Home / Publicaties / Energy: Overzicht wetgeving - september 2019

Energy: Overzicht wetgeving - september 2019

13/11/2019

Onderstaand treft u een overzicht aan van parlementaire stukken die betrekking hebben op de energiesector en in de maand september 2019 zijn gepubliceerd.

Klimaat

1. Wetgevingsoverzicht Klimaatakkoord

Brief d.d. 17 september van de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer waarin hij de kamer een overzicht geeft van de wijzigingen in wetgeving die de minister verwacht op korte termijn naar de kamer te sturen en de beoogde datum van inwerkingtreding.
Kamerstuk 2019-2020 32813, nr. 394

Elektriciteit, gas en warmte

2. Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas)

Wetsvoorstel d.d. 19 september 2019 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Het voorstel strekt tot implementatie van de Europese Gasrichtlijn en een viertal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas. Met de Gasrichtlijn wordt beoogd de regels die gelden voor gastransmissieleidingen (interconnectoren) tussen twee of meer lidstaten binnen de Unie, ook te laten gelden voor gastransmissieleidingen naar en van derde landen. De verordeningen strekken tot het creëren van een gemeenschappelijk EU-kader voor het voorkomen van elektriciteitscrises, het vastleggen van regels over de (grensoverschrijdende) handel in elektriciteit en toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel
Kamerstuk 2019-2020 35283, nr. 2 (Wetsvoorstel)
Kamerstuk 2019-2020 35283, nr. 3 (Memorie van Toelichting)

Duurzame energie

3. Wijziging SDE+ regeling


Brief d.d. 10 september 2019 van de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer omtrent de aangekondigde transportindicatie-maatregel bij de najaarsronde 2019 SDE+. Momenteel is in verschillende regio's in Nederland sprake van een tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnet om aan alle aanvragen voor transport te kunnen voldoen. Ten gevolge hiervan staan er meerdere projecten met een toegekende SDE+-beschikking 'in de wacht' om aangesloten te worden. Om te voorkomen dat dit aantal door de najaarsronde 2019 toeneemt, dienen aanvragers bij hun aanvraag een positieve transportindicatie te overleggen van de netbeheerder. Een netbeheerder mag het afgeven van een transportindicatie enkel weigeren, indien overduidelijk is dat er voor een project binnen een bepaald gebied onvoldoende transportcapaciteit aanwezig is om het project aan te sluiten binnen de realisatietermijn van een SDE+-beschikking.
Kamerstuk 2019-2020 31239, nr. 304

4. Groene waterstof

Brief d.d. 25 september 2019 van de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer met daarin antwoorden op Kamervragen omtrent het al dan niet subsidiëren van groene waterstof middels de SDE++.
Kamerstuk (aanhangsel) 2019-2020, nr. 161

Overig

5. Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Nota d.d. 13 september 2019 waarin de staatssecretaris van Financiën antwoord geeft op diverse vragen gesteld vanuit de verschillende fracties over het wetsvoorstel ter invoering van een minimum CO2-prijs.
Kamerstuk 2019-2020 35216, nr. 6

Auteurs

Portret vanCecilia Weijden
Cecilia van der Weijden
Partner
Amsterdam
Portret vanMaurits Rabbie
Maurits Rabbie
Advocaat
Amsterdam
Portret vanMarcellina Rietvelt
Marcellina Rietvelt
Advocaat
Amsterdam