Home / Publicaties / Energy: Overzicht wetgeving - mei 2019

Energy: Overzicht wetgeving - mei 2019

21/06/2019

Onderstaand treft u een overzicht aan van parlementaire stukken die betrekking hebben op de energiesector en in de maand mei 2019 zijn gepubliceerd.

Elektriciteit, gas en warmte

1. Aardgasvrij bouwen

Brief d.d. 27 mei 2019 waarin de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties diverse vragen beantwoord van de leden Koerhuis (VVD) en Ronnes (CDA) over aardgasvrij bouwen na 1 juli 2019.
Kamerstuk (aanhangsel) 2018-2019, nr. 2853

Duurzame energie

2. Verbreding Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Zoals eerder aangekondigd zal in 2020 de SDE+ subsidie vervangen worden door de SDE++. In een brief d.d. 26 april 2019 informeert de Minister van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer omtrent recente stappen die gezet zijn in dit proces. Inmiddels is er een lijst opgesteld met technieken die in aanmerking komen voor SDE+ subsidie. Daarnaast is er een lijst met technieken waar nog nader onderzoek voor nodig is om te bepalen of zij geschikt zijn. De minister geeft verder aan, dat de nadere uitwerking van de SDE++ gedurende heel 2019 zal plaatsvinden en op korte termijn het Besluit SDE zal worden aangepast. Ook zal de Wet opslag Duurzame Energie worden aangepast, om financiering van andere emmissiereductietechnologieën mogelijk te maken.
Kamerstuk 2018-2019 31239, nr. 300

Overig

3. Wet Verbod op kolen


In maart 2019 is het Wetsvoorstel verbod op Kolen bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt. Vanuit de verschillende fracties zijn diverse vragen gesteld over het voorstel. In een nota d.d. 17 mei 2019 gaat de Minister van Economische Zaken en Klimaat in op deze vragen.
Kamerstuk 2018-2019 35167, nr. 6

4. Groene obligatie

Brief d.d. 23 mei 2019 van de Minister van Financiën aan de Tweede Kader over de resultaten van de uitgifte van de eerste Nederlandse groene staatsobligatie. De eerste uitgifte was bijzonder succesvol. In het totaal is voor € 21 miljard aan biedingen gedaan, wat geleid heeft tot een afgifte van € 5,98 miljard aan groene obligatie. Uitgifte van groene obligaties dient ter ondersteuning van de totstandkoming en verdieping van een groene kapitaalmarkt, welke weer een bijdrage levert aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. De minister geeft aan, dat in de komende jaren het uitgegeven bedrag verhoogd zal worden tot € 10 miljard.
Kamerstuk 2018-2019 35000-IX, nr. 23

Auteurs

Portret van Cecilia Weijden
Cecilia van der Weijden
Partner
Amsterdam
Portret van Marcellina Rietvelt
Marcellina Rietvelt
Advocaat
Amsterdam
Portret van Maurits Rabbie
Maurits Rabbie
Advocaat
Amsterdam