Home / Publicaties / Limitering ontbindingsvergoedingen ongelimiteerd –...

Limitering ont­bin­dings­ver­goe­din­gen ongelimiteerd – schijn bedriegt?

28/03/2013

Sinds 13 februari 2009 is het wetsvoorstel aanhangig waarmee het kabinet heeft beoogd de vergoeding die de kantonrechter in een ontbindingsprocedure aan een werknemer kan toekennen te maximeren op een bedrag van EUR 75.000,- bruto. Dit wetsvoorstel heeft een langdurige geschiedenis, onder meer omdat er geen overeenstemming kon worden bereikt over de exacte omvang van de limitering van de toe te kennen ontslagvergoeding. Het wetsvoorstel is onlangs ingetrokken.

Inhoud wetsvoorstel

Kort gezegd hield het wetsvoorstel in dat werknemers met een jaarsalaris van méér dan EUR 75.000,- bruto in geval van ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter geen ontbindingsvergoeding konden ontvangen die hoger was dan dat jaarsalaris. Het grootste bezwaar van dit wetsvoorstel was dat een werknemer met een jaarsalaris net onder de EUR 75.000,- bruto (bijvoorbeeld – EUR 73.500,- bruto) op basis van de berekening van de kantonrechtersformule voor een ontslagvergoeding in aanmerking zou kunnen komen die feitelijk (veel) hoger was dan EUR 75.000,- bruto. Een klein verschil in inkomen kon daarmee een groot verschil in de uitkomst van de vergoeding geven en dat zou tot rechtsongelijkheid leiden.

Intrekken wetsvoorstel

Op 15 februari 2013 heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer medegedeeld dat het wetsvoorstel is ingetrokken. Dit is echter niet het gevolg van het voortdurende ontbreken van overeenstemming over de exacte omvang van de limitering van de vergoeding.

Samenhang met regeerakkoord

Met de intrekking van het wetsvoorstel loopt het Kabinet vooruit op de afspraken die zijn gemaakt in het regeerakkoord “Bruggen slaan”. Hierin is opgenomen dat de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter verdwijnt – met uitzondering van gevallen waarin een opzegverbod aanwezig is. In het geval een werknemer van mening is dat het ontslag in zijn situatie kennelijk onredelijk is, kan hij een vordering instellen strekkende tot schadevergoeding voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst. In het regeerakkoord is bepaald dat de schadevergoeding die de kantonrechter in dat geval wordt gemaximeerd op EUR 75.000,- (bruto).

Lacune in tijd?

Opmerkelijk is dat ten aanzien van de afspraken die in het regeerakkoord ten aanzien van de hervorming van de arbeidsmarkt zijn gemaakt nog geen wetsvoorstel is ingediend. De planning is dat dit wetsvoorstel tegen het einde van het tweede kwartaal bij de Tweede Kamer wordt ingediend. Het valt te bezien of deze planning wordt gehaald, omdat het regeerakkoord een uitnodiging aan de sociale partners bevat om deel te nemen aan de invullen en uitwerking van – met name – de wijzigingen ten aanzien van het ontslagrecht. De vakbonden hebben vooralsnog aangegeven hierbij geen haast te hebben.

Samenhang met WNT

Op dit moment is er geen wetgeving die bepaalt dat een ontslagvergoeding die door de kantonrechter kan worden toegewezen kan worden gemaximeerd. De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (“WNT”) is op 1 januari 2013 in werking getreden. Opmerkelijk is dat de toepassing van de WNT terugwerkt tot de datum waarop het wetsvoorstel is ingediend, te weten 6 december 2011. De WNT maximeert uitsluitend de contractueel overeen te komen ontslagvergoeding van een functionaris die onder de werkingssfeer van de WNT valt op een bedrag van EUR 75.000,- bruto.

Toepassing maximering ontslagvergoeding in rechtspraak

In de – tot op heden nog beperkte – rechtspraak omtrent de ontbinding van een arbeidsovereenkomst van een functionaris die onder de werkingssfeer van de WNT valt, is tot op heden bepaald dat de WNT geen reflexwerking kent in het geval een kantonrechter de arbeidsovereenkomst van een functionaris die onder de werkingssfeer van de WNT valt. Dit betekent dat de kantonrechter geen rekening hoeft te houden met de maximering van de contractueel overeen te komen ontslagvergoeding van EUR 75.000,- bruto. In één zaak heeft een kantonrechter geoordeeld dat de WNT wel een factor is die zal moeten worden meegewogen bij het bepalen van de vergoeding. De WNT straalt ook niet uit op werknemers die weliswaar geen functionaris in de zin van de WNT zijn, maar op een niveau daaronder werkzaam zijn. er is van uitgegaan dat het salaris van de (top)functionarissen het beloningsplafond bepaalt. Daarnaast wordt tot op heden in de rechtspraak niet vooruit gelopen op de maximering van de
ontslagvergoeding op grond van het regeerakkoord.

Conclusie

Met de intrekking van het wetsvoorstel limitering ontbindingsvergoedingen lijkt het kabinet een einde te maken aan een wetsvoorstel dat lange tijd gevoelig heeft gelegen en waarover geen overeenstemming kon worden bereikt. Er is op dit moment geen enkele wet of wetsvoorstel dat een door de rechter toe te wijzen ontslagvergoeding limiteert. Het intrekken van het wetsvoorstel lijkt het kabinet te willen voorsorteren op de plannen uit het regeerakkoord. Dit is opmerkelijk, omdat ten aanzien van die afspraken nog geen concrete wetsvoorstellen zijn ingediend.

Auteurs

Portret vanTjeerd Hoekstra
Tjeerd Hoekstra
Advocaat
Amsterdam