Home / Publicaties / Hernieuwing Faillissementswet volop in belangstel...

Hernieuwing Faillissementswet volop in belangstelling

18/02/2015

De hernieuwing van de faillissementswet staat volop in de belangstelling. Er bestaat een duidelijke maatschappelijke wens om tot doelmatiger procedures te komen waarin de belangen van alle betrokken partijen tegen elkaar worden afgewogen. In deze Newsflash brengen wij twee initiatieven op dit gebied onder uw aandacht.

1. INSOLAD: wetsontwerp nieuwe surseanceregeling

Op 13 februari 2015 heeft INSOLAD, de specialisatievereniging van insolventierechtadvocaten, een concept wetsontwerp gepubliceerd voor een nieuwe surseanceregeling.

INSOLAD is van mening dat de huidige regeling van surseance van betaling - die is gericht op sanering van de onderneming – is om te vormen tot een adequate reorganisatieprocedure. In dat kader is volgens INSOLAD een herziening van de huidige regeling noodzakelijk waarin de volgende essentiële elementen geregeld zouden moeten worden:

  1. De procedure dient mede te werken ten aanzien van preferente schuldeisers en tot op zekere hoogte ten aanzien van zekerheidsschuldeisers;

  2. Het akkoord dient alle schuldeisers en aandeelhouders te kunnen binden;

  3. Er dient een uitbreiding plaats te vinden van de opzeggingsbevoegdheid van de schuldenaar/bewindvoerder ten aanzien van lopende overeenkomsten;

  4. Het door de invoering van het BBA gecreëerde verschil voor ontslagen in surseance en faillissement dient opgeheven te worden;

  5. Er dient de mogelijkheid gecreëerd te worden van lichtere vormen van bewindvoering en van zelfbestuur door de schuldenaar ("debtor in possession").

INSOLAD heeft haar leden gevraagd om eventuele opmerkingen op het wetsontwerp uiterlijk 11 maart 2015 kenbaar te maken bij haar bestuur. Het initiatief van INSOLAD draagt bij aan de maatschappelijke discussie over de toekomst van de faillissementswet.

Het wetsontwerp en de uitgebreide toelichting zijn te raadplegen via de website van INSOLAD.

2. Wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht

Een aantal jaren geleden is dit wetgevingsprogramma door de overheid gestart. Dit programma bestaat uit drie pijlers:

  1. de bestrijding van faillissementsfraude,

  2. de bevordering van het reorganiserend vermogen van bedrijven, en

  3. de modernisering van de faillissementsprocedure.

Er wordt aan verschillende wetsvoorstellen gewerkt. In dat kader wordt onder andere volop aandacht besteed aan de sanering en continuïteit van ondernemingen. De pijler bevordering van het reorganiserend vermogen is er op gericht om faillissementen te voorkomen. In zijn wetgevingsbrief van eind 2014 schreef de Minister van Veiligheid en Justitie hierover aan de Tweede Kamer:

"Binnen deze pijler wordt daarom gewerkt aan maatregelen om de reorganisatie, de herstructurering en de doorstart buiten faillissement te faciliteren. Omdat een faillissement niet altijd te vermijden is, zullen ook maatregelen worden getroffen om de afwikkeling van faillissementen te faciliteren en daar waar mogelijk de continuering van rendabele bedrijfsonderdelen na faillissement te bevorderen."

Wet Continuïteit Ondernemingen I

Dit wetsvoorstel betreft een wettelijke regeling van de pre-pack methode. In het kader van een pre-pack kan de rechtbank op verzoek van de onderneming voor een faillietverklaring een beoogd curator aanwijzen. Het faillissement kan vervolgens in relatieve rust worden voorbereid. Het doel is om schade voor crediteuren, werknemers en andere betrokkenen zoveel mogelijk te beperken en de kansen op een verkoop en een doorstart van (delen van) de onderneming tegen een maximale opbrengst te vergroten. De verwachting is dat er in de komende maanden een definitief wetsvoorstel aan de Tweede Kamer zal worden gezonden.

Wet Continuïteit Ondernemingen II

Dit wetsvoorstel betreft een wettelijke regeling om ondernemingen de mogelijkheid te bieden om hun schulden te saneren en om daarmee een faillissement te voorkomen. Het wetsvoorstel geeft het kader voor een akkoord met schuldeisers en de procedure die daarvoor gevolgd moet worden. De termijn voor indiening van het wetsvoorstel is nog niet bekend.

Opvallend is dat schuldeisers de laatste maanden weer vaker de gang naar de rechter maken om een akkoord met schuldeisers af te dwingen. In dat kader is de toets of een schuldeiser misbruik van recht maakt door medewerking aan een akkoord te weigeren. Voor ondernemers biedt dit mogelijkheden om tot schuldreductie te komen. Schuldeisers moeten voor ogen houden dat het onder alle omstandigheden vasthouden aan een vordering niet altijd haalbaar is.

Auteurs

Portret vanDavid Bos
David Bos