5. Voortgang uitvoering routekaart windenergie op zee 2030

Brief d.d. 5 april 2019 van de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer omtrent de uitvoering van de routekaart windenergie op zee, welke uitvoering geeft aan de afspraken in het regeerakkoord over de bijdrage van windenergie op zee aan de vermindering van de CO2-uitstoot. In de brief behandelt de minister achtereenvolgens: (1) de verkenning van mogelijke tracés en aansluitpunten voor de netten op zee naar land; (2) de nadere vormgeving van het net op zee, inclusief de eventuele toepassing van een eiland, voor het windenergiegebied IJmuiden Ver; (3) de verkaveling van de windenergiegebieden; en (4) actualisatie van het Kader Ecologie en Cumulatie voor de windparken op Zee.
Kamerstuk 2018-2019 33561, nr. 48

6.
Wetgevingsagenda energietransitie

Brief d.d. 4 april 2019 van de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Eerste Kamer inzake de wetgevingsagenda energietransitie en de vier tranches die daarin voorzien werden. Vanwege de noodzaak van tijdige implementatie van het vierde elektriciteitspakket (nieuwe richtlijn en verordening voor de interne elektriciteitsmarkt) voor 31 december 2020 en de behoefte van een aantal nationale aanpassingen, is de minister voornemens de tweede tranche (Warmtewet, wijziging van de Mijnbouwwet, wijziging van de Wet Windenergie op zee en een samenvoeging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet tot Energiewet) en de derde tranche (de implementatie van het vierde elektriciteitspakketrichtlijn) gelijktijdig uit te voeren.
Kamerstuk 2018-2019, nr. 30196

7. Stimulering Duurzame Energie (SDE+)

Brief d.d. 26 april 2019 van de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer inzake de resultaten van de najaarsronde SDE+ 2018. Tijdens de najaarsronde zijn 5.907 aanvragen ingediend met een budgetclaim van € 7,7 mld. In het totaal is op 4.618 aanvragen positief beschikt voor het volledig beschikbare budget van € 6 mld. Net als in voorgaande rondes is zon-PV veruit de grootste bron, met 4.411 positieve beschikkingen. De voorjaarsronde SDE+ 2019 stond open tot 4 april 2019; de resultaten hiervan worden eind juni verwacht.
Kamerstuk 2018-2019 31329, nr. 301

8. Salderingsregeling

Brief d.d. 25 april 2019 van de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer inzake de salderingsregeling. Er was sprake van dat de salderingsregeling vervangen zou worden door een terugleversubsidie, maar uit nader onderzoek is gebleken dat de uitvoering daarvan veel complexer is dan gedacht. Daarom zal de huidige salderingsregeling tot 2023 ongewijzigd voortgezet worden, daarna wordt de salderingsregeling stapsgewijs afgebouwd in de periode tot 2031. De verwachting is dat door kostprijsdalingen van zonnepanelen richting 2030, de investering in zonnepanelen ook zonder subsidie via de salderingsregeling voldoende financieel aantrekkelijk zal zijn. Om vanaf 2023 de salderingsregeling af te bouwen is een wetswijziging nodig. Het voorstel hiervoor zal in de eerste helft van 2020 naar de Tweede Kamer worden gezonden.
Kamerstuk 2018-2019 31239, nr. 299

Overig

9. Wet Verbod op kolen

Brief d.d. 8 maart 2019 waarin de Minister van Economische Zaken en Klimaat een vervroegde sluiting van de Hemwegcentrale van Nuon aankondigt. In mei 2018 informeerde de Minister de Tweede Kamer over een wetsvoorstel verbod op kolen, welke bij zal dragen aan de ambitie van 49% CO2-reductie in 2030. Voor de vijf kolencentrales in Nederland zou voorzien worden in een overgangsperiode en zodoende zouden kolen als brandstof voor de productie van elektriciteit per 1 januari 2030 verboden worden. De minister geeft nu echter aan dat de maatregelen uit het energieakkoord onvoldoende effect hebben om de CO2-reductie te realiseren en kondigt daarom een aanscherping van het Wetsvoorstel Verbod op Kolen aan. In plaats van per 31 december 2024, dient de Hemwegcentrale al per 1 januari 2020 gesloten te worden.
Kamerstuk 2018-2019 32813, nr. 303
Kamerstuk 2018-2019 35167, nr. 2 (Wetsvoorstel)
Kamerstuk 2018-2019 35167, nr. 3
(Memorie van Toelichting)

Auteurs

Portret van Cecilia Weijden
Cecilia van der Weijden
Partner
Amsterdam
Portret van Marcellina Rietvelt
Marcellina Rietvelt
Advocaat
Amsterdam
Portret van Maurits Rabbie
Maurits Rabbie
Advocaat
Amsterdam