Home / Publicaties / Ook de tennisbal is rond

Ook de tennisbal is rond

09/03/2009

In een dispuut tussen Tennisvereniging Groenekan enerzijds en de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) anderzijds heeft de Utrechtse rechter in kort geding geoordeeld dat Tennisvereniging Groenekan met betrekking tot het seizoen 2009 niet zal worden toegelaten tot de competitie “Eredivise Gemengd Proftennis”.

De uitspraak is op zichzelf niet bijzonder, ware het niet dat Tennisvereniging Groenekan zichzelf in 2008 uit bedoelde competitie had teruggetrokken. Op basis van een reglementaire bepaling werd terugplaatsing voor het seizoen 2009 door de KNLTB geweigerd, waar in sportieve zin een andere uitkomst wenselijk is.

Wat was in deze zaak aan de orde?

Tennisvereniging Groenekan nam in 2008 deel aan de competitie “Eredivisie Gemengd Proftennis”. Eerder, in 2007, had de KNLTB het plan opgevat om de speelperiode van de Eredivisie te wijzigen, in die zin dat de competitie in het vervolg op zeven zondagen zou worden gespeeld, in plaats van twee aaneengesloten weken (zoals dat de laatste 25 jaar gebeurde).

Diverse tennisverenigingen, onder wie Tennisvereniging Groenekan, hebben aan de KNLTB kenbaar gemaakt daartegen bezwaar te hebben. In het bijzonder speelde voor Tennisvereniging Groenekan dat het voor haar uit financieel en organisatorisch oogpunt niet mogelijk is om deze competitie op zeven zondagen te spelen. De KNLTB had oorspronkelijk aan dit bezwaar gehoor gegeven en medegedeeld dat in 2008 volgens het gebruikelijke schema zou worden gespeeld (dus gedurende twee aaneengesloten weken). Voor 2009 werd een voorbehoud gemaakt. Schriftelijk is nadien door het bestuur van de KNLTB bevestigd dat de intentie bestond om in 2009 de Eredivisie eveneens in twee weken te spelen. Desondanks heeft Tennisvereniging Groenekan geruchten opgevangen dat de speelperiode in 2009 toch zeven zondagen zou zijn.

Tennisvereniging Groenekan heeft vervolgens schriftelijk om opheldering gevraagd en aan de KNLTB verzocht om schriftelijk aan te geven hoe het speelschema 2009 eruit zou zien. De KNLTB heeft in dit verband een door de Tennisvereniging Groenekan gestelde termijn laten verlopen, (mede) naar aanleiding waarvan Tennisvereniging Groenekan schriftelijk aan de KNLTB heeft bericht dat zij zich terugtrekt voor de op 7 en 8 juni 2008 te spelen play-offs, omdat het haar onduidelijk is hoe de competie-opzet “Eredivisie Gemengd Proftennis” voor 2009 en later er zal uitzien. Tennisvereniging Groenekan heeft zich dus vrijwillig teruggetrokken uit de competitie 2008.

Enige tijd daarna, op 3 juli 2008 heeft de KNLTB aan Tennisvereniging Groenekan bericht dat de speelperiode in de “Eredivisie Gemengd Proftennis” in de Eredivisie competitie gedurende de periode van 2009 tot en met 2013 twee weken zal bedragen.

Naar aanleiding hiervan heeft Tennisvereniging Groenekan de KNLTB verzocht om te worden toegelaten tot de “Eredivisie Gemengd Proftennis” voor 2009. De KNLTB heeft vervolgens gereageerd en aangegeven dat ze het verzoek niet kon honoreren, maar dat zij mogelijk zou kunnen overwegen om Tennisvereniging Groenekan in een lagere klasse te laten uitkomen. Tennisvereniging Groenekan was het hiermee niet eens en heeft de zaak aan de rechter voorgelegd.

In rechte werd het competitiereglement dat op de competitie van toepassing is, nader beoordeeld. Volgens dit reglement impliceert vrijwillig terugtrekken uit de competitie dat Tennisvereniging Groenekan in seizoen 2009 uitsluitend in de laatste competitie kan worden ingeschreven. Ter zitting heeft het bestuurslid van Tennisvereniging Groenekan aangegeven deze bepaling te kennen en de reikwijdte van deze bepaling te overzien. Op basis hiervan kon de Kort Gedingrechter niet anders dan het verzoek van Tennisvereniging Groenekan afwijzen en bepalen dat de KNLTB terecht het verzoek van Tennisvereniging Groenekan om wederom tot de Eredivisie te worden toegelaten, heeft afgewezen.

De uitspraak van de Rechter is juridisch juist. Op basis van het reglement kon de Rechter geen andere uitspraak doen, “regel = nu eenmaal regel”. Anderzijds valt toch veel begrip op te brengen voor Tennisvereniging Groenekan. Om duidelijkheid te krijgen stelt zij de KNLTB een termijn, die laatstgenoemde laat verstrijken, terwijl enige tijd nadat zij zich uit de copetitie heeft teruggetrokken alsnog aan de bezwaren van (onder meer) Tennisvereniging Groenekan wordt tegemoetgekomen, door de Eredivisie op twee aaneengesloten weken te laten spelen en niet op zeven aaneengesloten zondagen.

Het had de KNLTB gesierd als zij Tennisvereniging Groenekan toch had toegelaten tot de Eredivisie, zodat er sportieve wraak kon worden genomen en er geen juridische strijd nodig was. Helaas diende er een rechter aan te pas te komen en bleek dat de bal in dit geval op de tennisbaan maar in de rechtszaal rond was.

Auteurs

Portret van Michiel Dijk
Michiel van Dijk
Partner
Amsterdam