Home / Publicaties / Er komt een herziene Groepsvrijstelling voor verticale...

Er komt een herziene Groepsvrijstelling voor verticale overeenkomsten aan!

20/08/2009

De Europese Commissie is onlangs gestart met een openbare raadpleging voor de vaststelling van de herziene Groepsvrijstelling voor Verticale Overeenkomsten. De huidige groepsvrijstelling loopt af in mei 2010 en de Europese Commissie heeft een concept gepubliceerd voor een herziene groepsvrijstelling (die zal lopen tot 31 mei 2020) en de daarbij behorende richtsnoeren. Deze richtsnoeren zijn uitgegeven door de Europese Commissie en hierin wordt een toelichting gegeven op de groepsvrijstelling, om ondernemers in staat te stellen te toetsen of de door hen gesloten overeenkomsten zijn opgesteld conform het mededingingsrecht. De Commissie wil graag van belanghebbenden hun reactie op de concepten vernemen.

Verticale overeenkomsten

Tien jaar geleden is de eerste groepsvrijstelling voor verticale overeenkomsten van kracht geworden. Deze regeling bracht een grote wijziging in de toepassing van het mededingingsrecht op distributie, franchise en andere verticale overeenkomsten. 

Een verticale overeenkomst is een overeenkomst die gesloten wordt tussen twee of meer ondernemingen die met betrekking tot de contractsgoederen in verschillende fasen van dezelfde productie- of distributiekolom actief zijn. De overeenkomst heeft betrekking op de voorwaarden waartegen de betrokken producten of diensten kunnen worden gekocht, verkocht of doorverkocht. Verticale overeenkomsten kunnen allerlei vormen aannemen. Franchiseovereenkomsten, selectieve distributieovereenkomsten en exclusieve afnameovereenkomsten zijn hiervan duidelijke voorbeelden.

De groepsvrijstelling biedt een vrijstelling voor verticale overeenkomsten van de toepassing van artikel 81 van het EG-Verdrag, indien wordt voldaan aan de vereisten van de vrijstelling.

Voornoemd verdrag verbiedt - onder bepaalde voorwaarden - overeenkomsten die de handel tussen lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verplichte afname van producten door de franchisenemer van de franchisegever en het vaststellen van vaste verkoopprijzen voor de franchisenemer.

Geen fundamentele wijzigingen

Het is de bedoeling dat de nieuwe regeling de wijzigingen in de markt en het recht in de afgelopen tien jaar omvat. De Europese Commissie heeft aangegeven dat de regels over het algemeen goed werken en dat er daarom geen fundamentele wijzigingen zullen worden doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen vloeien voort uit huidige marktontwikkelingen, zoals de toegenomen marktmacht van grote retailers en de grote vlucht die internetverkopen hebben gemaakt. De consultatieperiode duurt nog tot 28 september 2009.

Als u er zeker van wilt zijn dat de voor uw onderneming belangrijke punten worden meegenomen in de formele reactie die wij zullen indienen bij de Europese Commissie, neemt u dan contact met ons op. Ook voor een overzicht van de belangrijkste voorgestelde wijzigingen kunt u ons raadplegen.

Zodra de nieuwe Groepsvrijstelling is vastgesteld, zullen wij u nader informeren via deze newsflash.

Auteurs

Portret van Anita Canta
Anita Canta
Counsel
Amsterdam