Home / Publicaties / Nieuwe Geschillenregeling .nl-domeinnamen

Nieuwe Ge­schil­len­re­ge­ling .nl-domeinnamen

15/02/2008

Per 28 februari 2008 introduceert SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland), de instantie die de uitgifte en registratie van .nl-domeinnamen verzorgt, een nieuwe geschillenregeling voor .nl-domeinnamen. Deze regeling vervangt de huidige arbitrageprocedure en biedt een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van de oude situatie. Allereerst is de regeling op álle .nl-domeinnamen van toepassing. Naast de nieuwe geschillenprocedure blijft de gang naar de gewone rechter ook mogelijk.

Ongecontroleerde registratie

De registratie van een .nl-domeinnaam bij SIDN is een geautomatiseerd proces, waarbij niet actief vooraf wordt gecontroleerd of de registratie van een bepaalde domeinnaam wellicht een inbreuk vormt op de rechten van een ander. Zo kan het voorkomen dat een domeinnaam wordt geregistreerd die bijvoorbeeld zodanig overeenstemt met een bestaand merk of de handelsnaam van een derde dat die registratie een inbreuk vormt op de rechten van die derde. Als dit het geval is (en de registrant en de rechthebbende er niet onderling met elkaar uitkomen), dan kan die laatste vorderen dat de bewuste domeinnaam aan hem wordt overgedragen. De rechthebbende kan hiervoor naar de rechter stappen, maar binnenkort kan hij er ook voor kiezen om in plaats daarvan (of daarnaast) via de nieuwe geschillenregeling overdracht van de domeinnaam af te dwingen.

Arbitrageprocedure afgeschaft

Tot op heden kon degene, die vond dat een bepaalde .nl-domeinnaam inbreuk op zijn rechten maakte, ervoor kiezen om of via de rechter of via een arbitrageprocedure de desbetreffende domeinnaamhouder aan te spreken. Deze laatste mogelijkheid vervalt nu per 28 februari 2008. De geschillenregeling die hiervoor in de plaats komt heeft een aantal voordelen ten opzichte van de oude arbitrageprocedure. Allereerst was arbitrage alleen mogelijk voor domeinnamen geregistreerd of overgedragen ná 29 januari 2003 (de datum van invoering van de arbitrageregeling). Koos men voor arbitrage dan was daarmee een gang naar de rechter niet meer mogelijk.

Voordelen nieuwe regeling

De nieuwe geschillenregeling is van toepassing op álle .nl-domeinnamen. Dit is mogelijk omdat de regeling, anders dan de arbitrageregeling, wél de mogelijkheid biedt om daarnaast of in plaats daarvan naar de rechter te stappen. Hierdoor wordt de rechtsbescherming van de bestaande domeinnaamhouders niet aangetast en kan de nieuwe regeling integraal toepasselijk worden verklaard.

Bovendien kon onder de oude arbitrageregeling slechts tegen een inbreuk worden opgetreden op basis van een merkrecht of handelsnaamrecht. De nieuwe regeling is ruimer en biedt ook de mogelijkheid in actie te komen tegen een .nl domeinnaam die identiek is, of in verwarringwekkende mate overeenstemt met, een persoonsnaam, de naam van een overheidsorgaan, een vereniging of stichting. Voor een geslaagde actie moet vast staan dat de domeinnaamhouder niet zelf een recht op of een legitiem belang bij de domeinnaam heeft en dat hij de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd of gebruikt heeft.

Procedureverloop

Een vordering tot overdracht wordt ingesteld op grond van de model-eis. Deze vindt u als bijlage bij de geschillenregeling, te vinden op de website van SIDN: www.sidn.nl. De volledig ingevulde eis wordt vervolgens per e-mail gestuurd naar de WIPO (World Intellectual Property Organization) die door SIDN is aangewezen voor de organisatie van .nl-domeinnaamgeschillen domain.disputes@wipo.int. De WIPO stuurt vervolgens een afschrift van de ingestelde eis aan SIDN en aan de domeinnaamhouder, waarna laatstgenoemde 20 dagen heeft om een verweerschrift (ook conform een model bij de regeling) in te dienen. Vervolgens streeft de geschillenbeslechter ernaar om binnen 14 dagen uitspraak te doen. De uitspraak wordt gedaan op basis van de schriftelijke stukken (eis, verweer, bijlagen) die zijn ingediend. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal de geschillenbeslechter partijen verzoeken om nadere stukken en/of een mondelinge toelichting. Tegen een uitspraak is geen hoger beroep mogelijk. SIDN zal echter géén uitvoering aan de uitspraak geven (m.a.w. de domeinnaam 'overschrijven') indien de huidige domeinnaamhouder binnen 14 dagen (alsnog) een procedure bij de rechtbank start.

Proceskosten

De kosten voor een procedure volgens de geschillenregeling bedragen EUR 1500 (administratiekosten en honorarium voor de geschillenbeslechter). Daarbij komen dan nog de eventuele kosten voor juridische ondersteuning. De geschillenregeling kent geen kostenveroordeling: de betaalde administratiekosten en honorarium blijven dus voor rekening van de eiser en daarnaast draagt iedere partij zijn eigen kosten voor juridische bijstand.