Home / Publicaties / Ook betaaldienstverleners en -agenten moeten cliëntenonderzoek...

Ook betaaldienstverleners en -agenten moeten cliëntenonderzoek doen en verdachte transacties melden

13/11/2009

Op grond van de richtlijn betaaldiensten (Payment Services Directive, de "PSD") is per 1 november 2009 een nieuwe categorie financiële instellingen geïntroduceerd. Deze nieuwe betaalinstellingen moeten echter niet alleen aan die nieuwe 'PSD-regels' voldoen, maar ook aan regels voor cliëntenonderzoek en melding van verdachte transacties. Ter herinnering: u bent vanaf 1 november 2009 aan deze nieuwe regels gebonden als u één van de volgende diensten verricht:

  1. diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten op een betaalrekening te plaatsen alsook alle verrichtingen die voor het exploiteren van een betaalrekening vereist zijn;
  2. diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijn;
  3. uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betaaldienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betaaldienstaanbieder;
  4. uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betaaldienstgebruiker wordt vertrekt;
  5. uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumenten;
  6. geldtransfers;
  7. uitvoering van betalingstransacties waarbij de instemming van de betaler met een betalingstransactie wordt doorgegeven met behulp van een telecommunicatie, digitaal of IT-instrument en de betaling rechtstreeks geschiedt aan de exploitant van de telecommunicatiedienst, het IT-systeem of het netwerk die louter optreedt als intermediair tussen de betaaldienstgebruiker en de persoon die de goederen levert of de diensten verricht.

De Wijzigingswet financiële markten 2010 wijzigt onder meer de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (kortweg: WWFT). In de WWFT worden betaaldienstagent, betaaldienstverlener en natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfsmatig een adres of postadres ter beschikking stelt, als 'instelling' toegevoegd. De WWFT schrijft voor dat in bepaalde gevallen de in de WWFT genoemde instellingen een cliëntenonderzoek moeten uitvoeren en ongebruikelijke transacties - die verband houden met witwassen van gelden en financieren van terrorisme - moeten melden. Het niet (meer) voldoen aan de WWFT kan meebrengen dat tucht-, straf- of bestuursrechtelijke sancties worden opgelegd.

CMS Derks Star Busmann heeft specialisten in huis die u kunnen helpen met de analyse of u onder de werkingssfeer van de PSD en/of de WWFT valt. Wij kunnen u bovendien assisteren met een eventueel vergunningstraject en/of structurering van de AO/IC. Tevens hebben wij een team van juristen paraat die contracten op compliance met de PSD en/of de WWFT controleert en op verzoek aanpassingen voorstelt.