Home / Publicaties / Geliberaliseerde pacht. Buitensporige verplichting...

Geliberaliseerde pacht. Buitensporige verplichting. Wijziging pachtovereenkomst. (Centrale Grondkamer, 25 mei 2009)

13/04/2010

Een noot van Els Harbers bij de uitspraak van de Centrale Grondkamer, 25 mei 2009.
Het bepaalde in artikel 5, zevende gedachtestreepje, van de onderhavige pachtovereenkomst ontneemt pachter de mogelijkheid om eventuele gewassen- en/of andere schade, welke het gevolg is van de daar omschreven activiteiten van verpachtster of haar gemachtigde, op verpachtster te verhalen, zonder dat de bepaling een beperking aanbrengt wat betreft de omvang van die activiteiten en/of de omvang van de als gevolg daarvan door pachter te lijden schade. De Centrale Grondkamer is met de grondkamer van oordeel dat een en ander als buitensporig als bedoeld in artikel 7:319, lid 1, onder b, Burgerlijk Wetboek, moet worden beschouwd.

Publicaties
Tijdschrift_voor_Agrarisch_recht_2010_03
Downloaden
PDF 110,1 kB