Home / Publicaties / Goodbye Limited

Goodbye Limited?

22/09/2009

Er zijn diverse organisaties te vinden die een Engelse private company limited by shares (Limited) aanbieden voor een paar honderd euro als alternatief voor het oprichten van een Nederlandse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV). Het oprichten van een BV zou in vergelijking met het oprichten van een Limited tijdrovend, ingewikkeld en kostbaar zijn. Is het oprichten van een Limited daadwerkelijk aantrekkelijker dan het oprichten van een BV?

Voordelen
Het oprichten van een Limited lijkt in vergelijking met de oprichting van een BV snel, eenvoudig en voordelig. Naast het kostenaspect lijkt tijdswinst een voordeel te zijn, aangezien een Limited binnen enkele werkdagen kan worden opgericht. Tussenkomst van een notaris is in Groot-Brittanië niet vereist. Een nog snellere manier om over een Limited te beschikken, is om een 'plankvennootschap' te gebruiken. Dit zijn vennootschappen die reeds, vaak door advocatenkantoren, zijn opgericht en klaar voor gebruik 'op de plank' liggen. Daarnaast is voor het oprichten van een Limited - in tegenstelling tot de BV - geen verplicht minimumkapitaal van ‘.000,- euro, geen bankverklaring of accountantsverklaring vereist. Bij het oprichten van een Limited wordt geen preventief onderzoek gedaan naar de antecedenten van de oprichters, aandeelhouders en bestuurders, zoals het ministerie van Justitie dit uitvoert bij de oprichting van een BV.

De statuten van een Limited kunnen met grote vrijheid worden ingericht en de rechtsvorm geniet in het internationale verkeer grote acceptatie. Daarnaast is het voor Nederlandse ondernemers sinds een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 30 september 2003 (Inspire Art), eenvoudiger om een onderneming te drijven in de vorm van een vennootschap naar het recht van een lidstaat naar wens. Dit aangezien deze in Nederland kan worden gevestigd en worden ingeschreven in het Nederlandse handelsregister, zonder aan aanvullende voorwaarden te hoeven voldoen. Daarnaast geldt voor een Limited een beperktere publicatieplicht van jaarcijfers dan voor een BV.

Nadelen
Men dient bij gebruikmaking van een Limited die reeds is opgericht alsnog de aandelen over te dragen aan de nieuwe aandeelhouder, de directie en de naam te wijzigen, voordat de vennootschap in het economisch verkeer kan worden gebruikt. Daarnaast is het van belang er zeker van te zijn dat de vennootschap niet voor een ander doeleinde gebruikt is dan dat van plankvennootschap, vanwege eventuele aansprakelijkheden.

De administratieve last die de Limited met zich meebrengt is aanzienlijk; er dient een zogenaamd "Registered Office" in Groot-Brittannië aan te worden gehouden, waar bepaalde bescheiden (de statutory books) dienen te worden bewaard. Naar dit adres wordt officiële correspondentie gezonden en dit adres moet worden vermeld op uitgaande correspondentie van de vennootschap. Aangezien veel oprichters niet over een adres in Groot-Brittannië zullen beschikken, dient een Registered Office te worden gehuurd, hetgeen extra kosten met zich meebrengt en onpraktisch kan zijn aangezien post dient te worden doorgestuurd naar Nederland. Daarnaast dient een Limited, indien de onderneming in Nederland wordt gedreven, eveneens in het Nederlandse handelsregister te worden ingeschreven. Daarvoor zijn de oprichtingsstukken en een Certificate of Good Standing nodig, wat wederom extra kosten met zich meebrengt. Vervolgens dient ieder jaar een overzicht van functionarissen te worden gedeponeerd bij het Engelse handelsregister. Daarnaast dienen - afhankelijk van de grootte van de Limited - ieder jaar bij het Engelse handelsregister financiële stukken te worden neergelegd. Die financiële stukken dienen vervolgens eveneens bij het Nederlandse handelsregister te worden gedeponeerd. Zowel aan het Engelse handelsregister als aan het Nederlandse handelsregister dient een bijdrage te worden betaald. Alhoewel Limiteds voor een paar honderd euro worden aangeboden, is het van belang genoemde bijkomende handelingen en kosten eveneens in ogenschouw te nemen.

Vervolgens is het in Groot-Brittannië een stuk lastiger dan in Nederland na te gaan wie een Limited mag vertegenwoordigen, wat de rechtszekerheid niet ten goede komt. Indien zich vennootschapsrechtelijke vragen voordoen, zal een Engelse adviseur ingeschakeld dienen te worden, hetgeen kostbaar en onpraktisch kan zijn. Ten slotte kan de soms louche reputatie die een Limited in Nederland kan hebben, bij het verkrijgen van financiering of verzekering, problemen opleveren.

Wetswijzigingen die van invloed zijn op de keuze tussen BV en Limited
Momenteel is het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht aanhangig, waarmee een groot gedeelte van de voordelen die de Limited zou hebben ten opzichte van de BV, teniet wordt gedaan. De vereisten voor oprichting van een BV worden sterk vereenvoudigd. Het minimumkapitaal voor een BV van‘.000,- euro wordt afgeschaft en de verplichte bankverklaring of accountantsverklaring komen eveneens te vervallen. Daarnaast kunnen de statuten met veel meer flexibiliteit worden ingericht en een aantal voorschriften dat in de praktijk als lastig wordt ervaren, verdwijnt, waardoor statuten en structuren nog specifieker op de wensen van de ondernemer kunnen worden aangesloten. Regels omtrent benoeming van bestuurders en commissarissen, stemrecht, overdracht van aandelen, bijeenbrengen van kapitaal en manieren om werknemers te laten participeren in de onderneming, worden versoepeld.

Een bijkomend voordeel is dat het ministerie van Justitie werkt aan het wijzigen van het toezicht bij de oprichting van rechtspersonen. In plaats van dit preventieve toezicht dat werkt met het antecedentenonderzoek en het verkrijgen van de verklaring van geen bezwaar, werkt het ministerie van Justitie aan een stelsel van repressief toezicht. Dit betekent dat er een constante toetsing zal zijn, gedurende de hele levensloop van de onderneming. De verklaring van geen bezwaar die we in de huidige vorm kennen, is in dat geval niet meer vereist. Dit maakt dat er een enorme tijdswinst geboekt kan worden ten opzichte van de huidige procedure. De tijdswinst die de Limited zou hebben ten opzichte van een BV in de huidige vorm is echter ook relatief; een BV kan onder bepaalde voorwaarden namelijk ook vaak binnen enkele werkdagen worden opgericht.

Conclusie
Het oprichten van een Limited kan worden gezien als een alternatief voor het oprichten van een BV gezien oprichting goedkoop, snel en eenvoudig lijkt. De voordelen van een Limited lijken echter niet op te wegen tegen de nadelen, vanwege onder meer de zware administratieve last, de bijkomende kosten en handelingen die de Limited met zich meebrengt. De voordelen die het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht en de wijziging van het toezicht door het ministerie van Justitie met zich meebrengen, lijken de voorkeur voor het oprichten van een BV alleen maar versterken.

Auteurs

Portret van Gieneke Nierop
Gieneke van Nierop
Counsel
Amsterdam