Home / Publicaties / Matiging van korting: welke omstandigheden spelen...

Matiging van korting: welke omstandigheden spelen een rol?

21/07/2008

Indien schade is ontstaan door vertraging in de oplevering door de aannemer, kan de vaststelling van de precieze schade voor een opdrachtgever lastig en soms erg tijdrovend zijn. Daarbij kunnen tevens bewijstechnische problemen de kop opsteken. In verschillende standaardvoorwaarden is mede daarom gekozen voor een simpelere wijze voor de opdrachtgever om de geleden vertragingsschade op de aannemer te verhalen. Dit gebeurt in de vorm van een boetebeding. Zoals bekend, is het boetebeding onderhevig aan de bevoegdheid van de rechter om deze te matigen. Aanleiding voor dit artikel vormt met name de vraag welke invloed het vorig jaar verschenen arrest van de Hoge Raad (HR 27 april 2007, NJ 2007, 262) heeft op de beoordeling van rechters en arbiters bij een verzoek een opgelegde korting te matigen. Tevens zal de auteur aan de hand van jurisprudentie trachten te komen tot een antwoord op de vraag welke omstandigheden daadwerkelijk een rol spelen bij een verzoek om matiging van een opgelegde korting. Eerst wordt daartoe kort ingegaan op de wettelijke matigingsbevoegdheid van de rechter. Vervolgens zal de jurisprudentie worden besproken, waarbij met name stil wordt gestaan bij de uitspraak van de Hoge Raad van vorig jaar. Ten slotte wordt in het licht van deze uitspraak bekeken welke omstandigheden een essenti?le rol spelen bij de beoordeling of er sprake zou moeten zijn van matiging van de opgelegde korting.

Publicaties
Matiging van korting: welke omstandigheden spelen een rol?
Downloaden
PDF 929 kB