Home / Publicaties / Is het verzekerd? Check de polisvoorwaarden!

Is het verzekerd? Check de polisvoorwaarden!

07/09/2010

Bij het Gerechtshof Leeuwarden lag de vraag voor of de verzekeraar dekking diende te verlenen onder de polisvoorwaarden van een watersportverzekering (Gerechtshof Leeuwarden 5 augustus 2010 LJN: BN3280).

Feiten
Een eigenaar van een kajuitzeiljacht heeft een watersportverzekering afgesloten. In de polisvoorwaarden is opgenomen welke schadeveroorzakende gebeurtenissen worden gedekt door de verzekering: "De verzekering dekt de schade aan het voertuig die is veroorzaakt door: (...) m. alle andere plotseling van buiten komende schadegebeurtenissen (...), n. eigen gebrek (...), o. gevolgen eigen gebrek (...), (...)".

De eigenaar van het kajuitjacht was in het vaarseizoen 2005 met zijn jacht naar Frankrijk gevaren, alwaar hij zijn jacht naar een winterstalling van een werf te Port Napoleon had gebracht. Bij de werf is het jacht uit het water gelicht en op de wal geplaatst. De eigenaar van het kajuitjacht heeft daarna de dieptemeter en de snelheidsmeter uit de romp van het jacht gehaald om deze thuis te kunnen schoonmaken en om te voorkomen dat het meetoppervlak van de dieptemeter bij het aanbrengen van antifouling werd overgeschilderd. Als gevolg van het uitnemen van deze onderdelen ontstaan er openingen in de romp, die met de plastic dummy's, die zich standaard in het jacht bevinden, kunnen worden opgevuld.

De werf zou enkele werkzaamheden uitvoeren, waaronder het aanbrengen van antifouling en reparaties aan de kiel van het jacht. Vervolgens zou de eigenaar van het jacht het jacht komen inspecteren en de dieptemeter en snelheidsmeter terugplaatsen waarna het jacht onder zijn toezicht in het water geplaatst zou worden.

De werf heeft echter na uitvoering van de werkzaamheden het jacht te water gelaten zonder de eigenaar van het jacht daarvan in kennis te stellen en zonder te controleren of zich openingen in de romp bevonden. In de nacht na de tewaterlating is het jacht gedeeltelijk gezonken doordat water via de openingen voor de dieptemeter en de snelheidsmeter naar binnen was gestroomd. Daarbij is schade ontstaan aan de motor, de leidingen en het interieur.

Geen dekking onder de polis
De eigenaar van het jacht verzocht de verzekeraar om dekking onder de polis, maar die weigerde 1. De rechtbank Assen kwam de eigenaar niet te hulp. Volgens de rechtbank viel voornoemde schadeveroorzakende gebeurtenis niet onder de dekking van de verzekering. De eigenaar ging in hoger beroep. Het Gerechtshof Leeuwarden noemde als uitgangspunt voor de uitleg van de polisvoorwaarden de criteria die de Hoge Raad heeft gegeven in de arresten Chubb/Europoint (NJ 2008, 284) en Winterthur/Jansen (NJ 2006, 326). In Chubb/Europoint oordeelde de Hoge Raad dat wanneer het, zoals in het onderhavige geval, gaat om polisvoorwaarden waarover door partijen niet pleegt te worden onderhandeld, de uitleg daarvan met name afhankelijk is van objectieve factoren, zoals de bewoordingen waarin de desbetreffende bepaling is gesteld, gelezen in het licht van de polisvoorwaarden als geheel. In Winterthur/Jansen oordeelde de Hoge Raad dat het een verzekeraar vrijstaat om in de polisvoorwaarden de grenzen te omschrijven waarbinnen hij bereid is dekking te verlenen. Dat brengt voor de verzekeraar ook de vrijheid mee om daarbij binnen een samenhangend feitencomplex slechts aan bepaalde feiten of omstandigheden (rechts)gevolgen te verbinden en aan andere niet, dan wel onderscheid te maken tussen gevallen die feitelijk zeer dicht bij elkaar liggen. Met andere woorden: volgens het Hof is de tekst van de polis doorslaggevend.

Blijkens de tekst vielen "alle andere plotseling van buiten komende schadegebeurtenissen" onder de dekking van de verzekering. Volgens het Hof kon de tewaterlating echter niet als een plotseling van buiten komende gebeurtenis worden beschouwd, nu de tewaterlating een bewuste handeling van de werf was geweest. Het zinken van een jacht door het met niet afgesloten openingen te water laten is daarbij als een normale gebeurtenis te verwachten. Ook is de schade geen gevolg van een eigen gebrek nu het niet gaat om gebreken van het jacht, maar om onjuist gebruik van het jacht. Met de materialen van het jacht was immers niets mis. Het Hof concludeerde daarom dat de polis geen dekking bood voor de schade die de werf aan het jacht had toegebracht.

Gevolg voor de praktijk
Voor de beantwoording van de vraag of een polis dekking biedt kan de rechter aanknopen bij de bedoeling van partijen dan wel bij de letterlijke tekst van de polis. Bovengenoemd arrest leert dat men bij het afsluiten van een verzekering er rekening mee dient te houden dat een rechter bij de uitleg van de polisvoorwaarden aanknoopt bij de letterlijke tekst van de polis. Dat geldt temeer wanneer het een consumentenverzekering betreft, omdat bij dergelijke verzekeringen meestal geen onderhandelingen worden gevoerd over de inhoud van een verzekering. Kortom: wilt u zeker weten dat bepaalde gebeurtenissen zijn gedekt? Check dan eerst goed de polisvoorwaarden voordat u de verzekering afsluit!

1 Uit het arrest blijkt niet waarom de eigenaar ervoor gekozen heeft om een beroep op dekking onder zijn polis te doen. Wellicht had het meer voor de hand gelegen om de werf aansprakelijk te stellen en dat de werf vervolgens haar eigen verzekeraar had verzocht dekking onder de polis te verlenen.

Auteurs

Annemarie de Best