Home / Publicaties / Fiscale jaareindeplanning 2009 biedt mogelijk bel...

Fiscale jaareindeplanning 2009 biedt mogelijk belastingvoordeel

16/12/2009

Tegen het einde van het jaar bieden we u graag een overzicht van mogelijkheden voor de belastingplanning. In dit overzicht fiscale jaareindeplanning 2009 zijn de volgende onderdelen opgenomen: successiewet, loonbelasting, inkomstenbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Als u wilt weten of deze opties voor u relevant zijn, bespreken wij dit graag met u. Daarnaast zijn er, afhankelijk van de feitelijke omstandigheden, nog vele andere mogelijkheden. Los van de fiscale jaareindeplanning kan het zinvol zijn om uw fiscale positie te bespreken met een specialist als gevolg van de continue wijzigende wetgeving.

Lees in het artikel welke belastingmogelijkheden u op de verschillende onderdelen worden geboden.

Successiewet

Schenking

De meest voor de hand liggende schenking is de schenking in contanten. Het kan ook interessant zijn om een schenking te doen in bijvoorbeeld de vorm van een overdracht van onroerende zaken of van een kunstcollectie. Ook de overdracht van effecten of een effectenportefeuille kan in de huidige marktsituatie interessant zijn.

Verder is het mogelijk om vermogen over te hevelen zonder dat de schenker de macht hierover geheel verliest. U kunt hierbij denken aan schenken onder schuldigerkenning, schenken van gecertificeerd vermogen, herroepelijk schenken of schenken onder bewind. Hieraan is wel een aantal formele voorwaarden verbonden, zoals een notariële akte. Gezien de wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 is het belangrijk dat beoordeeld wordt of schenkingen onder schuldigerkenning ongewijzigd kunnen blijven, dan wel aangepast moeten worden.

Schenken aan kinderen

Een groot bedrag schenken aan uw kinderen kunt u het beste nog vóór de jaarwisseling doen.

Dit jaar kunt u elk kind € 4.556,- belastingvrij geven. Geeft u meer, dan betalen kinderen 5% schenkingsrecht over de eerste € 22.763,-, daarboven betalen ze, tot een bedrag van € 45.519,-, 8%. Daarna loopt het tarief verder op. Vanaf volgend mag u jaarlijks € 5.000,- onbelast geven. Over de eerste € 118.000,- betalen kinderen echter 10% belasting. Het is dus voordeliger om dit jaar wat grotere bedragen (tot € 45.519,-) te schenken. De éénmalige vrijstelling voor kinderen tot 35 jaar gaat volgend jaar omhoog van € 22.760,- naar € 24.000,-.

Bedrijf schenken aan kinderen

De wetswijziging voor erven en schenken heeft gevolgen voor het overdragen van een bedrijf. Wanneer u uw onderneming aan uw opvolger verkoopt, tegen een lagere prijs dan de eigenlijke waarde, is de opvolger schenkingsrecht verschuldigd. Nu bestaat de mogelijkheid om 75% van de waarde van de onderneming vrijstelling te krijgen voor successie- of schenkingsrecht. Met ingang van volgend jaar wordt die vrijstelling verhoogd naar 100% over het ondernemingsvermogen tot € 1 miljoen, daarboven geldt een vrijstelling van 83%. Het wordt daardoor dus aantrekkelijk te wachten met de bedrijfsoverdracht tot 2010.

Goed doel

Schenkingen aan bepaalde goede doelen zijn vrijgesteld van schenkingsrecht, hoe hoog het bedrag ook is. Indien u jaarlijks schenkt aan een goed doel, kunt u overwegen deze schenking in de vorm van een periodieke gift te doen.

