Home / Publicaties / Informatieverstrekkingsplicht van de curator jegens...

Informatieverstrekkingsplicht van de curator jegens pandhouders

30/06/2010

Lange tijd is gewacht op het arrest van de Hoge Raad in de zaak Hamm q.q./ABN AMRO omtrent de vraag of een stille pandhouder van een curator kan verlangen dat hem informatie ter beschikking wordt gesteld op basis waarvan hij mededeling van zijn pandrecht kan doen. Nadat in eerdere instanties door de rechtbank en het hof deze vraag reeds bevestigend werd beantwoord, heeft ook de Hoge Raad bepaald dat een curator inderdaad verplicht is dergelijke informatie te verstrekken aan een stille pandhouder.

Publicaties
Update_Banking_Finance_2010_juni
Downloaden
PDF 2 MB