Home / Publicaties / Geliberaliseerde pacht. Onthouding goedkeuring. Buitensporige...

Geliberaliseerde pacht. Onthouding goedkeuring. Buitensporige verplichting (Centrale Grondkamer, 17 november 2009)

16/04/2010

Een noot van Mr. E.H.M. Harbers bij de uitspraak van 17 november 2009, Centrale Grondkamer.

Volgens art. 7:399 BW kan niet van art. 7:377 lid 3 BW ten nadele van de pachter worden afgeweken. In het verlengde daarvan moet worden aangenomen dat in een pachtovereenkomst, daaronder begrepen een pachtovereenkomst als bedoeld in art. 7:397, lid 1 BW, niet kan worden bedongen dat in geval van bestemmingswijziging en/of onteigening de pachter geen enkele aanspraak kan maken op welke vorm van schadevergoeding dan ook. Voor zover er geen sprake is van een buitensprorigheid als bedoeld in lid 1, sub b van voormeld artikel.

Publicaties
Tijdschrift_voor_Agrarisch_recht_2010_03
Downloaden
PDF 110,1 kB