Home / Publicaties / Het nieuwe hoogwaterbeschermingsprogramma

Het nieuwe hoog­wa­ter­be­scher­mings­pro­gram­ma

23/02/2017

Van 2007 tot en met 2028 zal er in totaal € 7,4 miljard worden uitgegeven aan de versterking van primaire waterkeringen, dijken en sluizen die de veiligheid van Nederland moeten waarborgen. Tegen het jaar 2050 moeten alle waterkeringen in Nederland aan nieuwe strengere normen voldoen, wat betekent dat er ook na 2028 geld vrijgemaakt zal moeten worden.

Het hoogwaterbeschermingsprogramma zal leiden tot aanbestedingen, die zullen moeten resulteren in de keuze voor een opdrachtnemer, die geacht wordt binnen budget maximale kwaliteit te leveren. De verleiding is groot om te kiezen voor traditionele aanbestedings- en contractvormen. Die zijn immers makkelijk beschikbaar en beproefd. Maar de vraag is of die keuze steeds verstandig is en of er geen alternatieven zijn die beter recht doen aan de opgave waarvoor Waterschappen en marktpartijen zich gesteld zien.

Knelpunten bij uitvoering van vooral grote en langdurige samenwerkingsvormen zoals die ook bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma worden aangegaan, zijn:

  • veelal dreigend meerwerk en budgetoverschrijding;
  • verdeling van risico's;
  • een vaak scherpe "wij/zij" cultuur, en
  • een starre contractvorm die niet leidt tot optimale kwaliteit en mogelijkheden tot aanpassing of optimalisatie verhindert.

Dit soort knelpunten zou kunnen worden voorkomen door niet terug te vallen op standaard aanbestedings- of contractvormen. Aanbestedingsrechtelijk zijn vele varianten op meer traditionele inkoopvormen voor handen, zoals bijvoorbeeld het innovatiepartnerschap of een aanbestedingsvorm gebaseerd op BVP (Best Value Procurement). Ook kan door meer ruimte in de uitvraag in te bouwen of door in een vroege fase met een opdrachtnemer van gedachte te wisselen over mogelijke oplossingsrichtingen, worden voorkomen dat flexibiliteit in contracten geheel komt te ontbreken. Als het gaat om de overeenkomst zouden partijen op zoek moeten naar gezamenlijke belangen en inzage moeten hebben in de wederzijdse posities. Focus moet liggen op de onderlinge relatie in plaats van op het behalen van eigen doelen. Een contract kan dat weliswaar niet afdwingen maar wel faciliteren.

CMS doet onderzoek naar de op handen zijnde projecten en brengt in nauwe samenwerking met PPS Netwerk op basis van lopende projecten in kaart welke lessen al zijn geleerd en hoe de transformatie naar nieuwe aanbestedings- en contractvormen kan worden geoptimaliseerd. Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met onze aanbestedingsspecialisten.

Auteurs

Portret van Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam
Portret van Arno Moret
Arno Moret
Partner
Amsterdam