Door in een notariële akte vast te leggen dat u gedurende een termijn van ten minste vijf jaar, maar uiterlijk tot uw overlijden jaarlijks een bedrag schenkt, vervalt voor deze schenking de drempel voor de persoonsgebonden aftrek in de inkomstenbelasting. In dat geval geldt voor de aftrek ook geen maximum meer. Ook sportclubs die zijn aangesloten bij een landelijke sportorganisatie hebben recht op de vrijstelling van respectievelijk schenkingsrecht en successierecht. Een periodieke gift aan een sportclub is daarnaast aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt echter niet voor een 'gewone' gift aan een sportclub.

Loonbelasting

Spaarloonregeling

Bij de spaarloonregeling kan de werknemer een deel van het brutoloon (maximaal € 613,-) zonder inhouding van sociale premies en loonheffing op een geblokkeerde spaarrekening laten storten. Als werkgever bent u over het spaarloon 25% eindheffing verschuldigd.

Levensloopregeling

Deze regeling stelt de werknemer in staat om maximaal 12% van zijn loon zonder inhouding van loonheffing op een geblokkeerde spaarrekening of levensloopverzekering te laten storten. Wanneer de werknemer later in samenspraak met de werkgever onbetaald verlof wenst op te nemen, keert de werkgever onder inhouding van loonheffing opnames uit het opgebouwde tegoed of via de verzekering aan hem uit.

De werknemer heeft een wettelijk recht om deel te nemen aan de levensloopregeling en hij mag zelf bepalen bij welke bank of verzekeraar hij deelneemt. Dit betekent dat de werkgever met meerdere banken en verzekeringsmaatschappijen van doen kan krijgen. Indien de werkgever het aantal instellingen wil beperken, kan hij trachten voor de potentiële levensloopdeelnemers een hoog rendement te bedingen bij één instelling (bank en/of verzekeraar). De levensloopregeling kan niet worden toegepast als er ook gebruik wordt gemaakt van de spaarloonregeling. De keuze voor één van de regelingen kan jaarlijks worden gemaakt.

Dga en levensloopregeling

De levensloopregeling staat ook open voor directeur-grootaandeelhouder (dga). Hierdoor kan de dga bijvoorbeeld eerder stoppen met werken.

Per jaar kan 12% van het brutoloon belastingvrij gespaard worden. Voor dga's die op 1 januari 2005, 50 jaar of ouder waren, maar jonger dan 55 jaar, geldt het maximumpercentage van 12% niet. Deze dga's kunnen een groot deel van hun jaarsalaris in de levensloopregeling storten, maar zij moeten wel rekening houden met het minimum op te nemen salaris op grond van de gebruikelijkloonregeling. Het verhogen van het salaris kan soelaas bieden.

Banksparen

Deze regeling maakt het mogelijk om fiscaal vriendelijk te sparen voor uw eigen woning of een lijfrente. Door middel van een geblokkeerde rekening kunt u in geld of beleggingen sparen voor de aflossing van uw woning of voor uw oude dag.

Het voordeel van deze regeling is dat de kosten van zo'n bankproduct veel lager zijn dan van de traditionele verzekeringen bij verzekeringsmaatschappijen. Hierdoor kan van uw inleg meer geld overblijven voor het oorspronkelijke doel van het sparen.

Kleine banen

Kleine banen van werknemers die jonger zijn dan 23 jaar en waarvan het loon lager is dan een voor die leeftijd bepaalde loongrens, worden in het jaar 2010 vrijgesteld van premieheffing werknemersverzekeringen en van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.

Maaltijden

Alle maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter kunnen onbelast worden vergoed of verstrekt. Hierbij valt te denken aan overwerkmaaltijden, maaltijden op koopavond, maaltijden tijdens dienstreizen van mobiele en ambulante werknemers.

Fiets van de zaak

Het is mogelijk om een fiets van de zaak te verstrekken aan een werknemer. De werknemer heeft zodoende de mogelijkheid om voor een bedrag tot ongeveer € 750,- belastingvrij een fiets aan te schaffen.

Vergoeding van studiekosten

Studiekosten kunnen onder bepaalde voorwaarden worden vergoed door de werkgever.

