Home / Publicaties / Het spamverbod per 1 juli 2009: Bent u er klaar v...

Het spamverbod per 1 juli 2009: Bent u er klaar voor?

Wereldwijd is ongeveer 90 % van alle e-mailverkeer spam

21/04/2009

Kon u voorheen, na een avondje succesvol netwerken uw oogst aan visitekaartjes laten invoeren in het relatiebestand van de maandelijkse electronische nieuwsbrief, na 1 juli a.s. is dat niet langer toegestaan. Per 1 juli is het verzenden van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees, uitsluitend toegestaan voor zover de verzender kan aantonen dat de desbetreffende "abonnee" daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend.

Wijziging Telecommunicatiewet
Sinds mei 2004 bepaalt artikel 11.7, eerste lid, van de Telecommunicatiewet dat het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen en elektronische berichten voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees uitsluitend is toegestaan, mits de verzender kan aantonen dat de desbetreffende abonnee daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend.

Dat verbod gold - aldus artikel 11.8 van dezelfde wet - enkel voorzover de abonnee een natuurlijk persoon was. Dit verbod wordt per 1 juli a.s. uitgebreid naar bedrijven.

Niet alleen inkomende spam
U zult wellicht denken dat u nu ook op uw werk verlost bent van de stortvloed ongevraagde aanbiedingen, of het nu gaat om vergrotingen van bepaalde lichaamsdelen, Viagra, farmaceutische producten of namaak-Rolexen. Helaas, de regelgeving geldt alleen voorzover de verzender zich in Nederland bevindt of voor de verzending vanuit Nederland opdracht is gegeven. Hierbij dient als verzender niet alleen degene die feitelijk verzendt te worden aangemerkt, maar ook degene waarvan het bericht afkomstig is (materiële verzender). U bent dus nog niet verlost van spam.

Tegelijkertijd dient u zelf wel rekening te gaan houden met de beperkingen die ook voor uw onderneming zullen gaan gelden. Want anders dan nogal eens wordt verondersteld, beperkt spam zich namelijk niet alleen tot bovengenoemde en soortgelijke aanbiedingen, maar ook voor de diensten en producten die u aanbiedt. Digitale mailingen, nieuwsbrieven, reclame etc. vallen ook onder de wettelijke definitie van spam. Dit betekent dat u in de toekomst moet kunnen aantonen dat u voorafgaand aan verzending toestemming hebt verkregen van de abonnee. Deze toestemming dient expliciet te zijn gegeven. Kon u voorheen, na een avondje succesvol netwerken uw oogst aan visitekaartjes laten invoeren in het relatiebestand van de maandelijkse electronische nieuwsbrief, na 1 juli a.s. is dat niet langer toegestaan.

Wat betekent dit in de praktijk?

Elektronische contactgegevens van bestaande klanten
Het gebruikmaken van elektronische contactgegevens van bestaande klanten, dat wil zeggen bedrijven of natuurlijke personen, die eerder bij u een product of dienst hebben gekocht, is toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Het moet dan gaan om het aanbieden van eigen en gelijksoortige producten of diensten. Verder moet u bij het verkrijgen van deze elektronische contactgegevens de klant de gelegenheid hebben geboden om kosteloos en op eenvoudige wijze verzet aan te tekenen tegen gebruik van deze gegevens. Verder geldt voor deze communicatie een opt-out-regeling (evenals de overige wettelijke vereisten zoals het vermelden van de identiteit van de materiële afzender).

Elektronische contactgegevens van bestaande relaties (niet zijnde klanten)
Ik citeer uit de nadere memorie van antwoord: ..."Men moet dus iets extra's doen om te voorkomen dat berichten worden verstuurd aan bedrijven die daar geen prijs op stellen. Dat is de kern van het spamverbod. Dat geldt niet alleen voor fax-spam, maar ook voor alle ongevraagde communicatie met gebruikmaking van geautomatiseerde oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst (spam) zoals mail, SMS, fax en MMS. De faxbedrijven kunnen, alvorens de wet in werking treedt, de bedrijven in hun adresbestand via een mail of een fax verzoeken te bevestigen dat zij toestemming geven voor het toezenden van berichten. Op die manier wordt gewaarborgd dat alleen die bedrijven berichten ontvangen die daar prijs op stellen".

Hoewel in dit citaat enkel wordt gerefereerd aan faxbedrijven, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat deze aanwijzing ook geldt voor andersoortige bedrijven.

Communicatie aan specifiek daarvoor beschikbaar gestelde adressen of aan een abonnee buiten de EER
Het zonder voorafgaande toestemming toezenden van informatie is verder toegestaan aan specifiek voor ontvangst van dergelijke informatie beschikbaar gestelde adressen. De ontvanger kan zo'n adres bijvoorbeeld bekendmaken op een website of visitekaartje.

Voorbeeld: gaarne alle ongevraagde elektronische communicatie richten aan: mailing@bedrijfsnaam.nl. Verder geldt ook voor deze communicatie de wettelijke vereisten, zoals het vermelden van de identiteit van de materiële afzender en het faciliteren van een afmeldmogelijkheid (opt-out).

Verder geldt het verbod niet voor abonnees die zijn gevestigd buiten de EER, mits is voldaan aan de daar geldende eisen.

Sancties en handhaving:
Overtreding van het spamverbod kan afhankelijk van de ernst van de overtreding leiden tot een maximum boete van € 450.000,-. De ernst van de overtreding wordt onder andere bepaald aan de hand van de volgende criteria: a) het aantal klachten; b) herhaalde overtreding (recidive); c) meerdere overtredingen; d) de bijzondere schadelijkheid van het bericht volgens eindgebruikers; e) de veroorzaakte schade door het bericht volgens Internet Service Providers en/of hostingproviders; f) het aantal verzonden berichten en g) de gebruikte methode of middelen dan wel de mate waarin gebruik is gemaakt van technieken (voor de verzending van ongevraagde elektronische berichten) die op zichzelf genomen een inbreuk op de privacy vormen of anderszins onrechtmatig zijn.

Bron: Newsflash Intellectueel Eigendom/Technologie, Media en Telecommunicatie, 2009, nr. 4

Auteurs

Portret vanSimon Sanders
Simon Sanders
Advocaat
Amsterdam