Home / Publicaties / Meldplicht bij grensoverschrijdende dienstverleni...

Meldplicht bij grensoverschrijdende dienstverlening

24/05/2016

U hebt als werkgever al veel verplichtingen. Onder het motto "leuker kunnen we het niet maken, ook niet makkelijker" is de kans groot dat de wetgever, gestuurd vanuit Europa, binnenkort een nieuwe administratieve plicht introduceert. Dit heeft onder meer consequenties als u werkt met vanuit het buitenland gedetacheerde werknemers. Wat is er aan de hand?

Wetsvoorstel

Op 9 februari jongstleden heeft minister Asscher het Wetsvoorstel arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie aan de Tweede Kamer voorgelegd. Het voorstel implementeert de Handhavingsrichtlijn van de Europese Unie (2014/67/EU) en heeft onder meer tot doel internationaal gedetacheerde werknemers te beschermen en oneerlijke concurrentie te voorkomen. Dit wordt mede vormgegeven door de introductie van een nieuwe een meldingsplicht. Op basis van deze meldingsplicht worden detacheringen in een lidstaat inzichtelijker gemaakt. De meldingsplicht kan bovendien bijdragen aan handhaving van de 'harde kern' van arbeidsvoorwaarden, waaronder gelijke behandeling, arbeidsomstandigheden en het salaris.

Verplichtingen opdrachtnemer

Op grond van de meldingsplicht is een dienstverrichter (=opdrachtnemer) uit een andere lidstaat verplicht de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te informeren, voordat zijn werknemers met de werkzaamheden in Nederland beginnen. Denk bijvoorbeeld aan een Duitse (onder)aannemer die op verzoek van de Nederlandse opdrachtgever op een Nederlands project werkzaamheden komt verrichten. De (buitenlandse) dienstverrichter dient onder meer aan te geven welke werkzaamheden er zullen plaatsvinden, met welke personen en in welke periode. De melding kan digitaal worden gedaan, zodat er minder administratieve lasten zijn. In twee gevallen is een melding niet verplicht: bij personen- en goederenvervoer en bij kleine dienstverleners die minder dan 10 werknemers in dienst hebben.

Verplichtingen opdrachtgever

Voor de Nederlandse dienstontvanger is het van belang om te controleren of deze melding is gedaan door de opdrachtnemer en tevens moet de Nederlandse opdrachtgever verifiëren of de informatie uit de melding juist is. Mocht de buitenlandse opdrachtnemer niet of onjuist hebben gemeld, dan kunnen zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever worden beboet. Verder bestaat er voor de opdrachtgever de verplichting om een aantal documenten op de werkplek aanwezig te hebben, zoals identiteitsbewijzen en detacheringsverklaringen.

Nog een aantal onduidelijkheden

Momenteel is er op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) ook een meldingsplicht. In artikel 2a Wav is geregeld dat een werkgever die een vreemdeling in Nederland werk laat uitvoeren, waarvoor geen tewerkstellingsvergunning nodig is, verplicht is om daarvan melding te doen. De regering heeft het voornemen om de meldingsplicht voor gedetacheerde werknemers en de meldingsplicht in de Wav te harmoniseren, zodat één heldere meldingsplicht voor dienstverrichters ontstaat. De Afdeling Advisering van de Raad van State (de "Afdeling") is hier kritisch over. Het is bijvoorbeeld onduidelijk op welke wijze deze harmonisatie zal gaan plaatsvinden. De Afdeling acht het bovendien nog onduidelijk hoe de meldingsplicht van artikel 2a Wav zich verhoudt tot de meldingsplicht uit de handhavingsrichtlijn. Verder is het volgens de Afdeling niet mogelijk dat een werkgever een meldingsplicht heeft op grond van de handhavingsrichtlijn én een tewerkstellingsvergunning op grond van de Wav moet aanvragen. De meldingsplicht voor werkgevers die vergunningsplichtig zijn moet daarom nader worden bezien.

Europa

Het doel is om het digitale meldingssysteem op 1 januari 2018 gereed te hebben. Hoewel dit nog ver weg is, is het wel van belang om u bewust te zijn van de verplichtingen. Binnen Europa is de meldingsplicht namelijk niet nieuw; reeds in 18 landen is een vergelijkbare meldingsplicht geïntroduceerd en geïmplementeerd. U doet er dan ook goed aan om u ervan te verzekeren dat u, mocht u binnen Europa werken middels detacheringen, voldoet aan de verplichtingen binnen de afzonderlijke lidstaten. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid u hierin te assisteren.

Auteurs

Portret van Niels Koene
Niels Koene
Advocaat
Amsterdam