Blackberries en telefoon van de werkgever

Een werkgever kan een Blackberry of normale telefoon onder bepaalde voorwaarden belastingvrij aan zijn werknemer vergoeden.

Stamrecht inbrengen bij eigen bank

De overheid is voornemens om vanaf 2010 de mogelijkheid te bieden om een stamrecht (een afkoopsom bij beëindiging van de dienstbetrekking) bij een bank onder te brengen. Dit betekent dat bij het onderbrengen van een stamrecht de belastingplichtige niet meer afhankelijk is van een verzekeringsmaatschappij of eigen B.V.

Inkomstenbelasting

Eenmanszaak of B.V.

Bij de vraag eenmanszaak of B.V. spelen de volgende aspecten een rol:

Fiscale aspecten

Naarmate de winst uit de onderneming stijgt wordt de B.V. aantrekkelijker. Het omslagpunt ligt ongeveer bij € 150.000,-.

Aansprakelijkheid

In de B.V. bent u als ondernemer niet meer persoonlijk aansprakelijk met uw privévermogen.

Oudedagsvoorziening

De B.V.-vorm biedt goede mogelijkheden voor het opbouwen van een oudedags- en nabestaandenvoorziening. In de eenmanszaak staan de beperktere middelen van de fiscale oudedagsreserve en de lijfrentepremieaftrek bij staking ter beschikking.

Voor een vennootschap onder firma (V.O.F.) geldt hetzelfde als voor een eenmanszaak.

Investeringsaftrek

Volgend jaar wordt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek versimpeld en verruimd. Voor een investering tussen € 2.200,- en € 54.000,- geldt een aftrek van 28%. Investeringen tussen de € 54.000,- en € 100.000,- kennen een vaste aftrek van € 15.120,-. Bij investeringen tussen € 100.000,- en € 300.000,- geldt een aftrek van € 15.120,-, verminderd met 7,56% van het investeringsbedrag boven de € 100.000,-. Vanaf € 300.000,- is er geen aftrek meer. Voor 2009 geldt nog een aftrek van maximaal 25% en is na € 240.000,- geen aftrek meer mogelijk.

Verkoop tbs-pand

Sinds 2001 moeten inkomsten van privé-bezittingen die aan een eigen B.V. worden verhuurd, worden opgegeven in box 1. Dat geldt ook voor verkoopwinsten. Alléén in 2010 kan een dga  een pand dat hij verhuurt aan zijn eigen B.V. (een zogeheten ter beschikking gesteld pand) zónder heffing van inkomsten- en overdrachtsbelasting inbrengen in zijn zaak. Voorwaarden hierbij zijn dat het pand minstens drie jaar van het bedrijf blijft en de  diezelfde periode 90% van de aandelen blijft bezitten. Het in 2010 inbrengen van een tbs-pand in de eigen B.V. kan dus voordelig zijn. Ook de verkoop van een tbs-pand aan een derde kan het beste na 31 december geschieden. Vanaf dan geldt een vrijstelling van 12% voor alles wat onder de tbs-regeling valt. Dat kan tot maximaal 6,24% belasting schelen.

Middeling

Als de hoogte van uw inkomens over drie opeenvolgende jaren sterk heeft gewisseld, is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een middelingsteruggave. Daarvoor is het noodzakelijk dat alle drie de aanslagen over de jaren die in het middelingsverzoek zijn begrepen, definitief door de Belastingdienst zijn vastgesteld.

Het verzoek tot middeling moet binnen drie jaar nadat alle drie de aanslagen definitief zijn opgelegd, worden ingediend. Daarnaast geldt de voorwaarde dat een bepaalde drempel (€ 545,-) moet worden overstegen. Elk te middelen jaar mag slechts één keer in een middelingsverzoek zijn begrepen. Reken vooraf dus goed door voor welke jaren u een verzoek indient. Soms is het lucratiever om het middelingsverzoek uit te stellen en te wachten op een definitieve aanslag van een volgend jaar. Middeling kan ook een leuke optie zijn voor personen die kort geleden hun eerste 'echte' baan hebben gekregen en de jaren daarvoor een vakantiebaan of een bijbaan hebben gehad, na een "sabbatical year" of periode van werkeloosheid.

(Kleine) hypotheek aflossen

Het aflossen van een kleine hypotheek die nog rust op uw eigen woning kan lucratief zijn. Voor een woning geldt het eigenwoningforfait. Deze bijtelling op uw inkomen verlaagt de aftrek van de hypotheekrente.

Als er geen of een kleine hypotheek op uw eigen woning rust, hoeft het eigenwoningforfait, of een deel daarvan, niet bij uw inkomen geteld te worden. Een bijkomend voordeel is dat het box 3-inkomen minder zal worden, waardoor door de aflossing ook nog eens 1,2% belasting in box 3 wordt bespaard.

Hypotheek aflossen vanuit B.V.

Als u beschikt over een B.V. met overtollige kasgelden kunt u overwegen de hypotheekschuld aan de bank af te lossen vanuit de B.V. U krijgt dan een (hypotheek)schuld  aan uw eigen B.V. De rente op deze schuld blijft gewoon aftrekbaar, maar u betaalt de rente wel aan uw eigen B.V.

Verkoop of aankoop eigen woning

Als u uw eigen woning verkoopt en het geld niet meteen aanwendt voor een nieuwe woning, kan het interessant zijn om de overdracht van de woning pas ná de jaarwisseling te laten plaatsvinden. Doordat u de verkoopsom pas na de jaarwisseling ontvangt, hoeft u deze niet per 1 januari te rekenen tot het vermogen van box 3. Dit kan u 1,2% belasting besparen.

Koopt u daarentegen een eigen woning die u gedeeltelijk met eigen geld financiert, dan zal het aantrekkelijker zijn om de overdracht te laten plaatsvinden vóór de jaarwisseling. Het eigen geld dat u gebruikt voor de aankoop van de eigen woning behoort dan immers per 1 januari niet meer tot uw box 3-vermogen.

Omzetbelasting

Kleine-ondernemersregeling

De omzetbelasting kent een speciale regeling voor ondernemers/natuurlijke personen die op jaarbasis maximaal € 1.883,- (na aftrek van voorbelasting) aan btw verschuldigd zijn. Als u in aanmerking komt voor deze regeling hoeft u een deel of de gehele btw niet te voldoen.

Als u op jaarbasis niet meer dan € 1.345,- aan btw bent verschuldigd, geldt een volledige vermindering. U moet er wel rekening mee houden dat het bedrag van de vermindering tot het inkomen in box 1 hoort, dus helemaal belastingvrij is de regeling niet. Als de verschuldigde btw op jaarbasis minder bedraagt dan € 1.345,- kunt u de Belastingdienst zelfs verzoeken om een ontheffing van de factureer- en aangifteverplichting. De Belastingdienst zal bij tegemoetkoming aan dit verzoek wel voorwaarden stellen.

Vennootschapsbelasting

Overweeg een IB-onderneming

Mede door de mkb-winstvrijstelling kan het inmiddels aantrekkelijker zijn om een IB-onderneming te drijven dan een B.V. Er bestaat een fiscale faciliteit om uw B.V om te zetten in een IB-onderneming zonder dat u daarover fiscaal hoeft af te rekenen.

Zeker als een zeer groot deel van het bedrijfsresultaat van de B.V. opgaat aan uw salaris, kan het zinvol zijn om uw activiteiten in een IB-onderneming voort te zetten. Een IB-onderneming kan zowel een eenmanszaak zijn als een vennootschap onder firma (V.O.F.). Zie ook hiervoor onder 'Eenmanszaak of B.V.'

Auteurs

Portret van Gilbert Joskin
Gilbert Joskin
Of Counsel
Amsterdam